Методичні рекомендації

щодо створення освітньої програми закладу дошкільної освіти, спрямованої на набуття вихованцями компетентностей, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти

 

Передмова

Головною метою дошкільної освіти є всебічний розвиток дитини: інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей. Щоб окреслити шляхи її реалізації та відповідно до Закону України «Про освіту» закладу освіти необхідно розробити свою освітню програму.

Згідно із Законом України «Про дошкільну освіту» освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом дошкільної освіти для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти. Основою для розроблення освітньої програми є Базовий компонент дошкільної освіти.

Освітня програма є обов’язковим документом закладу дошкільної освіти, який схвалюється педагогічною радою закладу та затверджується його керівником.

Розробляючи освітню програму необхідно керуватись нормативними документами:

 • Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»;
 • Базовим компонентом дошкільної освіти;
 • Положенням про дошкільний навчальний заклад (затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 № 305);
 • Постановою Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. № 530 «Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти»;
 • наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів» та наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»;

листами Міністерства освіти і науки України від 16.03.2012 №1/9-198 «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період», від 28.05.2012 №1/9-413 «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період», від 18.09.2014 № 1/9-473 «Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів», від 02.09.2016 № 1/9-454 «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах», від 02.09.2016 № 1/9-456 «Організація фізкультурно-оздоровчої

 • роботи в дошкільних навчальних закладах», від 20.10.2016 № 1/9-561 «Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами», від 25.07.2016 № 1/9-396 «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах», від 11.10.2017 № 1/9-546 «Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців», від 19.04.2018 № 1/9-249 «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти», від 02.07.2019 № 1/9-419 «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році», від 10.06.2019 № 1/9-365 «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році», від 26.06.2019 № 1/9-409 «Щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти у 2019/2020 н. р», від 14.02.2019 №1/11-1491 «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти»; від 09.12.2019 № 1/9-750 «Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти», від 12.12.2019 № 1/9-765 «Щодо організації медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури в закладах дошкільної освіти».
 • положеннями статуту закладу та інших чинних нормативно-правових документів в сфері освіти.

Освітня програма повинна мати таку структуру:

 • загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти;
 • перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або предметів,      дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення;
 • форми організації освітнього процесу;
 • опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
 • інші освітні компоненти (за рішенням закладу дошкільної освіти)

Зміст освітньої програми повинен передбачати:

 • формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;
 • виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;
 • утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;
 • розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

Крім того, в освітній програмі зазначаються:

 • пріоритетні напрямами, за якими заклад дошкільної освіти здійснює освітній процес у конкретному навчальному році;
 • початок і кінець навчального року та оздоровчого періоду;
 • загальна тривалість канікул, окремо зимових, весняних, осінніх канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться; зазначається, які види діяльності дітей та їх обсяг організовуються під час канікул;
 • режим роботи закладу дошкільної освіти та вікових груп ЗДО;
 • пріоритетні освітні завдання, над якими працює заклад дошкільної освіти;
 • які групи функціонують у конкретному навчальному році;
 • шляхи реалізації змісту інваріантної та варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти.

У закладі освіти можна використовувати кілька комплексних та парціальних програм.

Заклад дошкільної освіти може використовувати для основної частини своєї освітньої програми тільки чинні програми, схвалені чи рекомендовані МОН України.

Освітня програма може мати корекційно-розвивальний складник для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Тому необхідно вказати, за якою освітньою програмою та за якими методиками здійснюється освітній процес з дітьми з особливими освітніми потребами з урахуванням нозології та рекомендацій інклюзивно-ресурсного центру.

Оcвітні програми, що розробляються на основі типових освітніх програм, не потребують окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти. Під час розробки освітньої програми необхідно враховувати, що вона має передбачати набуття дитиною компетентностей, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

На основі освітньої програми заклад дошкільної освіти складає та затверджує план роботи, що конкретизує організацію освітнього процесу.

Далі наводимо зразок освітньої програми, що містить основні розділи та підходи, якими радимо скористатися при складанні освітньої програми кожним закладом дошкільної освіти з урахуванням умов, особливостей або специфіки його діяльності.

 

СХВАЛЕНО    

Педагогічною  радою   

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок 36 «Віночок»)

 

протокол  № __

 від «__»_______202____ 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

Закладу дошкільної  освіти

 (ясла-садок)№36 «Віночок»)

_____________О.О.Зелінська)

«___»______________202___

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Закладу дошкільної  освіти

 (ясла-садок)

№36 «Віночок»

на 2023-2024 навчальний рік

 

Зміст

Передмова……………………………………………………………………..

Вступ……………………………………………………………………………

Розділ І. Загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання  (набуті   компетентності)   ……………………………………….

Розділ ІІ. Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, логічна послідовність їх реалізації…………………………………………………

Розділ ІІІ. Форми організації освітнього процесу………………………

Розділ ІV. Система внутрішнього забезпечення якості освіти …………

 

 

Вступ 

Відповідно до статті 4 Закону України «Про дошкільну освіту» ЗДО   дошкільний навчальний заклад №36 «Віночок» у 2023/2024навчальному році спрямовує діяльність на забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб; формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.

Освітня програма закладу дошкільної освіти №36 «Віночок» (далі ЗДО) на 2023/4навчальний рік розроблена на виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 615 від 22.05.2012.

Освітня програма окреслює підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення вихованцями обов’язкових результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

Освітня програма визначає: 

 • загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання (набуті компетентності);
 • перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, логічну послідовність їх реалізації;
 • форми організації освітнього процесу;
 • систему внутрішнього забезпечення якості освіти.

Зміст освітньої програми передбачає:

 • формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;
 • виховання елементів природо-доцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;
 • утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;
 • розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

Мета і завдання освітньої програми:

 • забезпечення якісної організації та здійснення освітнього процесу в ЗДО;
 • створення умов, комфортних для розвитку пізнавальних і психічних процесів дітей, їхньої спрямованості на активність у соціумі;
 • забезпечення реалізації можливостей і здібностей кожної дитини;

створення в групах атмосфери гуманного та доброзичливого ставлення до всіх вихованців, що сприятиме вихованню у них товариськості,

 • доброзичливості, допитливості, ініціативності, формуванню самостійності і творчості;
 • турбота про здоров’я, емоційне благополуччя та своєчасний всебічний розвиток  кожної дитини;
 • максимальне використання різноманітних видів дитячої діяльності, їх інтеграція задля підвищення ефективності освітнього процесу;
 • творча організація (креативність) освітнього процесу;
 • варіативність використання навчального матеріалу з метою розвитку творчості з урахуванням інтересів і здібностей кожної дитини;
 • забезпечення шанобливого ставлення до результатів дитячої творчості;
 • єдність підходів до виховання дітей в умовах закладу дошкільної освіти та сім’ї;
 • забезпечення наступності між закладом дошкільної освіти та початковою школою, що виключає розумові та фізичні перевантаження у змісті освіти дітей дошкільного віку;
 • організація психолого-педагогічної підтримки дітей у відповідності з їх віковими та індивідуальними особливостями і здібностями, розвиток здібностей і творчого потенціалу кожної дитини як суб’єкта відносин з самим собою, іншими дітьми, дорослими та світом;
 • забезпечення психолого-педагогічної підтримки сім’ї та підвищення компетентності батьків у питаннях розвитку освіти, охорони і зміцнення здоров’я дітей;
 • корекційно-розвиткова робота, що забезпечує своєчасну спеціалізовану допомогу в освоєнні змісту навчання і корекцію вад дітей в умовах закладу дошкільної освіти;
 • підвищення професійної майстерності педагогів дошкільної освіти.

Організація освітнього процесу в ЗДО у 2023/2024 навчальному році буде здійснюватися відповідно до таких пріоритетних  завдань:

 1. Підвищення організації освітнього процесу шляхом ІКТ в освітній процес;
 2. Розвиток екологічної свідомості у дітей через проблемні ситуації та пошуково-дослідницьку діяльність;
 3. Підвищення фахової майстерності педагогів через формування інформаційної компетентності;
 4. Формування у дітей основ здорового способу життя.

Педагоги ЗДО забезпечують засвоєння здобувачами освіти обов’язкового мінімуму змісту дошкільної освіти на рівні вимог Базового компонента дошкільної освіти – Державного стандарту дошкільної освіти України.

