КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

між  адміністрацією та профспілковим комітетом дошкільного навчального закладу

36 «Віночок» 

на 2014 – 2018 роки

Схвалений на загальних зборах трудового колективу ДНЗ №36«Віночок»

«___»_________2014р., пр. №______

        м. Івано-Франківськ

2014 р.

 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом Івано-Франківського дошкільного навчального закладу №36 «Віночок» укладений відповідно до Закону України “Про колективні договори і угоди”, Генеральної угоди, Галузевої угоди, Колективного договору між управлінням освіти і науки та міськкомом Профспілки, законів про освіту та інших законодавчих і нормативно-правових актів. Її метою є визначення умов оплати праці, регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин у навчальному закладі.

У процесі колективних переговорів сторони договору домовилися про наступне:

 

 1. Визнавати повноваження одна одної і дотримуватися принципів
  соціального партнерства  при  вирішенні   питань,   які   регулюються   цим
  договором: паритетності представництва, рівноправності сторін, недопустимості ущемлення їх інтересів, пріоритетності примирних методів при розв’язанні конфліктних ситуацій, взаємної відповідальності за виконання досягнутих домовленостей.
 2. Дія колективного   договору  поширюється   на   всіх   працівників дошкільного навчального закладу, незалежно від профспілкового членства.
 3. Зміни і доповнення    до    колективного договору       вносяться    в обов’язковому порядку у зв’язку із змінами чинного законодавства України, Генеральної, галузевої, регіональної, обласної угод, Колективного договору між управлінням освіти і науки та міськкомом Профспілки з питань, що є предметом договору, та з ініціативи обох або однієї із сторін після проведення переговорів (консультацій) та досягнення згоди і набувають чинності після підписання їх сторонами.
 4. Пропозиції кожної із сторін щодо внесення змін і доповнень до колективного договору розглядаються спільно, відповідні рішення приймаються у 10-денний строк з дня їх отримання іншою стороною.

 

 1. Жодна із сторін, що уклали цей колективний договір, не може
  протягом усього терміну його дії приймати в односторонньому порядку
  рішення,   що   змінюють   норми, положення,  зобов’язання   колективного   договору  або припинити його виконання.
 2. Переговори щодо   укладання   нового   колективного договору      на наступний термін розпочинаються не пізніше, ніж за 1 місяць до закінчення терміну дії цього договору.

 

 1. Проект колективного договору підписують      уповноважені представники   сторін   протягом   10   днів   після   схвалення   його   проекту загальними зборами трудового колективу.
 2. Дія договору набирає чинності з дня його підписання сторонами і діє до укладення нового договору.

 

 1. Адміністрація ДНЗ №36 «Віночок» в десятиденний термін з дня підписання договору, подає його на реєстрацію.
 2. ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ І ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ.

Адміністрація зобов’язується:

2.1.                                                                                                               1. Забезпечувати    ефективну    діяльність      установи, виходячи з фактичних  обсягів  фінансування, сприяти  розвитку і зміцненню її матеріально-технічної бази, створенню оптимальних умов для забезпечення навчально-виховного процесу.

2.1.2. Забезпечувати виконання адміністрацією закладу ст.21, 22   КЗпП України, ст.55 Закону “Про освіту” та інших нормативних
актів, що стосуються права на укладання різних форм трудового договору та
гарантій при його зміні чи припиненні.

 • Контрактну форму трудового  договору  застосовувати  лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.1.4. Передавати на прохання працівника, з яким за його ініціативою і згодою  укладено  контракт відповідно  до  чинного  законодавства,  копію контракту   в   профспілковий   комітет   для   здійснення   контролю   за   його виконанням.

2.1.5. Забезпечувати наставництво над молодими спеціалістами, сприяти їх адаптації у колективі і професійному зростанню.

2.1.6. Забезпечувати  своєчасне  (не  рідше  одного  разу  на  5  років)
підвищення кваліфікації педагогічних працівників установи,  гарантуючи  їм при цьому пільги, компенсації, передбачені чинним законодавством  (збереження  середньої заробітної  плати,  оплати вартості проїзду, оплати добових).

2.1.7. Через   різноманітні   форми   методичної   роботи   забезпечувати
належний рівень професійної підготовки працівників і підтримувати його
протягом усього періоду роботи.

