ПОГОДЖЕНО:                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ:

Протокол засідання загальних                                        Завідувач ДНЗ №36 «Віночок»

зборів трудового колективу                                                _______ О.О. Зелінська

ДНЗ №36 «Віночок»                                                         «___» __________ ____р

«___» ______________    ____р.

Голова ПК ДНЗ №36 «Віночок»

__________   Р.М.Кирик

«___» ______________    ____р.

 

 

Правила

внутрішнього трудового розпорядку

для працівників дошкільного навчального

закладу № 36 «Віночок»

виконавчого комітету

Івано-Франківської міської ради

 

 

СХВАЛЕНО:

Загальними зборами

трудового колективу

                                                                                                                       ДНЗ № 36 «Віночок»

«___» ____________   ___ р.

 

 

 

 

І. Загальні  положення

 1. Правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного навчального закладу (ясел – садка ) № 36 «Віночок» розроблено відповідно до чинного законодавства України з метою забезпечення чіткої організації праці, належних безпечних умов праці, підвищення її продуктивності та ефективності, раціонального використання робочого часу, зміцнення трудової дисципліни.

Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включати право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб. У дошкільному навчальному закладі  трудова дисципліна ґрунтується на свідомому і сумлінному  виконанні працівниками своїх трудових обов‘язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчального процесу.

 1. Ці правила поширюються на всіх працівників ДНЗ.
 2. Метою цих Правил є визначення обов‘язків педагогічних та інших працівників ДНЗ передбачених нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок в навчальному закладі.
 3. Усі питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього розпорядку, розв’язує керівник ДНЗ в межах наданих йому повноважень, у випадках, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього розпорядку, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.

 

ІІ. Порядок  прийняття і звільнення працівників

 1. Громадяни України вільно обирають види діяльності, не заборонені законодавством, а також професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей.

Працівники ДНЗ приймаються на роботу за трудовими договорами, контрактами або на конкурсній основі відповідно до чинного законодавства.

 1. При прийнятті на роботу керівник закладу зобов‘язаний зажадати від особи, що працевлаштовується:

– особисту заяву;

– подання трудової книжки  , оформленої у встановленому порядку;

– пред‘явлення  паспорту;

– диплом або іншого документа про освіту чи професійну підготовку;

– військовослужбовці, звільнені із Збройних сил України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, та військовослужбовці, звільнені із Збройних сил колишнього Союзу і Збройних Сил держав учасниць СНД, пред‘являють військовий квиток;

Особи, які влаштовуються на роботу , що вимагає спеціальних знань, зобов‘язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку ( диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються керівником ДНЗ і залишаються в особовій справі працівника.

Особи, які приймаються на роботу в ДНЗ, зобов‘язані подати медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи в дитячій установі.

При укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну та національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено законодавством.

 1. Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог Закону України про освіту, Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є у загальнодержавній власності, затвердженого наказом Міносвіти України від 05.08.1993 р. № 293.
 2. Працівники ДНЗ можуть працювати за сумісництвом відповідного чинного законодавства.
 3. Прийняття на роботу оформлюється наказом завідуючої дошкільного закладу, який оголошується працівнику під розпис.
 4. На осіб, які працювали понад 5 днів, ведуться трудові книжки.

На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною.

Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника власником або уповноваженим органом за місцем основної роботи.

Ведення трудової книжки  здійснюється згідно з інструкцією Про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мінюсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58.

Трудові книжки працівників зберігаються як документи сурової звітності в ДНЗ.

Відповідність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на завідуючу закладу.

 1. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, керівник зобов‘язаний:

а) роз‘яснити працівнику його права і обов‘язки та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати , небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров‘я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

б) ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку та колективним договором;

в) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

г) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

 1. Припинення трудового договору може мати місце на підставах, передбачених чинним законодавством , та умовами, передбаченими в контракті.
 2. Розірвання трудового договору з ініціативи керівника допускається у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту.

Звільнення педагогічних працівників у зв‘язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року.

Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадках ліквідації закладу освіти, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності  з чинним законодавством.