Обовязковий мінімум передбачає:

 • компетентнісний підхід до розвитку особистості, збалансованість набутих знань, умінь, навичок, сформованих бажань, інтересів, намірів та особистісних якостей і вольової поведінки дитини;
 • надання пріоритету соціально-моральному розвитку особистості, формування у дітей узгоджувати особисті інтереси з колективними;
 • формування у дітей цілісної, реалістичної картини світу, основ світогляду;
 • забезпечення індивідуального особистісного розвитку.

Забезпечення наступності і перспективності в освітньому процесі між дошкільною і початковою освітою полягає у послідовності чинних програм розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку та освітньої програми для 1 класу початкової школи.

Формування позитивної мотивації здобувачів освіти до освітньої діяльності здійснюється через розвиток життєвих компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві.

Розділ І

Загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти

Освітній процес у Закладі дошкільної освіти №36 «Віночок» здійснюється відповідно до програмно-методичного забезпечення та є єдиним комплексом освітніх компонентів для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, чинними освітніми  програмами,а саме «Українське дошкілля» рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

Відповідно до рішення педагогічної ради  Закладу дошкільної освіти №36 «Віночок» (протокол №__ «28» серпня2020 року) освітній процес здійснюється за програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України .

Зміст інваріантної складової Базового компонента дошкільної освіти забезпечується через Програму розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», рекомендованої Міністерством освіти і науки України (лист МОН України від 23.05.2017 № 1/11–4988) .

Варіативна складова Базового компонента дошкільної освіти реалізується через роботу гуртків у різні види діяльності.

У 2023/2024навчальному році буде організовано роботу таких гуртків:

– гурток хореографії «Веселі танцюристи».

(Керівник гуртка. СтрукО.О. )

– гурток англійської мови «Маленькі чомучки».

(Керівник гуртка Ковальчук О.Д)

Діяльність гуртка здійснюється за  Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та Базовим компонентом дошкільної освіти.

у межах гранично допустимого навантаження дитини дошкільного віку:

Мова навчання та виховання дітей українська.

У 2023/2024 навчальному році у №36 «Віночок» функціонуватимуть такі групи:

Група№1«Веснянка» 2-го року життя (1молодша),навантаження – 10.5годин

 • Стефурак М.В

Група №2«Колобок» 2-го  року життя(1молодша) навантаження –10,5 годин

 • Томнікова О.В.,

Група №3 «Дюймовочка», 3-го року життя (2молодша) навантаження –12 годин

 • Федишак І.В.
 • Гевка І.В.;

Група №4 «Сонечко », 5-го року життя (старша)навантаження –12 годин

 • Базавляк Г.В.,
 • Семчишин О.І.;

Група №5 «Вишенька », 3-го року життя (2молодша)навантаження –12 годин

 • Райківська Г.С.;
 • Остап’юк Т.М.;

Група №6 «Дударик », 3-го року життя (2молодша)навантаження –12 годин

 • Садловська А.М.
 • Сенькович В.Д.

 Група №7 «Гуцулочка », 3-го року життя (2молодша)навантаження –12 годин

 • Тимків Т.С.,
 • Кондур М.П.;

 Група №8 «Буратіно », 4-го року життя (середня)навантаження –12 годин

 • Віконська О.В.,
 • Ясницька Д.Л.;

Група №9 «Їжачок », 5-го року життя (старша)навантаження –12 годин

 • Гупалюк О.К.,
 • Лещинська С.Ю.;

Група №10 «Дзвіночок », 5-го року життя (старша)навантаження –12 годин

 • Галярник М.І.
 • .Ісманицька Н.В;

Група №11 «Калинка », 4-го року життя (середня)навантаження –12 годин

 • Молоковічєва Т.В.,
 • Савчук Н.І.;

Група №12 «Веселка », 4-го року життя (середня)навантаження –12 годин

 • Деркевич Г.В.,
 • Борятинська Н.Б;

Група №13 «Зайчик », 4-го року життя (середня)навантаження –12 годин

 • Караванович І Б.,
 • Пивовар В.О;

Група №14 «Ромашка », 5-го року життя (старша)навантаження –12 годин

 • Свідрак З.І.,
 • Клочанюк О. П.;

З 5-денним робочим тижнем.

З метою реалізації Базового компонента дошкільної освіти, вищезазначених освітніх програм та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у закладах дошкільної освіти  різних типів та форми власності 

Розподіл групових фронтальних занять на тиждень

у 2023-2024 навчальному році у групах

(5-денний робочий тиждень) за програмою «Дитина»,

рекомендованою МОН України від 09.11.2015 № 1/11–16163,

Орієнтовні види діяльності за освітніми лініями Кількість занять на тиждень за віковими групами
перша молодша (від 2 до 3 років) друга молодша (від 3 до 4 років) середня (від 4 до 5 років) старша (від 5 до 6 (7) років )
Ознайомлення із соціумом 2 2 3
Ознайомлення з природним довкіллям 1 1 2
Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна, художня література тощо)1  

4

 

5

 

5

 

Сенсорний розвиток
Логіко-математичний розвиток 1 1 2
Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування 3 3 3
Здоров’я та фізичний розвиток2 3 3 3
Загальна кількість занять на тиждень 11 12 15
Додаткові освітні послуги на вибір батьків: 3

– хореографія

– англійська мова

– образотворча діяльність

– конструювання

– інші

3

з них:

 

4

з них:

 

5

з них:

 

Максимальна кількість занять на тиждень4 14 16 20
Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах) 3,5 5,3 8,3

Примітки:

 1. Заняття з художньої літератури планується таким чином: у середній та старшій групах 1 заняття на тиждень може бути проведено за рахунок кількості занять з художньо-продуктивної діяльності; з розвитку мовлення у ІІ молодшій групі; у І молодшій групі та групі раннього віку ‒ інтегруватися у вище названі заняття.

Художньо-продуктивна діяльність (образотворча) може проводитися у другу половину дня у дошкільних групах (4-ий, 5-ий, 6-ий р. ж.).

 

 1. Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей. Фізкультурні заняття можуть проводитися у другу половину дня у дошкільних (4-ий, 5-ий, 6-ий р. ж.) групах.

3.Заняття гуртків у групах з довготривалим терміном перебування проводяться для дітей, які відвідують навчальні заняття, у інші дні, щоб запобігти перевантаження дітей. З перелічених гуртків діти відвідують заняття відповідно до своїх інтересів та побажань батьків. Кількість занять на тиждень не перевищує гранично допустиме навчальне навантаження на дитину.

 1. Максимально допустима кількість занять у першій половині дня в молодшій та середній групах не перевищує двох, у старшій – трьох організованих навчальних занять. Зменшення навантаження на дітей відбувається за рахунок реалізації блочно-тематичного принципу планування, проведення інтегрованих занять, під час яких реалізуються завдання занять різних типів.

Розділ ІІ

Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, логічна послідовність їх вивчення

 

Зміст освітнього процесу в ЗДО №36 «Віночок» у 2023/2024 навчальному році спрямований на формування та розвиток компетентностей вихованців відповідно до освітніх ліній Базового компонента:

 

Освітня лінія Зміст освітнього процесу
Особистість дитини Передбачає:

– формування позитивного образу «Я», створення бази особистісної культури дитини, її активної життєдіяльності;

– виховання в дитини позитивного ставлення до своєї зовнішності, формування основних фізичних якостей, рухових умінь, культурно-гігієнічних, оздоровчих навичок та навичок безпечної життєдіяльності. На кінець дошкільного періоду життя в дитини мають бути сформовані базові якості особистості: довільність, самостійність і відповідальність, креативність, ініціативність, свобода поведінки і безпечність, самосвідомість, самоставлення, самооцінка.

Дитина в соціумі

 

Передбачає:

формування у дітей навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим. Завдяки спілкуванню з дорослими, як носіями суспільно-історичного досвіду людства, в дитини з’являються інтерес та вміння розуміти інших, долучатися до спільної діяльності з однолітками та дорослими, об’єднувати з ними свої зусилля для досягнення спільного результату, оцінювати власні можливості, поважати бажання та інтереси інших людей. Взаємодія з іншими людьми є своєрідним видом входження дитини в людський соціум, що вимагає уміння узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства.

 

Дитина в природному довкіллі

 

Передбачає:

природничу освіченість через наявність уявлень дитини про живі організми і природне середовище, багатоманітність явищ природи, причинно-наслідкові зв’язки у природному довкіллі та взаємозв’язок природних умов, рослинного і тваринного світу, позитивний і негативний вплив людської діяльності на стан природи. Ціннісне ставлення дитини до природи виявляється у її природодоцільній поведінці: виважене ставлення до рослин і тварин; готовність включатись у практичну діяльність, що пов’язана з природою; дотримування правил природокористування.