 

2.1.8. Забезпечувати інформування працівників ДНЗ №36 «Віночок» про зміни в чинному законодавстві, що стосуються організації праці, не пізніше, ніж через 10 днів з дня одержання необхідних документів.

2.1.9. Забезпечувати гласність всіх заходів щодо нормування праці, роз’яснення працівникам причин перегляду норм праці та умов застосування нових норм.

2.1.10. Вживати заходів для безумовного забезпечення права закладу самостійно розпоряджатися доходами від господарської та іншої передбаченої їх статутами, діяльності.

2.1.11. Періодично заслуховувати на виробничих нарадах стан дотримання чинного трудового законодавства в установі.

2.1.12. Вживати заходів для забезпечення розробки в установі Правил внутрішнього трудового розпорядку та погодження з профкомом часу початку і закінчення роботи, режиму роботи за змінами, поділу робочого часу на частини, застосування підсумованого обліку робочого часу.

2.1.13. До початку роботи новоприйнятих працівників за трудовим договором керівнику закладу роз’яснювати під розписку їх права, обов’язки, інформувати про умови праці, право на пільги та компенсації за роботу в особливих умовах відповідно до чинного законодавства та колективного договору.

2.1.14. Включати представників профспілкового комітету до складу тарифікаційної та атестаційної комісій.

2.1.15. Приймати на роботу нових працівників лише за умови забезпечення штатних педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку.

2.1.16. При наявності вільних вакансій пропонувати  їх перш  за все особам, які працюють в закладі на умовах неповного робочого часу, з урахуванням їх кваліфікації.

2.1.17. Адміністрації установи  здійснювати запровадження,  зміну, перегляд норм праці за погодженням з профспілковим комітетом.

2.1.18.  Під час розроблення проектів нормативних актів, що зачіпають права та законні інтереси працівників ДНЗ, забезпечувати їх попередній розгляд і узгодження з профспілковим комітетом.

2.1.19. Вживати заходів щодо недопущення приватизації, перепрофілювання або використання не за призначенням об’єктів ДНЗ.

 

 

2.1.20. Здійснювати організацію та проведення атестації педагогічних працівників, забезпечивши при цьому безумовне виконання умов діючого Положення про атестацію педагогічних працівників України.

2.1.21. Забезпечити розробку посадових інструкцій для всіх категорій працівників навчально-виховних закладу.

 

Профспілковий комітет  зобовязується:

2.2.1. Здійснювати систематичний контроль за дотриманням в колективі законодавства про працю, сприяти дотриманню працівниками трудової дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.2.2. Забезпечувати працівників ДНЗ нормативними документами з питань нормування і оплати праці, трудового законодавства, охорони праці, соціального забезпечення тощо.

2.2.3. Забезпечувати постійний контроль за своєчасним введенням в дію нормативних документів з питань трудових відносин, організації і оплати праці.

2.2.4. Активно і повною мірою реалізувати права профспілок, надані їм відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

2.2.5. Сприяти попередженню виникнення трудових конфліктів.

 

 1. НОРМУВАННЯ І ОПЛАТА  ПРАЦІ.

Адміністрація зобов’язуэться:

3.1.1. Забезпечити ефективний контроль  за дотриманням в установі законодавства про оплату праці.

3.1.2. Вживати заходів для своєчасної виплати заробітної плати за період відпусток та сприяти усуненню причин затримки їх виплати.

3.1.3. Сприяти своєчасному здійсненню в установі нарахування і виплати в повному обсязі заробітної плати при встановленні нових розмірів мінімальної заробітної плати.

3.1.4. Проводити заходи з обмеження надурочних робіт. Здійснювати оплату надурочних робіт у подвійному розмірі.

3.1.5. Сприяти забезпеченню виплати коштів на реалізацію ст.57 Закону України «Про освіту».

