Наказ №                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

від________ 2021р                                                     ________ О.О Зелінська

ПОЛОЖЕННЯ

про внутрішню систему забезпечення якості освіти

в ДНЗ №36 «Віночок»

1.Загальні положення

1.1.Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти зв ДНЗ №36 «Віночок»(далі- Положення) розроблено відповідно до вимог статті 41 Закону України «Про освіту».

1.2.педагогічна рада як колегіальний орган управління закладу дошкільної освіти формує систему та затверджує процедури внутрішньої системи забезпечення якості освіти,зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності(ст.20 Закону України «Про дошкільну освіту»).

1.3.Положення поширюється на всіх працівників закладу дошкільної освіти,які здійснюють професійну діяльність відповідно до трудових договорів,зокрема на працівників,які працюють по сумісництву.

1.4.Термін дії Положення необмежений. Положення діє до затвердження нового.

1.5.Функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти(далі- ВСЗЯО) забезпечує керівник закладу дошкільної освіти в межах наданих йому повноважень.

1.6.Коригування змісту,зміни та доповнення до цього Положення вносить керівник закладу дошкільної освіти за згодою педагогічної ради.

1.7.Критерії ефективності ВСЗЯО:

– Усебічний розвиток дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних і фізичних особливостей, культурних потреб, формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду;

– якісний склад та ефективність роботи педагогічних працівників;

– оптимальне матеріально-технічне, навчально-методичне, психолого-педагогічне, медико-соціальне забезпечення якісної організації освітнього процесу;

– дієва система управління закладом дошкільної освіти.

1.8. Компоненти ВСЗЯО:

– стратегія (політика) ;

– організаційно-функціональна структура;

–  процедури ВСЗЯО та освітньої діяльності;

– критерії, правила й процедури оцінювання здобувачів освіти, професійної діяльності педагогічних працівників;

–  умови якісної організації освітнього процесу(умови,за яких стає досяжним належний рівень освіти вихованців закладу);

– процеси та системи управління закладом,зокрема інформаційні;

– система та механізми забезпечення академічної доброчесності

ІІ. Стратегія(політика) внутрішньої систему забезпечення якості освіти

2.1. Стратегія(політика) внутрішньої систему забезпечення якості освіти(далі- Політика) визначає мету й завдання її провадження та принципи,на яких вона будується.

2.2.Мета Політики ВСЗЯО:

– гарантувати якість дошкільної освіти здобувачів;

– формувати довіру суспільства до закладу дошкільної освіти.

2.3.Завдання Політики ВСЗЯО:

створювати освітнє середовище для оптимального розвитку кожного вихованця, відповідно до його задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;

– забезпечувати умови постійного професійного зростання та самореалізації педагогів;

– актуалізувати питання забезпечення умов, які сприяють якісній організації освітнього процесу та інклюзивній освіті;

– отримувати об’єктивну інформацію про функціонування і розвиток закладу;

– сприяти розвитку партнерських відносин всіх учасників освітнього процесу;

– забезпечувати інформаційну відкритість діяльності закладу;

– запобігати проявам дискримінації, булінгу;

– знаходити найоптимальніші чинники впливу на результативність освітнього процесу та впроваджувати у дію.

2.4.Принципи Політики ВСЗЯО:

дитиноцентризм. Головний суб’єкт, на якого спрямована освітня діяльність закладу-дитина.

-автономність. Самостійність у визначенні стратегії і напрямів розвитку закладу,виборі форм і методів організації освітнього процесу,які відповідають нормативно-правовим документам,Базовому компоненту дошкільної освіти.

– Системність. Усі компоненти та функції системи управління діяльністю закладом дошкільної освіти взаємопов’язані.

 – цілісність. Єдність усіх видів освітніх впливів на здобувача дошкільної освіти,їх підпорядкованості головній меті освітньої діяльності, яка передбачає всебічний розвиток,виховання і соціалізацію особистості,яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою,має прагнення до самовдосконалення і навчання протягом життя,готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації,відповідальності,трудової діяльності та громадянської активності;

– вдосконалення. Потреба постійного вдосконалення освітнього процесу відповідно до зміни внутрішнього та зовнішнього середовища,аналізу даних та інформації про результативність освітнього процесу.

 – партнерство. Взаємодія учасників освітнього процесу,побудована на довірі та повазі,зацікавленості до суб’єктів освітнього процесу,відповідно до їх поточних та майбутніх потреб.

–  відкритість і прозорість. Процедури системи забезпечення якості освітньої діяльності та відкриті та зрозумілі для учасників освітнього процесу.

 – гнучкість і адаптивність. Можливість відповідно до внутрішніх умов та зовнішніх впливів міняти методи управління якістю,отримувати зворотні зв’язки та різні комунікації.

–  інноваційність. Здатність продукувати та впроваджувати нові,відсутні у практиці закладу ідеї,технології,методики,пов’язані з забезпеченням якості дошкільної освіти.

ІІІ. Організаційно-функціональна внутрішньої системи забезпечення

якості освіти.

3.1. Організаційно-функціональна структура ВСЗЯО- це суб’єкти, які здійснюють або включені у процеси оцінювання якості освіти та інтерпретації отриманих результатів: адміністрація закладу; тимчасові структури (творчі ініціативні групи педагогів, групи моніторингу); педагогічна рада.

3.1.1..Адміністрація закладу дошкільної освіти:

  • формує блок локальних документів, що регулюють функціонування ВСЗЯО закладу і додатків до них, представляє їх на засіданні педагогічної ради, після схвалення педагогічною радою директор затверджує і контролює їх виконання;
  • готує пропозиції, спрямовані на вдосконалення ВСЗЯО у закладі, бере участь у заходах щодо змісту пропозицій;2

  • організовує проведення у закладі дошкільної освіти контрольно-оцінних процедур;
  • забезпечує умови для підготовки педагогів закладу і громадських експертів до здійснення контрольно-оцінних процедур;
  • організовує та здійснює систему моніторингу якості освіти: збір, обробку, зберігання та надання інформації про стан і динаміку розвитку;
  • формує інформаційно-аналітичні матеріали за результатами оцінки якості освіти та надає інформацію про якість освіти на різні рівні системи управління;
  • ухвалює управлінські рішення щодо розвитку якості освіти на основі аналізу результатів, отриманих в процесі реалізації ВСЗЯО.

3.1.2.Тимчасові структури(творчі ініціативні групи педагогів, групи моніторингу):

– розробляють або формують методики оцінки якості освіти за напрямами діяльності закладу дошкільної освіти:параметри,критерії та показники,методи та форми;

– беруть участь в експертизі динаміки розвитку вихованців та рівня професійної компетентності педагогів закладу дошкільної освіти;

– формують пропозиції для адміністрації з вироблення управлінських рішень за результатами внутрішньої оцінки якості освіти на рівні дошкільного закладу.

3.1.3.Педагогічна рада:

– діє в межах повноважень,визначених нормативно-правовими актами;

– розглядає,ухвалює та оцінює основні питання діяльності закладу дошкільної освіти;

– ухвалює рішення щодо питань функціонування закладу дошкільної освіти,оновлення змісту освіти в зв’язку з появою нових стандартів освіти;підвищення рівня професіоналізму педагогів через впровадження нових освітніх технологій;підвищення якості освіти на основі аналізу результатів,отриманих у процесі оцінки якості.

 

ІV. Процедури внутрішньої системи оцінювання якості освіти

та освітньої діяльності