Містить доступні дитині дошкільного віку уявлення про природу планети Земля та Всесвіт, розвиток емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля. тваринного світу, позитивний і негативний вплив людської діяльності на стан природи. Ціннісне ставлення дитини до природи виявляється у її природодоцільній поведінці: виважене ставлення до рослин і тварин; готовність включатись у практичну діяльність, що пов’язана з природою; дотримування правил природокористування.

Містить доступні дитині дошкільного віку уявлення про природу планети Земля та Всесвіт, розвиток емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля.

Мовлення дитини  Передбачає:

 засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовою у різних життєвих ситуаціях. Оволодіння мовою як засобом пізнання і способом специфічно людського спілкування є найвагомішим досягненням дошкільного дитинства. Мова виступає «каналом зв’язку» для одержання інформації з немовних сфер буття, засобом пізнання світу від конкретно-чуттєвого до понятійно-абстрактного. Мовленнєве виховання забезпечує духовно-емоційний розвиток дитини через органічний зв’язок із національним вихованням. Мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку складається із різних видів говоріння та слухання, під час якої формуються мовленнєві вміння і навички. Вивчення української мови в дошкільних навчальних закладах національних спільнот передбачає залучення дітей інших національностей, які є громадянами України, до оволодіння українською мовою як державною на рівні вільного спілкування з іншими дітьми і дорослими, виховання інтересу та позитивного ставлення до української мови.

 

Дитина в світі культури Передбачає:

 формування почуття краси в її різних проявах, ціннісного ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва, розвиток творчих здібностей, формування елементарних трудових, технологічних та художньо-продуктивних навичок, самостійності, культури та безпеки праці. Результатом оволодіння дитиною різними видами предметної та художньої діяльності є сформоване емоційно-ціннісне ставлення до процесу та продуктів творчої діяльності, позитивна мотивація досягнень; здатність орієнтуватися в розмаїтті властивостей предметів, розуміти різні способи створення художніх образів, виявляти інтерес до об’єктів, явищ та форм художньо-продуктивної діяльності, а також оволодіння навичками практичної діяльності, культури споживання.

 

Гра дитини Передбачає:

 розвиток у дітей творчих здібностей, самостійності, ініціативності, організованості в ігровій діяльності та формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому. Гра забезпечує задоволення ігрових уподобань кожної дитини, сприяє виникненню дружніх, партнерських стосунків та ігрових об’єднань за інтересами, спонукає до обміну думками, оцінювання себе й інших, заохочує до імпровізації, висловлювання власних оцінно-етичних суджень.

 

 

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

 

Передбачає:

 сформованість доступних для дитини дошкільного віку уявлень, еталонів, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об’єктів довколишнього світу. Показником сформованості цих уявлень є здатність дитини застосовувати отримані знання у практичній діяльності (ігрова, трудова, сенсорно-пізнавальна, математична тощо), оволодіння способами пізнання дійсності, розвиток у неї наочно-дієвого, наочно-образного, словесно-логічного мислення. Сенсорно-пізнавальна освітня лінія спрямована на інтеграцію змісту дошкільної освіти, формування у дітей пошуково-дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної поведінки в різних життєвих ситуаціях.

 

Реалізуючи вищезазначений зміст освітнього процесу, педагогічні працівники забезпечують досягнення очікуваних результатів навчання, визначених  у освітніх програмах, зазначених у розділі І.

Відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти у ЗДО визначено зміст і структуру освітнього процесу за інваріантною складовою. Інваріантна складова змісту дошкільної освіти сформована на державному рівні і є обов’язковою. Інваріантну частину змісту освіти систематизовано відповідно до Базового компонента дошкільної освіти за вище названими освітніми лініями. У закладі забезпечується неперервність змісту освітніх ліній, а також наступність дошкільної та початкової ланок. Виключення з інваріантної частини будь-якої з освітніх ліній порушує цілісність розвитку дитини на рівні дошкільної освіти і наступність її в початковій школі.

Організація життєдіяльності дітей з урахуванням освітніх ліній, що включені до інваріантної складової, дає змогу забезпечити належний рівень соціально-особистісного розвитку дітей раннього та дошкільного віку в структурі неперервної освіти.

Дотримання змісту, взаємозв’язку та логічної послідовності реалізації освітніх ліній Базового компоненту забезпечується та відображається у блочно-тематичному плануванні освітнього процесу.

З метою підвищення якості освітнього процесу у 2023/2024навчальному році в ЗДО використовуються інноваційні педагогічні технології, а саме:

з/п

Освітня інновація ПІБ

 вихователя

Кваліфікаційна категорія

пед. звання

Стаж роботи
1 Виховання казкою за методикою Л.Б. Фесюкової Стефурак М. В. вища 45 років
2 Розвиток сенсорних здібностей дітей раннього віку в різних видах діяльності Томнікова О.В. спеціаліст 20 років
3 Формування логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку Федишак І.В. ІІ 8 років
4 «Лего конструювання» як ефективний засіб розвитку дітей дошкільного віку Гевка І.В спеціаліст 5років
5 Патріотичне виховання дітей д/в Базавляк Г.В. вища 20 років
6 Нетрадиційна техніка малювання з дітьми дошкільного віку. Семчишин О,І спеціаліст 11років
7 Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку через використання нетрадиційних технік зображувальної діяльності Райківська Г.С. І 10 років
8 Ігрова діяльність як засіб пізнавального розвитку дошкільника Остап’юк Т.М. вища 20 років
9 Використання логічних ігор та вправ при формуванні елементарних математичних уявлень Садловська А.М. тарифний розряд

(п.з.)

34 роки
10 Розвиток логічного мислення дошкільнят з використанням математичних ігор Сенькович В.Д. вища 23 років
11 Екологічне виховання дітей

в дошкільному закладі

Тимків Т.С. вища 34 роки
12 Формування екологічної культури дошкільника Кондур М.П. вища 36 років
13 Використання розвивальних ігор в навчально-виховному процесі Віконська О.В. вища 27 років
14 Театралізована діяльність як розвиток творчої особистості Ясницька Д.Л. вища 45 років
15 Використання  педагогічних ідей В. Сухомлинського щодо морально-етичного виховання дошкільнят Лещинська С.Ю. вища 13років
16 Використання  елементів  мнемотехніки у розвитку дошкільнят Гупалюк О.К. вища 33 роки
17 Пошуково-дослідницька діяльність дітей дошкільного віку. Галярник М.І. спеціаліст 3 роки
18 Розвиток дитячої пам’яті , уяви та мислення прийомами ейдетики.

 

Ісманицька Н.В. спеціаліст 4роки
19 Розвиток комунікативних умінь дітей дошкільного віку. Друдли Молоковічєва Т.В. вища 13 років
20 Методика використання схем моделей для навчання дітей описових розповідей. Савчук Н. І. вища 13 років
21 Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку Борятинська Н.Б. вища 28 років
22 Дошкільнятам-освіта для сталого розвитку Деркевич Г.В. вища 22 років
23 Проектно- дослідницька діяльність «Жива та нежива природа» Пивовар В.О. ІІ 12 роки
24 Ігрова діяльність,як основний вид розвитку дошкільника Караванович І.Б. І 13 років
25 Розвиток мовлення за допомогою технологій сендплей(пісочна терапія) Свідрак З.І. Вища 13 років
26 Методика використання Схем моделей для навчання дітей описових росповідей Клочанюк О.П. ІІ 6 років
27 “Використання украінськоі народноі музики

у формуванні художньо – естетичноі культури дошкільників”

Гасяк О.Т. вища 22 роки
28 Використання фольклору у формуванні художньо-естетичної культури дошкільників Проць Г.І. вища 32 роки
29 Музична логоритміка як методика навчання й виховання дошкільників Стригунець С.В. тарифний розряд

(п.з.)

25 років
30 Розвиток естетичних почуттів дітей дошкільного віку під час виконання таночків Струк О.О. спеціаліст 2 роки
31 Використання інноваційних технологій фізичного розвитку Шеленко С.С. тарифний розряд 18 років
32 Сходинки розвитку інклюзії Яблонська С.П. вища 20 років
33 Культура мовлення педагога Кирик Р.М. вища 22 роки
         
         

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Очікуваними результатами освітнього процесу є набуття компетентностей, що визначені за усіма освітніми лініями Базового компонента та комплексними і парціальними програмами, за якими здійснюється освітній процес.

Набуття різних видів компетентностей дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій – провідній для дітей дошкільного віку); руховій; природничій; предметній; образотворчій; музичній; театральній; літературній; сенсорно-пізнавальній; мовленнєвій; трудовій і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію. На кінець навчального року формується модель випускника кожної групи.