3.1.6. Забезпечувати оплату праці:

– за час простою працівникам, в тому числі непедагогічним, не  з їх вини в розмірі середньої заробітної плати, але не менше тарифної ставки (посадового окладу);

– вихователям та всім іншим педагогічним працівникам, у випадках, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від них причин (епідемії, метеорологічні умови тощо), із розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, з дотриманням при цьому умов чинного законодавства. (пункт 8.3.3. Галузевої Угоди)

– за час виконання державних обов’язків – в розмірі середньомісячного заробітку;

– за час направлення на навчання для підвищення кваліфікації – в розмірі середньомісячного заробітку;

– за час обстеження в медичних закладах під час проходження обов’язкових медичних  оглядів – в розмірі середньомісячного заробітку.

3.1.7. Здійснювати доплати і надбавки до тарифних ставок і посадових окладів у таких розмірах:

– за роботу у нічний час (з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку) працівникам, які за графіком роботи  працюють у цей час, у розмірі 40 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

– за виконання в основний час обов’язків тимчасово відсутнього працівника за суміщення професій – до 50% посадового окладу (тарифної ставки);

– за роботу у важких, шкідливих і особливо шкідливих умовах (додаток № 1);

– помічнику вихователя за використання дезинфікуючих засобів та прибирання туалетів – 10 відсотків;

– за складність, напруженість та високу якість роботи –  до 50 відсотків посадового окладу;

– керівнику навчального закладу – в розмірі 50 відсотків посадового окладу, незалежно від форм укладання трудового договору. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються (Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 року №557 «Про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»).

– переможцям та лауреатам обласних, Всеукраїнських конкурсів професійної майстерності педагогічних працівників («Вихователь ДНЗ», «Вихователь-методист», «Музичний керівник» та інші) – 40, 30, 20 відсотків ставки заробітної плати впродовж навчального року.

– здійснювати доплати до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) одному працівнику за суміщення професій, посад, розширення зони обслуговування, за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників без звільнення від своєї основної роботи з використанням на цю мету усієї економії фонду заробітної плати за відповідними посадами. ( пункт 6.3.6. Галузевої Угоди)

3.1.8.Забезпечувати заміну будь–яких категорій тимчасово відсутніх працівників та здійснювати оплату праці згідно з чинним законодавством.

( пункт 6.3.18. Галузевої Угоди)

 

3.1.9.Здійснювати виплату поточної заробітної плати працівникам закладу не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Розмір заробітної плати за першу половину місяця повинен бути не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

3.1.10.  Здійснювати контроль за правильністю нарахування заробітної плати працівникам установи. Виплачувати заробітну плату у такі терміни:

– за І половину місяця – 16 числа поточного місяця;

– за ІІ половину місяця – 1 числа наступного місяця.

3.1.11. Надавати педагогічним працівникам  щорічну грошову винагороду за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.10.2000 р. № 898 та Положення про надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди, затвердженого адміністрацією навчально-виховного закладу за погодженням з профспілковим комітетом.

3.1.12 Забезпечити фінансування для виплати матеріального заохочення педагогічних працівників та адміністративно-господарського персоналу установи. Виплату проводити згідно із Положенням  про преміювання працівників за погодженням з профспілковим комітетом.

 

3.1.13. Здійснювати преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам установи, стимулювати творчу працю і педагогічне новаторство керівників і педагогічних працівників в межах коштів на оплату праці за погодженням з профспілковим комітетом.

3.1.14.Здійснювати доплати до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) одному працівнику за суміщення професій, посад, розширення зони обслуговування, за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників без звільнення від своєї основної роботи з використанням на цю мету усієї економії фонду заробітної плати за відповідними посадами. ( пункт 6.3.6. Галузевої Угоди)

 

3.1.15.Забезпечувати заміну будь–яких категорій тимчасово відсутніх працівників та здійснювати оплату праці згідно з чинним законодавством.

( пункт 6.3.18. Галузевої Угоди)

 

3.1.16.Ввести в навчальному закладі підсумований облік робочого часу для окремих категорій працівників (сторожі, кочегари) і застосувати обліковий період рік.

3.1.17. Встановити матеріальну допомогу працівникам закладу, які звільняються з роботи в зв’язку з досягненням пенсійного віку, а також з виходом на пенсію за вислугу років – в розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) за рахунок власних коштів установи.

3.1.18. Виражати і відстоювати права та інтереси працівників закладу з питань заробітної плати в органах місцевої та центральної влади. Регулярно входити до них з пропозиціями про вдосконалення системи оплати праці.