 1. Припинення трудового договору оформлюється наказом завідуючої дошкільного закладу.
 2. Завідуюча зобов‘язана в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством.. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з оформленням чинного законодавства із посиленням на відповідний пункт, статтю закону.

Днем звільнення вважається останній день роботи.

 

ІІІ. Основні права та обов‘язки працівників.

 1. Педагогічні працівники мають право на :

– захист професійної честі, гідності;

– вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

– індивідуальну діяльність;

– участь у громадському самоврядуванні;

– користування подовженою оплачуваною відпусткою;

-пільгове забезпечення житлом у порядку, встановленому законодавством;

– підвищення кваліфікації, перепідготовки, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.

 1. Працівники ДНЗ зобов‘язані:

– працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги статуту дошкільного закладу і правила внутрішнього розпорядку, дотримуватись дисципліни праці;

– виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

– берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати у вихованців бережливе ставлення до майна дошкільного закладу.

Працівники дошкільного закладу в установлені строки повинні проходити медичний огляд  у відповідності з чинним законодавством.

 1. Педагогічні працівники дошкільного закладу повинні:

–  забезпечувати умови для засвоєння вихованцями навчальних програм на рівні обов‘язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей дітей;

– особистим прикладом виховувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, інших доброчинностей;

– виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, державного і соціального устрою, цивілізації, відмінних від власних, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;

– готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

– додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини;

– захищати дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, шкідливих звичок;

– постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру.

 1. Коло обов‘язків (робіт), що має кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями і положеннями, затвердженими в установленому порядку кваліфікаційними довідниками посад службовців і тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт професій робітників , положеннями і правилами внутрішнього розпорядку ДНЗ та умовами контракту, де ці обов‘язки конкретизуються. З посадовими обов‘язками працівник ознайомлюється під розпис.

 

ІV. Основні обов‘язки завідувача ДНЗ

 1. Завідуюча ДНЗ зобов‘язана:

– забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення навчально–виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників дошкільного закладу відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;

– визначити педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити до відома розклад занять, забезпечувати їх необхідними засобами роботи;

– удосконалювати навчально-виховний процес, впроваджувати в практику кращий досвід роботи, пропозиції педагогічних та інших працівників, спрямовані на поліпшення роботи дошкільного закладу;

– організувати підготовку необхідної кількості педагогічних кадрів, їх атестацію, правове і професійне навчання як у своєму навчальному закладі, так і відповідно до угод в інших навчальних закладах;

– доводити до відома педагогічних працівників наприкінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження та на наступний навчальний рік (під розпис);

– видавати заробітну плату педагогічним працівникам та іншим працівникам у встановлені строки. Надавати відпустки всім працівникам дошкільного закладу відповідно до графіка відпусток;

– забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов‘язків;

– дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної трудової дисципліни;

– додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб працівників дошкільного закладу і вихованців, забезпечувати їм установлені пільги і привілеї;

– організувати харчування вихованців і працівників дошкільного закладу;

– своєчасно подавати органам державної виконавчої влади встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан навчально–виховного процесу у дошкільному закладі;

– забезпечити належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання, створювати належні умови для зберігання верхнього одягу працівників дошкільного закладу та вихованців.

 

 1. V. Робочий час і його використання.
 2. Тривалість робочого тижня встановлюється:

– для педагогічних працівників згідно тарифікації;

– інших працівників – 40 годин на тиждень.

 1. Для працівників ДНЗ встановлюється п‘ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями: з тижневим навантаженням:

-для вихователів – 30 год;

-для муз. керівників –24 год;

-для інструктора з фізкультури – 30 год;

-для технічного персоналу – 40 год.

При п‘ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи (зміни), час початку і закінчення роботи і обідньої перерви визначається цими правилами внутрішнього розпорядку або графіком змінності , які затверджує завідуюча ДНЗ за погодженням з профспілковим комітетом закладу з додержанням тривалості робочого тижня.

В межах робочого дня педагогічні працівники ДНЗ (ясел-садка) повинні вести всі види навчально-методичної та науково–дослідницької роботи відповідно до посади і навчального плану.