Рівень сформованості компетентностей різних вікових груп з’ясовується у процесі здійснення моніторингу рівня засвоєння програмового матеріалу дітьми раннього та дошкільного віку, отримання антропометричних даних та встановлення рівня нервово-психічного розвитку дітей раннього віку в процесі спостереження за життєдіяльністю дітей.

Інструментарієм здійснення моніторингу можуть бути: карти спостереження, кваліметричні моделі, що використовуються в межах регіональних моніторингових дослідженнях та кваліметрична модель Єльникової Г.В. (лист МОНУ від 06.11.2015 № 1/9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі»).

За результатами здійснення моніторингових процедур педагоги планують корекційну діяльність з дітьми  дошкільного віку, а також індивідуальну роботу.

ЗДО здійснює планування методичної роботи також з урахуванням цих результатів. 

Розділ ІІІ

Форми організації освітнього процесу

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» освітня програма ЗДО визначає мету, завдання освітнього процесу на навчальний рік, а також форми його організації.

Термін навчання. Навчальний рік у  Закладі дошкільної освіти №36 «Віночок» починається 1 вересня 2023 року і закінчується 31 травня 2024року, оздоровчий  період (під час якого освітня робота здійснюється відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України – з 1 червня по 31 серпня 2024року.

Упродовж навчального року для дошкільників будуть проводитись канікули, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, крім фізкультурно-оздоровчої та художньо-продуктивної діяльності. Орієнтовні терміни проведення канікул: літні – з 1 червня до 30 серпня 2024року (90 календарних днів).

 

Організоване навчання у формі занять проводиться, починаючи з 3-го року життя. Тривалість занять становить:

     у І молодшій групі – не більше 10 хвилин

у ІІ молодшій групі – не більше 15 хвилин;

у середній групі – 20 хвилин;

у старшій групі – 25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями становить не менш 10 хвилин.

Тривалість проведення гурткової роботи – 1525 хвилин залежно від віку дітей.

Режим роботи в Закладі дошкільної освіти №36 «Віночок» для груп повного дня 5 разів на тиждень:

І молодша група №1 «Веснянка» -10.5 годин, 5 разів на тиждень

І молодша група №2 «Колобок» -10.5 годин, 5 разів на тиждень

ІІ молодша група №3«Дюймовочка» -12годин, 5 разів на тиждень

ІІ молодша група №5. «Вишенька» -12годин, 5 разів на тиждень

ІІ молодша група №6. «Дударик» -12годин, 5 разів на тиждень

ІІ молодша група №7. «Гуцулочка» -12годин, 5 разів на тиждень

Середня група №8 «Буратіно» -12годин, 5 разів на тиждень

Середня група №11 «Калинка» -12 годин, 5 разів на тиждень

Середня група №12 «Веселка» -12 годин, 5 разів на тиждень

Середня група №13 «Зайчик» -12 годин, 5 разів на тиждень

Старша група №4 «Сонечко» -12годин, 5 разів на тиждень

Старша група №9 «Їжачок» -12годин, 5 разів на тиждень

Старша група №10 «Дзвіночок» -12годин, 5 разів на тиждень

Старша група №14 «Ромашка» -12годин, 5 разів на тиждень

З метою досягнення очікуваних результатів навчання (набуття компетентностей) у 2023/2024 навчальному році педагогами закладу будуть проводитися різні форми організації освітнього процесу, у тому числі заняття різних типів. Для якісної організації освітнього процесу проводяться такі заняття (за типами):

 • фронтальні, колективні (з усіма дітьми групи);
 • групові (10-12 дітей);
 • індивідуально-групові (4-6 дітей);
 • індивідуальні (1-4 дитини).

За дидактичними цілями у всіх вікових групах організовуються такі види занять:

 • заняття із засвоєння дітьми нових знань;
 • заняття із закріплення і систематизації досвіду дітей;
 • контрольні заняття.

За специфікою поєднання змісту та форм роботи в межах заняття проводяться такі заняття: 

 • інтегровані;
 • комплексні.

Інтеграція сприяє значному скороченню організованих форм навчальної діяльності (занять) та істотно знижує навчальне навантаження на дітей.

Освітня діяльність у групах планується як у I-й, так і у II-й половині дня відповідно до розкладу занять на тиждень. У другій половині дня можуть плануватися заняття з художньо-продуктивної та діяльності та фізичного розвитку. Весь освітній процес організовується диференційовано з урахуванням віку і індивідуальних особливостей дітей.

У ЗДО планування освітнього процесу здійснюється за режимними моментами  та блочно-тематичним принципом, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу.

Блочно-тематичне планування освітнього процесу є одним із ефективних інструментів реалізації принципу інтеграції й сприяє кращому засвоєнню знань, умінь і практичних навичок дошкільників з відповідної теми, яка пропонується для вивчення і закріплення протягом одного-двох тижнів. Інтеграція – це шлях і спосіб формування у дітей цілісної картини світу.

Тип заняття обирає та уточнює педагог (вихователь, музичний керівник, інструктор з фізкультури та ін. ) самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених в освітніх програмах.

Рівномірно розподіляються види активності за основними видами діяльності протягом дня в залежності від бажань та інтересу дітей. Окрім занять, проводяться інші форми спеціально організованої освітньої діяльності:

– ігри (дидактичні, сюжетно-рольові, рухливі, театралізовані,   ігри з піском та водою та ін.);

– спостереження;

– пошуково-дослідницька діяльність;

– екскурсії;

– театралізована діяльність;

– трудова діяльність;

Крім спеціально організованої освітньої діяльності, передбачається самостійна діяльність дітей: ігрова, художня, фізична.

Також в повсякденному плані роботи педагоги планують та реалізовують індивідуальну роботу з дітьми.

Фізичне виховання дітей передбачає проведення:

 • ранкової гімнастики;
 • гімнастики пробудження;
 • занять фізичною культурою;
 • рухливих ігор та ігор спортивного характеру;
 • загартування;
 • фізкультурних хвилинок під час занять;
 • фізкультурних пауз між заняттями;
 • фізкультурних комплексів під час денної прогулянки (пішохідний перехід);
 • оздоровчих заходів.

Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться з раннього віку.

З метою реалізації варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти  проводиться гурткова робота,а саме гурток з хореографії «Веселі танцюристи».

Вищезазначені форми організації освітнього процесу в ЗДО реалізуються в рамках:

 • плану роботи на 2023/2024н.р.;
 • режиму роботи груп та ЗДО.

За окремим планом у закладі організовується оздоровлення дітей, під час якого освітній процес організовується в наступних формах:

 • ранкова гімнастика та гімнастика пробудження;
 • дозований біг, ходьба по траві, піску, по «доріжці здоров’я», обливання ніг прохолодною водою;
 • рухливі та спортивні ігри;
 • процедури прийняття сонячних та повітряних ванн;
 • екскурсії, цільові прогулянки;
 • продуктивні види діяльності;
 • ігри з водою, піском;
 • конструкторські та творчі ігри;
 • пошуково-дослідницька діяльність;
 • організація трудової діяльності;
 • літературні розваги, конкурси малюнків;
 • змагання, різноманітні конкурси, естафети.

З метою забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного і суспільного виховання, надання психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, підтримки різнобічного розвитку дітей, які виховуються в умовах сім’ї, в ЗДО організовано роботу практичного психолога Яблонської С.П.

Основні форми діяльності консультативного центру (пункту):

 • організація лекторіїв, індивідуальних і групових консультацій для батьків або осіб, які їх замінюють;
 • організація заочного консультування через листування, в телефонному режимі, через організацію роботи сайту закладу дошкільної освіти.

Консультативний центр (пункт) здійснює консультативну допомогу батькам або особам, які їх замінюють, із питань:

 • соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;
 • вікових, психофізіологічних особливості дітей;
 • психологічної готовності до навчання у школі;
 • профілактики відхилень у фізичному, психічному і соціальному розвитку дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;
 • організації ігрової діяльності;
 • організації харчування дітей вдома;
 • створення умов для за загартування і оздоровлення;
 • соціального захисту дітей із різних категорій сімей.

Робота з батьками  або особами, які їх замінюють і дітьми (віком від 3 до 5 років) проводиться підгрупами та індивідуально за річним планом роботи.

Організація психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, будується на основі інтеграції діяльності вихователів, практичного психолога, медичного працівника.