3.1.19. Брати участь у розробці планів економічного і соціального розвитку установ освіти міста, домагатися їх виконання.

3.1.20. При припиненні трудового договору з підстав, зазначених у пункті 6 ст.36 та пунктах 1,2 і 6 ст.40 КЗпП  України, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі середнього місячного заробітку; у разі призову або вступу на військову службу , направлення на альтернативну (невійськову) службу ( п.3 ст.36) –   у розмірі двох мінімальних заробітних плат; внаслідок порушення власником або уповноваженим органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору ( ст.38, 39 ) – у розмірі  тримісячного середнього заробітку.

3.1.21. Здійснювати оплату праці у випадках, коли заняття не проводились з незалежних від працівників причин (несприятливі метеорологічні умови, епідемії) з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, при умові виконання працівниками іншої організаційно-педагогічної роботи відповідно до їх функціональних обов’язків.

3.1.22. У випадку зміни розмірів посадових окладів і доплат забезпечувати розрахунки усіх виплат, що обчислюються із середньої заробітної плати, виходячи із посадових окладів (ставок) того місяця, в якому відбулася подія, пов’язана з відповідними виплатами, з урахуванням постійних доплат і надбавок.

3.1.23. Розподіл педагогічного навантаження здійснювати за погодженням з профспілковим комітетом відповідно до Порядку розподілу педагогічного навантаження на новий навчальний рік, тарифікації вихователів, керівників гуртків (додаток № 2).Попередній розподіл навчального навантаження на наступний навчальний рік  проводити вкінці поточного навчального року, про що повідомляти працівників невідкладно. Навчальне навантаження в обсязі менше тарифної ставки встановлювати лише за письмовою згодою працівника.

3.1.24. Не допускати зменшення тижневого навантаження, зміну режиму роботи, скасування пільг і гарантій вагітним жінкам, які мають дітей віком до 3-х років, одиноким матерям при наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда.

3.1.25. Роботу в понадурочний час, у святкові і неробочі дні, а також у вихідні дні працівників здійснювати у виняткових випадках за погодженням з профспілковим комітетом тільки за наявності відповідних наказів по управлінню освіти і науки та установі, в яких обумовити час виконання роботи, кількість працівників, умови компенсації за роботу у ці дні здійснювати відповідно до статей № 72, 106, 107 КЗпП України.

3.1.26. Зекономлені ДНЗ кошти за енергоносії та з фонду заробітної плати спрямувати на потреби установи, згідно із розробленим і затвердженим в установленому порядку кошторисом.

 

Профспілковий комітет  зобовязується:

3.2.1. Здійснювати контроль за дотриманням в установі законодавства про оплату праці.

3.2.2. Сприяти у наданні працівникам установи консультативної допомоги з питань оплати праці.

3.2.3. Порушувати питання про притягнення до дисциплінарної та адміністративної відповідальності, передбаченої чинним законодавством осіб, винних у невиконанні законодавства про оплату праці і умов колективного договору.

3.2.4. Представляти інтереси працівників за їх бажанням у судах при розгляді питань, що стосуються оплати праці.

3.2.5. Домагатися своєчасної виплати заробітної плати працівникам ДНЗ, використовуючи при цьому передбачені законодавством форми і засоби впливу на органи виконавчої, державної влади різних рівнів.

3.2.6. Домагатися введення в повному обсязі ст.57 Закону України «Про освіту».

3.2.7. Забезпечувати профком закладу нормативними документами з питань оплати праці.

3.2.8. Забезпечити реалізацію комітетом профспілки відповідно до чинного законодавства своїх функцій щодо контролю за виконанням колективного договору в частині своєчасної виплати заробітної плати.

3.2.9. Організувати контроль з боку комітету профспілки за здійсненням перерахунків посадових окладів, ставок заробітної плати працівників відповідно до розміру мінімальної заробітної плати.

 

 1. РЕЖИМ ПРАЦІ І  ВІДПОЧИНКУ

Адміністрація зобов’язується:

4.1.1. Забезпечувати додержання чинного законодавства щодо гарантованих норм робочого часу для всіх  категорій працівників, виходячи з 40-годинної тривалості робочого часу на тиждень, крім  тих категорій працівників, які  відповідно до чинного законодавства встановлена скорочена тривалість робочого часу.