 1. При відсутності педагога або іншого працівника дошкільного закладу завідуюча зобов‘язана терміново вжити заходів щодо його заміни іншим педагогом або працівником.
 2. Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні не допускається.
 3. Завідуюча залучає педагогічних працівників до чергування в закладі. Графік чергування і його тривалість затверджує завідувач за погодженням з профспілковим комітетом.

Забороняється залучати до чергування у вихідні дні і святкові дні вагітних жінок і матерів, які мають дітей  до 3 років. Жінки, які мають дітей – інвалідів або дітей віком від 3 до 14 років, не можуть залучатись до чергування у вихідні і святкові дні без їх згоди.

 1. Робота органів самоврядування ДНЗ регламентується Положенням про дошкільні заклади, затвердженими Кабінетом Міністрів України та Статутом.
 2. Графік надання щорічних відпустом погоджується з профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік до 5 січня.

Забороняється ненадання щорічної відпустки протягом 2 років поспіль, а також ненадання її протягом робочого року працівникам, молодше 18 років та працівникам, які мають право на додаткову відпустку у зв‘язку  зі шкідливими умовами праці. Щорічні відпустки працівникам віком до 18 років повної тривалості у перший рік надається за їх заявою до настання 6 місячного терміну безперервної роботи в даному закладі у зручний для них час.

 1. Педагогічним працівникам забороняється:

а ) змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;

б ) продовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;

в) передоручати виконання трудових обов‘язків іншим особам.

 1. Забороняється в робочий час:

а) відволікати педагогічних працівників від їх безпосередніх обов‘язків для участі в різних господарських роботах, заходах, не пов‘язаних з навчальним процесом;

б) відволікати працівників закладу від виконання професійних обов‘язків на роботу і здійснення заходів, не пов‘язаних з процесом навчання, за винятком випадків передбачених чинним законодавством.

 

VІ. Заохочення за успіхи в роботі

 1. За зразкове виконання своїх обов‘язків і бездоганну роботу, новаторство в праці і за інші досягнення в роботі можуть застосовуватись заохочення, передбачені Правилами внутрішнього розпорядку закладу.
 2. За досягнення високих результатів у навчанні й вихованні педагогічні працівники представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення.
 3. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов‘язки, надаються в першу перевагу і соціальні пільги. Таким працівникам надається також перевага при просуванні по роботі.

Заохочення оголошуються в наказі, доводяться до відома всього колективу дошкільного закладу і заносяться до трудової книжки працівника.

 

VІІ. Стягнення за порушення трудової дисципліни

 

 1. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких видів стягнення:

а) догана;                          б)  звільнення

Звільнення у якості дисциплінарного стягнення може бути застосовано за систематичне невиконання без поважних причин обов’язків, якщо до працівника вже застосовувались види дисциплінарного стягнення, за прогул ( втому числі за відсутність на роботі більше 3-х годин протягом робочого дня) без поважних причин, а також за появлення на роботі у нетверезому стані. Прогулом вважається неявка на роботу без поважних причин протягом всього робочого дня. До прогульників відноситься також працівники, які були відсутні на роботі більше 3-х годин протягом робочого дня без поважної причини, до них застосовуються самі заходи відповідальності, які встановлені за прогул.

 1. Для застосування дисциплінарного стягнення порушник трудової дисципліни повинен надати письмові пояснення . у випадку відмови працівником дати письмові пояснення складається відповідний акт. Дисциплінарне стягнення не може бути накладено пізніше 6 місяців з дня споєння проступку.

За кожне дисциплінарне порушення накладається одне дисциплінарне                      стягнення.

 1. Дисциплінарне стягнення оголошується у наказі та доводиться до відома співробітника під розпис у 3-х денний термін. Наказ у разі необхідності доводиться до відома всіх працівників.

36.Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення до працівника не буде застосовуватись нове дисциплінарне стягнення, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни та до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути знято до закінчення одного року. Протягом терміну дії дисциплінарного стягнення відзначення за успіхи не застосовується.