Розділ ІV

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

Внутрішня система забезпечення якості освіти створюється відповідно до  статті 41 Закону України «Про освіту». Вона може включати:

 • оприлюднені критерії, правила та процедури оцінювання освітньої діяльності та управлінських процесів у закладі освіти;
 • політики та процедури забезпечення якості освіти;
 • систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу;
 • створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
 • інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами закладу освіти.

Згідно зі статтею 20 Закону України «Про дошкільну освіту» педагогічна рада закладу дошкільної освіти формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності.

Внутрішня система забезпечення якості освіти створюється відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України, Державної служби якості освіти України з урахуванням: цілей та пріоритетів розвитку закладу дошкільної освіти; типу закладу, місцезнаходження, умов діяльності.

До розбудови внутрішньої системи якості освіти залучаються усі учасники освітнього процесу.

Рекомендації щодо створення внутрішньої системи

забезпечення якості освіти

Мета внутрішньої системи забезпечення якості освіти: постійне та послідовне підвищенні якості освіти на основі відстеження динаміки показників освітньої діяльності та освітніх процесів у ЗДО.

Завдання внутрішньої системи забезпечення якості освіти:

1.Визначення пріоритетних напрямів та показників для оцінювання освітньої діяльності,  управлінських процесів у ЗДО.

2.Здійснення вимірювання показників освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО та оцінка їх динаміки.

3.Визначення шляхів підвищення якості освіти за результатами  оцінювання показників освітньої діяльності та освітніх процесів.

4.Надання допомоги учасникам освітнього процесу щодо підвищення якості освіти.

Напрями, показники, методу збори інформації для оцінювання

якості освітньої діяльності та управлінських процесів у КЗДО

(див. таблицю) 

Напрями, показники для оцінювання освітніх і управлінських процесів у КЗДО доцільно визначати за результатами аналізу діяльності закладу освіти за минулий навчальний рік та анкетування педагогічних працівників, батьків вихованців щодо якості провадження освітньої діяльності в ЗДО.

Методами збору інформації для оцінювання якості освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО можуть бути: вивчення документації, спостереження, опитування (анкетування, інтерв’ювання) усіх учасників освітнього процесу (педагогічних працівників, дітей, батьків вихованців) та спостереження за дітьми в різних видах діяльності. А також медико-педагогічний контроль за фізичним розвитком та станом здоров’я дітей на заняттях з фізкультури (система медичних і педагогічних спостережень, аналіз ефективності використання засобів і методів фізичного виховання).

Зміни та доповнення до напрямів, показників, методів збору інформації для оцінювання якості освітньої діяльності й управлінських процесів у ЗДО схвалюються відповідним рішенням педагогічної ради та затверджуються наказом керівника закладу.

Таблиця

Орієнтовні напрями, показники, методу збори інформації для оцінювання якості освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО

 

Напрям оцінювання Показники Методи збору інформації Термін проведення
Освітнє середовище Забезпечення ЗДО (спортивного, музичного залів, груп) обладнанням відповідно до Типового переліку Спостереження  
Забезпечення навчально-наочними посібниками та іграшками відповідно до Типового переліку Спостереження  
Стан території та приміщень. Відповідність санітарно-гігієнічним вимогам Спостереження, вивчення документації  
Дотримання вимог безпеки життєдіяльності вихованців та охорони праці працівників Спостереження, вивчення документації  
Освітня діяльність Якість планування в ЗДО Вивчення документації  
Діяльність керівника ЗДО Опитування, вивчення документації  
Система внутрішнього моніторингу Вивчення документації  
Організація та здійснення освітнього процесу в ЗДО Спостереження вивчення документації  
Рівень реалізації компетентнісного підходу Спостереження оцінка, вивчення документації  
Діяльність вихователя Спостереження, вивчення документації  
Організація та здійснення методичної роботи Вивчення документації  
Співпраця з батьками вихованців Опитування, вивчення документації  
Результати освітньої діяльності Рівень засвоєння вихованцями старших груп вимог БКДО за освітніми лініями Спостереження  

 

Основні політики забезпечення якості освітньої діяльності

та якості освіти в ЗДО

Основними політиками забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в ЗДО є:

 • забезпечення публічної інформації про діяльність закладу освіти (ст. 30 Закону України «Про освіту»);
 • дотримання принципів академічної доброчесності у діяльності педагогічних працівників (ст. 42 Закону України «Про освіту»);
 • запобігання та протидія булінгу (цькуванню);
 • створення умов щодо професійного зростання педагогічних працівників (постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (зі змінами).

Основні процедури вивчення якості освітньої діяльності в ЗДО

Основними процедурами вивчення якості освітньої діяльності в ЗДО визначено:

 • відстеження рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;
 • внутрішній моніторинг якості освіти;
 • самооцінювання освітньої діяльності.

Відстеження рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку здійснюється відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

 У якості інструментарію можна використати регіональні картами спостереження або кваліметричну модель Єльникової Г.В. (лист МОНУ від 06.11.2015    № 1/9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі»).

Для забезпечення об’єктивності та достовірності даних важливо дотримуватись принципів академічної доброчесності, утому числі справедливого оцінювання.

Внутрішній моніторинг якості освіти здійснюється відповідно до статті 48 Закону України «Про освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 16.01.2020 № 54 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти». Для проведення внутрішнього моніторингу розробляється відповідна програма.

Самооцінювання освітньої діяльності включає :

 • самооцінку показників освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО;
 • оцінювання педагогічними працівниками своєї діяльності.

Очікувані результати щодо реалізації системи внутрішнього забезпечення якості освіти

 1. Отримання об’єктивних даних про якість освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО.
 2. Підвищення якості освіти в ЗДО на основі прийняття ефективних управлінських рішень.
 3. Створення атмосфери довіри до ЗДО серед педагогічних працівників та батьків вихованців.

 

Методичні рекомендації

щодо створення освітньої програми закладу дошкільної освіти, спрямованої на набуття вихованцями компетентностей, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти 

Передмова

Головною метою дошкільної освіти є всебічний розвиток дитини: інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей. Щоб окреслити шляхи її реалізації тавідповідно до Закону України «Про освіту» закладу освіти необхідно розробити свою освітню програму.

Згідно із Законом України «Про дошкільну освіту» освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом дошкільної освіти для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.Основою для розроблення освітньої програми є Базовий компонент дошкільної освіти.

Освітня програма є обов’язковим документом закладу дошкільної освіти, який схвалюється педагогічною радою закладу та затверджується його керівником.

Розробляючи освітню програму необхідно керуватись нормативними документами:

 • Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»;
 • Базовим компонентом дошкільної освіти;
 • Положенням про дошкільний навчальний заклад (затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 № 305);
 • Постановою Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. № 530 «Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти»;
 • наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів» та наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»;

листами Міністерства освіти і науки України від 16.03.2012 №1/9-198 «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період», від 28.05.2012 №1/9-413 «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період», від 18.09.2014 № 1/9-473 «Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів», від 02.09.2016 № 1/9-454 «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах», від 02.09.2016 № 1/9-456 «Організація фізкультурно-оздоровчої

 • роботи в дошкільних навчальних закладах», від 20.10.2016 № 1/9-561 «Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами», від 25.07.2016 № 1/9-396 «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах», від 11.10.2017 № 1/9-546 «Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців», від 19.04.2018 № 1/9-249 «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти», від 02.07.2019 № 1/9-419 «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році», від 10.06.2019 № 1/9-365 «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році», від 26.06.2019 № 1/9-409 «Щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти у 2019/2020 н. р», від 14.02.2019 №1/11-1491 «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти»;від 09.12.2019 № 1/9-750 «Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти», від 12.12.2019 № 1/9-765 «Щодо організації медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури в закладах дошкільної освіти».
 • положеннями статуту закладу та інших чинних нормативно-правових документів в сфері освіти.

Освітня програма повинна мати таку структуру:

 • загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти;
 • перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або предметів,      дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення;
 • форми організації освітнього процесу;
 • опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
 • інші освітні компоненти (за рішенням закладу дошкільної освіти)

Зміст освітньої програми повинен передбачати:

 • формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;
 • виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;
 • утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;
 • розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

Крім того, в освітній програмі зазначаються:

 • пріоритетні напрямами, за якими заклад дошкільної освіти здійснює освітній процес у конкретному навчальному році;
 • початок і кінець навчального року та оздоровчого періоду;
 • загальна тривалість канікул, окремо зимових, весняних, осінніх канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться; зазначається, які види діяльності дітей та їх обсяг організовуються під час канікул;
 • режим роботи закладу дошкільної освіти та вікових груп ЗДО;
 • пріоритетні освітні завдання, над якими працює заклад дошкільної освіти;
 • які групи функціонують у конкретному навчальному році;
 • шляхи реалізації змісту інваріантної та варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти.