4.1.2. Забезпечувати надання працівникам установи всіх видів відпусток відповідно до Закону України «Про відпустки» .

4.1.3. Надавати відпустку (або її частину) керівникам та педагогічним працівникам протягом навчального року у зв’язку з необхідністю санаторно-курортного лікування і наявності санаторної путівки.

4.1.4. Надавати педагогічним працівникам невикористану частину  щорічної основної відпустки, за умови її поділу, в окремих випадках, пов’язаних із сімейними обставинами та іншими причинами, в інший, крім літнього, канікулярний період.

4.1.5. Надавати згідно з чинним законодавством та умовами колективного договору щорічну додаткову відпустку працівникам з ненормованим робочим днем конкретної тривалості залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах (згідно з додатком № 2).

4.1.6. Не допускати, щоб відсутність коштів на утримання закладу освіти була причиною для оголошення власником простою з незалежних від працівників причин і надання в зв’язку з цим відпусток без збереження заробітної плати.

4.1.7. Сприяти наданню працівникам закладу освіти додаткових оплачуваних відпусток  в межах фонду оплати праці в кількості 3-х днів у випадку:

– особистого шлюбу;

– смерті рідних.

4.1.8. Сприяти встановленню меншої тривалості робочого часу для окремих категорій працівників (для жінок з малолітніми дітьми, багатодітних батьків, інвалідів, малолітніх тощо) із збереженням середньомісячної заробітної плати за рахунок позабюджетних коштів.

4.1.9. Забезпечувати за бажанням працівників у разі їх звільнення у зв’язку із закінченням строку трудового договору безумовну реалізацію права на одержання невикористаної відпустки з наступним звільненням.

4.1.10. Надавати додаткову відпустку за особливий характер роботи згідно атестації робочих місць та наказу по управлінню освіти і науки від 22.01.2010 року №37:

– прибиральниці службових приміщень – 4 календарні дні;

– кухарю, що постійно працює біля плити – 4 календарні дні;

– машиністу із прання та ремонту білизни та спецодягу – 4 календарні дні.

4.1.11. Графіки щорічних оплачуваних відпусток працівників ДНЗ затверджувати за погодженням з профспілковим комітетом не пізніше 5 січня поточного року і доводити до відома працівників.

4.1.12. Відпустки без збереження заробітної плати надавати за наявності особистої заяви працівника.

 

Профспілковий комітет зобовязується:

4.2.1. Здійснювати контроль за дотриманням у закладі законодавства про режим праці і відпочинку та своєчасним введенням в дію нормативних документів з цих питань.

4.2.2. Надавати практичну допомогу адміністрації ДНЗ у розробці Правил внутрішнього трудового розпорядку і колективного договору.

4.2.3. Всебічно використовувати свої права та можливості по усуненню причин та обставин, що спричиняють колективні трудові спори з питань, які стосуються праці і відпочинку.

 1. ОХОРОНА ПРАЦІ І  ЗДОРОВЯ

Адміністрація зобов’язується:

5.1.1. Забезпечити у навчально-виховному закладі організацію роботи з охорони праці відповідно до Типового положення про охорону праці в системі освіти Міністерства освіти і науки України.

5.1.2. Здійснювати атестацію робочих місць за умовами праці.

5.1.3. Забезпечити навчання і перевірку знань працівників установи з питань безпеки життєдіяльності.

5.1.4. Створити у ДНЗ куток з охорони праці, пожежної безпеки і забезпечити його  відповідними матеріалами.

5.1.5. Забезпечити потерпілим від нещасних випадків на виробництві компенсацію витрат на придбання ліків і проходження додаткового лікування за наслідками травм.

5.1.6. Забезпечити надання потерпілим від нещасних випадків на виробництві легшої роботи відповідно до медичного висновку із збереженням середнього заробітку.

5.1.7. Сприяти потерпілим від нещасних випадків на виробництві перекваліфікації та працевлаштуванню інвалідів праці, наданню їм допомоги у вирішенні соціально-побутових питань.

5.1.8. Здійснювати контроль за наданням, згідно з чинним законодавством, пільг і компенсацій працівникам, які працюють на роботах з важкими і шкідливими умовами праці, а також потерпілим від нещасних випадків на виробництві.

5.1.9. Забезпечувати контроль за медичним обслуговуванням працівників закладу, домагатися проходження ними обов’язкових медичних оглядів за рахунок бюджетних асигнувань.

 

5.1.10. Сприяти виконанню у навчальному закладі положень колективного договору щодо реалізації комплексних заходів з охорони праці.

5.1.11.Сприяти поліпшенню стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Виділяти на цю мету із бюджету кошти не менше як 0,2 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік відповідно до ст. 19 Закону України «Про охорону праці».

5.1.12. Брати активну участь в організації та проведенні Всеукраїнського огляду-конкурсу охорони праці в установах і закладах освіти відповідно до Положення, затвердженого спільною постановою колегії Міністерства освіти і науки України та президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 27.04.2004 р.

Профспілковий комітет зобовязується:

5.2.1. Забезпечувати участь профспілкових активістів:

– у розгляді трудових конфліктів, зокрема, з приводу наявності чи у відсутності виробничої ситуації, небезпечної для життя і здоров’я працівника;

– у роботі комісій по перевірці знань посадовими особами нормативних актів з охорони праці.

5.2.2. Регулярно виносити на розгляд засідань профспілкового комітету питання стану умов і охорони праці.

5.2.3. Брати участь у роботі семінарів і нарад з питань охорони праці.

5.2.4. Порушувати клопотання перед управлінням освіти і науки про притягнення до відповідальності працівників, винних у порушенні законодавчих актів з охорони праці, невиконанні колдоговірних зобов’язань, тощо.

 

5.2.5. Брати участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві.

5.2.6. Здійснювати контроль за повним і своєчасним відшкодуванням збитків тим працівникам, які постраждали від нещасних випадків на виробництві.

5.2.7. Забезпечити профком нормативними документами з питань охорони праці.

5.2.8. Забезпечити щорічний аналіз даних щодо втрат з тимчасової непрацездатності в установі, розробити заходи щодо зміцнення здоров’я працівників та сприяти їх реалізації.

5.2.9. Постійно здійснювати контроль за правильним нарахуванням середньої  заробітної плати для нарахування допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

 

 1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ

Адміністрація зобов’язується:

6.1.1. Здійснювати аналіз стану та прогнозування використання трудових ресурсів в установі.

6.1.2. Не допускати економічно необґрунтованого закриття закладу, скорочення груп, робочих місць.

6.1.3. Сприяти всім бажаючим працювати на умовах неповного робочого часу з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу (за фактично виконану роботу) без будь-яких обмежень трудових прав працівників, із збереженням повної тривалості оплачуваної відпустки та всіх гарантій, пільг, компенсацій, встановлених колективним договором.

6.1.4. Сприяти наданню працівникам з дня попередження їх про наступне звільнення вільного часу (8 годин на тиждень) в межах робочого часу для пошуку нової роботи (п.3.5.3 Галузевої угоди).

6.1.5. При зміні власника закладу, а також у разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) звільнення працівників допускається лише у разі скорочення чисельності або штату.

6.1.6. Вивільнення працівників здійснювати лише після використання усіх можливостей забезпечити їх роботою на іншому робочому місці, в т.ч. за рахунок звільнення сумісників, ліквідації суміщення.

6.1.7. Узгоджувати з профспілковим комітетом рішення про зміни в організації виробництва і праці, в тому числі реорганізації і перепрофілювання установи, скорочення чисельності або штату працівників не пізніше ніж за 3 місяці до намічених дій з економічним обгрунтуванням та заходами забезпечення зайнятості вивільнених працівників.

6.1.8. Застосовувати для забезпечення продуктивної зайнятості гнучкі режими праці та інші заходи, які сприяють збереженню та розвитку системи робочих місць (ст.13 Закону України «Про зайнятість»).

 

Профспілковий комітет зобовзується:

6.2.1. Проводити роз’яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту вивільнених працівників.

6.2.2. Забезпечувати захист вивільнених працівників згідно з чинним законодавством. Контролювати надання працівникам переважного права залишення на роботі відповідно до ст.42 КЗпП України.

6.2.3. Сприяти залишенню на профспілковому обліку вивільнених працівників до моменту їх працевлаштування.