У закладі освіти можна використовувати кілька комплексних та парціальних програм.

Заклад дошкільної освіти може використовувати для основної частини своєї освітньої програми тільки чинні програми, схвалені чи рекомендовані МОН України.

Освітня програма може мати корекційно-розвивальний складник для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Тому необхідно вказати, за якою освітньою програмою та за якими методиками здійснюється освітній процес з дітьми з особливими освітніми потребами з урахуванням нозології та рекомендацій інклюзивно-ресурсного центру.

Освітні програми, що розробляються на основі типових освітніх програм, не потребують окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти. Під час розробки освітньої програми необхідно враховувати, що вона має передбачати набуття дитиною компетентностей, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

На основі освітньої програми заклад дошкільної освіти складає та затверджує план роботи, що конкретизує організацію освітнього процесу.

Далі наводимо зразок освітньої програми, що містить основні розділи та підходи, якими радимо скористатися при складанні освітньої програми кожним закладом дошкільної освіти з урахуванням умов, особливостей або специфіки його діяльності.

СХВАЛЕНО

педагогічною радою

(  Дошкільного навчального закладу №36 «Віночок»)

 

протокол  № __

від «__»_______202____

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач

( Дошкільного навчального закладу №36 «Віночок»)

 

_____________(О.О.Зелінська)

«___»______________202___

  

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ(ясла-садок)

№36«Віночок»

на 2020-2021 навчальний рік

 

Зміст 

Передмова

Вступ

Розділ І. Загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання  (набуті   компетентності)

Розділ ІІ. Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, логічна послідовність їх реалізації

Розділ ІІІ. Форми організації освітнього процесу

Розділ ІV. Система внутрішнього забезпечення якості освіти

Вступ

 Відповідно до статті 4 Закону України «Про дошкільну освіту» ЗДО  дошкільний навчальний заклад №36 «Віночок» у 2020/2021навчальному році спрямовує діяльність на забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб; формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.

Освітня програма Дошкільного навчального закладу №36 «Віночок» (далі ДНЗ) на 2020/2021 навчальний рік розроблена на виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 615 від 22.05.2012.

Освітня програма окреслює підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення вихованцями обов’язкових результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

Освітня програма визначає:

 • загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання (набуті компетентності);
 • перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, логічну послідовність їх реалізації;
 • форми організації освітнього процесу;
 • систему внутрішнього забезпечення якості освіти.

Зміст освітньої програми передбачає:

 • формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;
 • виховання елементів природо-доцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;
 • утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;
 • розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

Мета і завдання освітньої програми:

 • забезпечення якісної організації та здійснення освітнього процесу в ДНЗ;
 • створення умов, комфортних для розвитку пізнавальних і психічних процесів дітей, їхньої спрямованості на активність у соціумі;
 • забезпечення реалізації можливостей і здібностей кожної дитини;

створення в групах атмосфери гуманного та доброзичливого ставлення до всіх вихованців, що сприятиме вихованню у них товариськості,

 • доброзичливості, допитливості, ініціативності, формуванню самостійності і творчості;
 • турбота про здоров’я, емоційне благополуччя та своєчасний всебічний розвиток  кожної дитини;
 • максимальне використання різноманітних видів дитячої діяльності, їх інтеграція задля підвищення ефективності освітнього процесу;
 • творча організація (креативність) освітнього процесу;
 • варіативність використання навчального матеріалу з метою розвитку творчості з урахуванням інтересів і здібностей кожної дитини;
 • забезпечення шанобливого ставлення до результатів дитячої творчості;
 • єдність підходів до виховання дітей в умовах закладу дошкільної освіти та сім’ї;
 • забезпечення наступності між закладом дошкільної освіти та початковою школою, що виключає розумові та фізичні перевантаження у змісті освіти дітей дошкільного віку;
 • організація психолого-педагогічної підтримки дітей у відповідності з їх віковими та індивідуальними особливостями і здібностями, розвиток здібностей і творчого потенціалу кожної дитини як суб’єкта відносин з самим собою, іншими дітьми, дорослими та світом;
 • забезпечення психолого-педагогічної підтримки сім’ї та підвищення компетентності батьків у питаннях розвитку освіти, охорони і зміцнення здоров’я дітей;
 • корекційно-розвивальна робота, що забезпечує своєчасну спеціалізовану допомогу в освоєнні змісту навчання і корекцію вад дітей в умовах закладу дошкільної освіти;
 • підвищення професійної майстерності педагогів дошкільної освіти.

Організація освітнього процесу в ДНЗ у 2020/2021 навчальному році буде здійснюватися відповідно до таких пріоритетних  завдань:

 • Підвищення організації освітнього процесу шляхом ІКТ в освітній процес;
 • Розвиток екологічної свідомості у дітей через проблемні ситуації та пошуково-дослідницьку діяльність;
 • Підвищення фахової майстерності педагогів через формування інформаційної компетентності;
 • Формування у дітей основ здорового способу життя.

Педагоги ДНЗ забезпечують засвоєння здобувачами освіти обов’язкового мінімуму змісту дошкільної освіти на рівні вимог Базового

компонента дошкільної освіти – Державного стандарту дошкільної освіти України.

Обовязковий мінімум передбачає:

 • компетентнісний підхід до розвитку особистості, збалансованість набутих знань, умінь, навичок, сформованих бажань, інтересів, намірів та особистісних якостей і вольової поведінки дитини;
 • надання пріоритету соціально-моральному розвитку особистості, формування у дітей узгоджувати особисті інтереси з колективними;
 • формування у дітей цілісної, реалістичної картини світу, основ світогляду;
 • забезпечення індивідуального особистісного розвитку.

Забезпечення наступності і перспективності в освітньому процесі між дошкільною і початковою освітою полягає у послідовності чинних програм розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку та освітньої програми для 1 класу початкової школи.

Формування позитивної мотивації здобувачів освіти до освітньої діяльності здійснюється через розвиток життєвих компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві.

Розділ І

Загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти

Освітній процес у Дошкільному навчальному закладі №36 «Віночок» здійснюється відповідно до програмно-методичного забезпечення та є єдиним комплексом освітніх компонентів для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, чинними освітніми  програмами,а саме «Українське дошкілля» рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

Відповідно до рішення педагогічної ради Дошкільного навчального закладу №36 «Віночок» (протокол №__ «28» серпня2020 року) освітній процес здійснюється за програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України .

Зміст інваріантної складової Базового компонента дошкільної освіти забезпечується через Програму розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»,рекомендованої Міністерством освіти і науки України (лист МОН України від 23.05.2017 № 1/11–4988).

Варіативна складова Базового компонента дошкільної освіти реалізується через роботу гуртків у різні види діяльності.

У 2020/20 21навчальному році буде організовано роботу таких гуртків:

– гурток хореографії «Веселі танцюристи».

(Керівник гуртка Сем’янів А.І.)

-гурток англійської мови «Маленькі чомучки».

(Керівник гуртка Ковальчук О.Д)

Діяльність гуртка здійснюється за  Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та Базовим компонентом дошкільної освіти.

у межах гранично допустимого навантаження дитинидошкільного віку:

Мова навчання та виховання дітей українська.

У 2020/2021 навчальному році у №36 «Віночок» функціонуватимуть такі групи:

Група№1«Веснянка»2-го року життя (1молодша), навантаження – 10,5годин

 • Стефурак М.В
 • Штундер Л.С.;

Група №2«Колобок»2-го  року життя(1молодша)навантаження –10,5 годин

 • Томнікова О.В.,
 • Павлюк Т.В.;

Група №3 «Дюймовочка», 3-го року життя (2молодша)навантаження –12 годин

 • Федишак І.В.
 • Лтвинюк Г.В.;

Група №4 «Сонечко», 5-го року життя (старша)навантаження –12 годин

 • Базовляк Г.В.,
 • Яцинович І.В.;

Група №5 «Вишенька », 5-го року життя (2молодша)навантаження –12 годин

 • Райківська Г.С.;
 • Остап’юк Т.М.;

Група №6 «Дударик », 5-го року життя (2молодша)навантаження –12 годин

 • Садловська А.М.
 • Сенькович В.Д.