 1. ЖИТЛОВО-ПОБУТОВІ ТА ІНШІ  СОЦІАЛЬНІ  ГАРАНТІЇ,

ПІЛЬГИ,  КОМПЕНСАЦІЇ

Адміністрація зобов’язується:

7.1.1. Вживати заходів по недопущенню протиправної передачі приміщень і прилеглих до них територій установи організаціям, які не підпорядковані міському управлінню освіти і науки.

7.1.2. Сприяти організації санаторно-курортного оздоровлення працівників закладу та їх сімей.

7.1.3. Забезпечувати своєчасну і повну виплату  з коштів соціального страхування допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та інших соціальних виплат згідно з чинним законодавством.

7.1.4. Надавати матеріальну допомогу працівникам закладу у випадку смерті рідних в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) з фонду економії заробітної плати ( при наявності коштів).

Профспілковий комітет зобов’язується:

7.2.1. Сприяти адміністрації ДНЗ в реалізації цього  договору і удосконаленню виробничих відносин, зміцненню трудової дисципліни.

7.2.2. Контролювати здійснення місцевими органами влади доплат, надбавок, компенсацій працівникам освіти, дотримання житлового законодавства  при розподілі і виділенні житла.

7.2.3. Надавати матеріальну допомогу членам профспілки при важких матеріальних умовах, захворюваннях, нещасних випадках.

7.2.4. Налагодити співпрацю з державною інспекцією праці в питаннях, що стосуються контролю за дотриманням в установі чинного трудового законодавства.

7.2.5. Надавати консультативну і юридичну допомоги членам профспілки. При необхідності відстоювати їх права в державних органах влади.

7.2.6. Вживати заходи щодо недопущення надання роботодавцями необґрунтованих відпусток без збереження заробітної плати працівникам закладу.

7.2.7 Домагатися від місцевих органів влади виділення пільгових кредитів працівникам закладу для індивідуального будівництва.

7.2.8. Сприяти у вирішенні питань щодо відведення земельних ділянок під садівницькі товариства, городи та індивідуальне житлове будівництво.

 1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ДЛЯ  РОБОТИ  ПРОФСПІЛКОВИХ  ОРГАНІВ

Сторони домовились:

8.1. Сприяти профспілковій організації  в її діяльності.

8.2. Забезпечувати виборним профспілковим працівникам гарантії згідно з чинним законодавством.

8.3. Сприяти забезпеченню законодавчо закріплених положень щодо прав працівників на об’єднання їх в профспілки, повноважень виборних профспілкових органів, створення умов та гарантій їх діяльності відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» .

8.4. Забезпечити безготівковий порядок сплати членських внесків за особистими заявами членів профспілки.

8.5. Забезпечувати вільний доступ до матеріалів, документів, електронних засобів зв’язку (в тому числі інтернет), а також, до усіх підрозділів служб закладу для здійснення профспілковим органом  наданих профспілкам прав контролю за дотриманням чинного законодавства, станом охорони праці і техніки безпеки, виконанням колективного договору.

8.6. Членам виборних профспілкових органів, не звільнених від своїх виробничих чи службових обов’язків, надавати вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для участі в консультаціях і переговорах, виконання інших громадських обов’язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі в роботі виборних профспілкових органів і профспілкового навчання – не менше двох годин на тиждень. Педагогічному працівнику,  який є головою профспілкової організації  і виконує таку ж роботу у свій вільний від роботи час, надавати додаткових 7 календарних днів відпустки в канікулярний період.

8.7. Організувати надання допомоги трудовому колективу у проведенні колдоговірної кампанії.

 1. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО

Сторони домовились:

9.1. Основою узгоджених дій є питання двостороннього співробітництва, сприяння укладенню колективних договорів в установі, попередження і вирішення трудових спорів і конфліктів.

9.2. Погоджувати з профспілковим комітетом всі питання трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників навчально-виховного закладу, зокрема, запровадження,  перегляд та зміни норм праці, тарифікації працівників, оплати праці, форм і систем оплати праці, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій,

винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат, питання робочого часу і часу відпочинку, графіки змінності та надання відпусток, запровадження підсумкового обліку робочого часу, дозволу на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо.