Група №7 «Гуцулочка », 5-го року життя (2молодша)навантаження –12 годин

 • Тимків Т.С.,
 • Кондур М.П.;

Група №8 «Буратіно », 5-го року життя (середня)навантаження –12 годин

 • Вінконська О.В.,
 • Ясницька Д.Л.;

Група №9 «Їжачок », 5-го року життя (старша)навантаження –12 годин

 • Гупалюк О.К.,
 • Гишка Г.В.;

Група №10 «Дзвіночок », 5-го року життя (старша)навантаження –12 годин

 • Максимлюк М.І.,
 • Ціцюра Н.М.;

Група №11 «Калинка », 5-го року життя (середня)навантаження –12 годин

 • Молоковічєва Т.В.,
 • Савчук Н.І.;

Група №12 «Веселка », 5-го року життя (середня)навантаження –12 годин

 • Деркевич Г.В.,
 • Борятинська Н.Б;

Група №13 «Зайчик », 5-го року життя (середня)навантаження –12 годин

 • Караванович І Б.,
 • Пивовар В.О;

Група №14 «Ромашка », 5-го року життя (старша)навантаження –12 годин

 • Свідрак З.І.,
 • Клочанюк О. П.;

З 5-денним робочим тижнем.

З метою реалізації Базового компонента дошкільної освіти, вищезазначених освітніх програм та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності

 

Розподіл групових фронтальних занять на тиждень

у 2020-2021навчальному році у групах

(5-денний робочий тиждень) за програмою «Українське дошкілля»,

рекомендованою МОН України від 09.11.2015 № 1/11–16163,

 

Орієнтовні види діяльності за освітніми лініями Кількість занять на тиждень за віковими групами
перша молодша (від 2 до 3 років) друга молодша (від 3 до 4 років) середня (від 4 до 5 років) старша (від 5 до 6 (7) років )
Ознайомлення із соціумом 2 2 3
Ознайомлення з природним довкіллям 1 1 2
Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна, художня література тощо)1  

4

 

5

 

5

 

Сенсорний розвиток
Логіко-математичний розвиток 1 1 2
Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування 3 3 3
Здоров’я та фізичний розвиток2 3 3 3
Загальна кількість занять на тиждень 11 12 15
Додаткові освітні послуги на вибір батьків: 3

– хореографія

– англійська мова

– образотворча діяльність

– конструювання

– інші

3

з них:

 

4

з них:

 

5

з них:

 

Максимальна кількість занять на тиждень4 14 16 20
Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах) 3,5 5,3 8,3

 Примітки:

 1. Заняття з художньої літератури планується таким чином: у середній та старшій групах 1 заняття на тиждень може бути проведено за рахунок кількості занять з художньо-продуктивної діяльності; з розвитку мовлення у ІІ молодшій групі; у І молодшій групі та групі раннього віку ‒ інтегруватися у вище названі заняття. Художньо-продуктивна діяльність (образотворча) може проводитися у другу половину дняу дошкільних групах (4-ий, 5-ий, 6-ий р. ж.).
 2. Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей. Фізкультурні заняття можуть проводитися у другу половину дня у дошкільних (4-ий, 5-ий, 6-ий р.ж.) групах.
 3. 3.Заняття гуртків у групах з довготривалим терміном перебування проводяться для дітей, які відвідують навчальні заняття, у інші дні, щоб запобігти перевантаження дітей. З перелічених гуртків діти відвідують заняття відповідно до своїх інтересів та побажань батьків. Кількість занять на тиждень не перевищує гранично допустиме навчальне навантаження на дитину.
 4. Максимально допустима кількість занять у першій половині дня в молодшій та середній групах не перевищує двох, у старшій – трьох організованих навчальних занять. Зменшення навантаження на дітей відбувається за рахунок реалізації блочно-тематичного принципу планування, проведення інтегрованих занять, під час яких реалізуються завдання занять різних типів.

Розділ ІІ

Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, логічна послідовність їх вивчення

Зміст освітнього процесу в ДНЗ №36 «Віночок» у 2020/2021 навчальному році спрямований на формування та розвиток компетентностей вихованців відповідно до освітніх ліній Базового компонента:

Освітня лінія Зміст освітнього процесу
Особистість дитини Передбачає:

– формування позитивного образу «Я», створення бази особистісної культури дитини, її активної життєдіяльності;

– виховання в дитини позитивного ставлення до своєї зовнішності, формування основних фізичних якостей, рухових умінь, культурно-гігієнічних, оздоровчих навичок та навичок безпечної життєдіяльності. На кінець дошкільного періоду життя в дитини мають бути сформовані базові якості особистості: довільність, самостійність і відповідальність, креативність, ініціативність, свобода поведінки і безпечність, самосвідомість, самоставлення, самооцінка.

Дитина в соціумі

 

Передбачає:

формування у дітей навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим. Завдяки спілкуванню з дорослими, як носіями суспільно-історичного досвіду людства, в дитини з’являються інтерес та вміння розуміти інших, долучатися до спільної діяльності з однолітками та дорослими, об’єднувати з ними свої зусилля для досягнення спільного результату, оцінювати власні можливості, поважати бажання та інтереси інших людей. Взаємодія з іншими людьми є своєрідним видом входження дитини в людський соціум, що вимагає уміння узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства.

 

Дитина в природному довкіллі

 

Передбачає:

природничу освіченість через наявність уявлень дитини про живі організми і природне середовище, багатоманітність явищ природи, причинно-наслідкові зв’язки у природному довкіллі та взаємозв’язок природних умов, рослинного і тваринного світу, позитивний і негативний вплив людської діяльності на стан природи. Ціннісне ставлення дитини до природи виявляється у її природодоцільній поведінці: виважене ставлення до рослин і тварин; готовність включатись у практичну діяльність, що пов’язана з природою; дотримування правил природокористування.

Містить доступні дитині дошкільного віку уявлення про природу планети Земля та Всесвіт, розвиток емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля. тваринного світу, позитивний і негативний вплив людської діяльності на стан природи. Ціннісне ставлення дитини до природи виявляється у її природодоцільній поведінці: виважене ставлення до рослин і тварин; готовність включатись у практичну діяльність, що пов’язана з природою; дотримування правил природокористування.

Містить доступні дитині дошкільного віку уявлення про природу планети Земля та Всесвіт, розвиток емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля.

Мовлення дитини  Передбачає:

засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовою у різних життєвих ситуаціях. Оволодіння мовою як засобом пізнання і способом специфічно людського спілкування є найвагомішим досягненням дошкільного дитинства. Мова виступає «каналом зв’язку» для одержання інформації з немовних сфер буття, засобом пізнання світу від конкретно-чуттєвого до понятійно-абстрактного. Мовленнєве виховання забезпечує духовно-емоційний розвиток дитини через органічний зв’язок із національним вихованням. Мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку складається із різних видів говоріння та слухання, під час якої формуються мовленнєві вміння і навички. Вивчення української мови в дошкільних навчальних закладах національних спільнот передбачає залучення дітей інших національностей, які є громадянами України, до оволодіння українською мовою як державною на рівні вільного спілкування з іншими дітьми і дорослими, виховання інтересу та позитивного ставлення до української мови.

 

Дитина в світі культури Передбачає:

формування почуття краси в її різних проявах, ціннісного ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва, розвиток творчих здібностей, формування елементарних трудових, технологічних та художньо-продуктивних навичок, самостійності, культури та безпеки праці. Результатом оволодіння дитиною різними видами предметної та художньої діяльності є сформоване емоційно-ціннісне ставлення до процесу та продуктів творчої діяльності, позитивна мотивація досягнень; здатність орієнтуватися в розмаїтті властивостей предметів, розуміти різні способи створення художніх образів, виявляти інтерес до об’єктів, явищ та форм художньо-продуктивної діяльності, а також оволодіння навичками практичної діяльності, культури споживання.

 

Гра дитини Передбачає:

розвиток у дітей творчих здібностей, самостійності, ініціативності, організованості в ігровій діяльності та формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому. Гра забезпечує задоволення ігрових уподобань кожної дитини, сприяє виникненню дружніх, партнерських стосунків та ігрових об’єднань за інтересами, спонукає до обміну думками, оцінювання себе й інших, заохочує до імпровізації, висловлювання власних оцінно-етичних суджень.

 

 

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

Передбачає:

сформованість доступних для дитини дошкільного віку уявлень, еталонів, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об’єктів довколишнього світу. Показником сформованості цих уявлень є здатність дитини застосовувати отримані знання у практичній діяльності (ігрова, трудова, сенсорно-пізнавальна, математична тощо), оволодіння способами пізнання дійсності, розвиток у неї наочно-дієвого, наочно-образного, словесно-логічного мислення. Сенсорно-пізнавальна освітня лінія спрямована на інтеграцію змісту дошкільної освіти, формування у дітей пошуково-дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної поведінки в різних життєвих ситуаціях.