9.3. Здійснювати контроль за дотриманням вимог чинного законодавства про працю, законодавчих та інших актів з питань соціально-економічного захисту працівників.

9.4. Забезпечувати контроль за виконанням заходів з охорони праці, передбачених і колективним договором.

 

 1. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ  ДОГОВОРУ  ТА 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  СТОРІН

10.1. Контроль за ходом виконання колективного договору здійснюється двічі на рік спільно створеними комісіями з укладання колективного договору від профспілкового комітету і адміністрації ДНЗ №17 «Ромашка». Інформація про хід виконання доводиться до працівників закладу на загальних зборах.

10.2. Сторони, які уклали договір, несуть відповідальність за виконання взятих на себе зобов’язань.

10.3. У випадку реорганізації установи або профспілкового комітету  зобов’язання сторін, визначених договором, виконують їх правонаступники.

10.4. Посадові та інші особи, які своїми діями або бездіяльністю призвели до порушення,  невиконання умов даного договору притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

ДОГОВІР ПІДПИСАЛИ

Завідувач ДНЗ №36 «Віночок»                       Голова профспілкової  організації

ДНЗ №36 «Віночок»

____________ І.В. Комісарук                           __________________ Р.М. Кирик

«____»  ____________2014р.                              «____»  ____________2014р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1

до колективного договору між адміністрацією

та профспілковим комітетом

ДНЗ №36 «Віночок”

на 2014-2018роки

 

 

 

ШКАЛА  ДОПЛАТ

до тарифних ставок і посадових окладів за несприятливі умови праці згідно з додатком № 9 до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти та наказу по управлінню освіти і науки виконкому Івано-Франківської міської ради від  22.01.2010 р. №37

 

п/п

Посада Назва робіт Доплата

у

відсотках

1 2 3 4
1. Прибиральниця

службових приміщень

Використання дезинфікуючих

засобів

 

10%
2.

 

Шеф-кухар 1.154. Роботи, пов’язані з розчищенням, обтинанням м’яса, риби, різанням і чищенням цибулі 8%
3. Кухар, що постійно

працює біля плити

1.152. Робота біля гарячих плит,

електрожарових шаф, кондитер-

ських печей та інших апаратів для

жарення та випікання

 

 

 

 

8%

4. Кухонний працівник,

підсобний робітник

1.155. Роботи пов’язані з миттям

посуду, тари і технологічного об-ладнання вручну із застосуванням

кислот, лугу та інших хімічних речовин

 

 

8%

5. Прачка, машиніст по

пранню і ремонту

спецодягу, білизни

1.156. Роботи з пранням білизни з

використанням миючих і дезинфі-

куючих засобів

 

8%

6. Комірник Вантажно-розвантажувальні роботи виконувані вручну 4%

Завідувач ДНЗ №36 «Віночок»                       Голова профспілкової  організації

ДНЗ №36 «Віночок»

____________ І.В. Комісарук                           __________________ Р.М. Кирик

«____»  ____________2014р.                              «____»  ____________2014р.

 

 

 

Додаток №2

до колективного договору між адміністрацією

та профспілковим комітетом

ДНЗ №36 «Віночок”

на 2014-2018роки

 

 

 

ПЕРЕЛІК*

 

 

посад працівників закладу з ненормованим робочим днем, яким надається додаткова відпустка

 

№№ п/п Назва посад Кількість календарних днів
1. Завідувач дошкільного закладу 7 днів
2. Вихователь -методист 7 днів
3.

.

Старша медсестра 7 днів
4. Заступник завідувача з господарства 7 днів
5. Помічник вихователя 7 днів
6. Шеф-кухар        7 днів
7. Кухонний працівник, підсобний робітник 4 дні
8. Практичний психолог 7 днів
9 Комірник 7 днів
10. Педагогічний працівник , який виконує обов’язки

 

обов’язків гро

й

 

        7 днів

 

  громадського інспектора  
11. Діловод         7 днів

 

     

 

 

Завідувач ДНЗ №36 «Віночок»                       Голова профспілкової  організації

ДНЗ №36 «Віночок»

____________ І.В. Комісарук                           __________________ Р.М. Кирик

«____»  ____________2014р.                              «____»  ____________2014р.