 

Реалізуючи вищезазначений зміст освітнього процесу, педагогічні працівники забезпечують досягнення очікуваних результатів навчання, визначених  у освітніх програмах, зазначених у розділі І.

Відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти у ДНЗ визначено зміст і структуру освітнього процесу за інваріантною складовою. Інваріантна складова змісту дошкільної освіти сформована на державному рівні і є обов’язковою. Інваріантну частину змісту освіти систематизовано відповідно до Базового компонента дошкільної освіти за вище названими освітніми лініями. У закладі забезпечується неперервність змісту освітніх ліній, а також наступність дошкільної та початкової ланок. Виключення з інваріантної частини будь-якої з освітніх ліній порушує цілісність розвитку дитини на рівні дошкільної освіти і наступність її в початковій школі.

Організація життєдіяльності дітей з урахуванням освітніх ліній, що включені до інваріантної складової, дає змогу забезпечити належний рівень соціально-особистісного розвитку дітей раннього та дошкільного віку в структурі неперервної освіти.

Дотримання змісту, взаємозв’язку та логічної послідовності реалізації освітніх ліній Базового компоненту забезпечується та відображається у блочно-тематичному плануванні освітнього процесу.

З метою підвищення якості освітнього процесу у 2020/2021 навчальному році в ДНЗ використовуються інноваційні педагогічні технології, а саме:

з/п

Освітня інновація ПІБ вихователя Кваліфікаційна категорія пед. звання Стаж роботи
1 Виховання казкою за методикою Л.Б. Фесюкової Стефурак М. В. вища 44 роки
2 Сенсорний розвиток дітей раннього віку Штундер Л.С. ІІ 8 років
3 Технології фізичного виховання дітей, раннього віку. Павлюк Т.В. тарифний розряд 20 років
4 Розвиток сенсорних здібностей дітей раннього віку в різних видах діяльності ТомніковаО.В. тарифний розряд 17 років
5 Розвиток дошкільників засобами украінського мистецтва Литвинюк Г.В. ІІ 3 роки
6 Формування логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку Федишак І.В. спеціаліст 5 років
7 Вплив іноваційних методів зображувальної діяльності на формування позитивно емоційного стану дитини Яцинович І.В. тарифний розряд 3 роки
8 Патріотичне виховання дітей д/в Базавляк Г.В. І 18 років
9 Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку через використання нетрадиційних технік зображувальної діяльності Райківська Г.С. І 7 років
10 Ігрова діяльність як засіб пізнавального розвитку дошкільника Остап’юк Т.М. І 15 років
11 Використання логічних ігор та вправ при формуванні елементарних математичних уявлень Садловська А.М. тарифний розряд(п.з.) 30 років
12 Розвиток логічного мислення дошкільнят з використанням математичних ігор Сенькович В.Д. вища 20 років
13 Екологічне виховання дітей в дошкільному закладі Тимків Т.С. І 31 рік
14 Формування екологічної культури дошкільника Кондур М.П. І 33 роки
15 Використання розвивальних ігор в навчально-виховному процесі Віконська О.В. вища 25 років
16 Театралізована діяльність як розвиток творчої особистості Ясницька Д.Л. вища 42 роки
17 Використання  педагогічних ідей В. Сухомлинського щодо морально-етичного виховання дошкільнят Гишка Г.В. вища 32 роки
18 Використання  елементів мнемотехніки у розвитку дошкільнят Гупалюк О.К. вища 25 років
19 Віршування, як засіб  розвитку мовленнєвих здібностей дошкільника. Ціцюра Н.М. тарифний розряд 23 роки
20 Екологічне виховання дітей дошкільного віку Максимлюк М.І. ІІ 3 роки
21 Розвиток комунікативних умінь дітей дошкільного віку Молоковічєва Т.В. І 11 років
22 Методика використання схем моделей для навчання дітей описових росповідей Савчук Н. І. ІІ 10 років
23 Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку Борятинська Н.Б. вища 25 років
24 Дошкільнятам-освіта для сталого розвитку Деркевич Г.В. вища 19 років
25 Проектно- дослідницька діяльність «Жива та нежива природа» Пивовар В.О. спеціаліст 6 років
26 Ігрова діяльність,як основний вид розвитку дошкільника Караванович І.Б. І 13 років
27 Розвиток мовлення за допомогою технологій сендплей(пісочна терапія) Свідрак З.І. І 10 років
28 Методика використання Схем моделей для навчання дітей описових росповідей Клочанюк О.П. спеціаліст 4 роки
29 “Використання украінськоі народноі музики у формуванні художньо – естетичноі культури дошкільників” Гасяк О.Т. вища 19 років
30 Використання фольклору у формуванні художньо-естетичної культури дошкільників Проць Г.І. вища 29 років
31 Музична логоритміка як методика навчання й виховання дошкільників Стригунець С.В. тарифний розряд (п.з.) 22 роки
32 Розвиток естетичних почуттів дітей дошкільного віку під час виконання таночків Семянів А.І. мол. спеціаліст 5 років
33 Використання інноваційних технологій фізичного розвитку Шеленко С.С. тарифний розряд 19 років
34 Сходинки розвитку інклюзії Яблонська С.П. вища 17 років
35 Культура мовлення педагога Кирик Р.М. вища 18 років

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Очікуваними результатами освітнього процесу є набуття компетентностей, що визначені за усіма освітніми лініями Базового компонента та комплексними і парціальними програмами, за якими здійснюється освітній процес.

Набуття різних видів компетентностей дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій – провідній для дітей дошкільного віку); руховій; природничій; предметній; образотворчій; музичній; театральній; літературній; сенсорно-пізнавальній; мовленнєвій; трудовій і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію. На кінець навчального року формується модель випускника кожної групи.

Рівень сформованості компетентностей різних вікових груп з’ясовується у процесі здійснення моніторингу рівня засвоєння програмового матеріалу дітьми раннього та дошкільного віку, отримання антропометричних даних та встановлення рівня нервово-психічного розвитку дітей раннього віку в процесі спостереження за життєдіяльністю дітей.

Інструментарієм здійснення моніторингу можуть бути: карти спостереження, кваліметричні моделі, що використовуються в межах регіональних моніторингових дослідженнях та кваліметрична модель Єльникової Г.В. (лист МОНУ від 06.11.2015 № 1/9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі»).

За результатами здійснення моніторингових процедур педагоги планують корекційну діяльність з дітьми  дошкільного віку, а також індивідуальну роботу.

ДНЗ здійснює планування методичної роботи також з урахуванням цих результатів.

Розділ ІІІ

Форми організації освітнього процесу

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» освітня програма ЗДО визначає мету, завдання освітнього процесу на навчальний рік, а також форми його організації.

Термін навчання.Навчальний рік у  Дошкільному навчальному закладі №36 «Віночок»починається 1 вересня 2020року і закінчується 31 травня 202_1року, оздоровчий  період (під час якого освітня робота здійснюється відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України – з 1 червня по 31 серпня 2021року.

Упродовж навчального року для дошкільників будуть проводитись канікули, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, крім фізкультурно-оздоровчої та художньо-продуктивної діяльності. Орієнтовні терміни проведення канікул: літні – з 1 червня до 30 серпня 2021року (90 календарних днів), осінні – з 26 жовтня до 30 жовтня 202_ року (5 календарних днів),  зимові – з 2 січня до 11 січня 2021 року (10 календарних днів), весняні – з 1 квітня до 10 квітня 2021(10 календарних днів).

                            Організоване навчання у формі занять проводиться, починаючи з 3-го року життя. Тривалість занять становить:

у І молодшій групі – не більше 10 хвилин

у ІІ молодшій групі – не більше 15 хвилин;

у середній групі – 20 хвилин;

у старшій групі – 25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями становить не менш 10 хвилин.

Тривалість проведення гурткової роботи – 1525 хвилин залежно від віку дітей.

Режим роботив Дошкільному навчальному закладі №36 «Віночок» для груп повного дня5 разів на тиждень:

І молодша група №1 «Веснянка» -10.5 годин,5 разів на тиждень

І молодша група №2 «Колобок» -10.5 годин,5 разів на тиждень

ІІ молодша група №3«Дюймовочка» -12годин, 5 разів на тиждень

ІІ молодша група №5. «Вишенька» -12годин, 5 разів на тиждень

ІІ молодша група №6. «Дударик»-12годин, 5 разів на тиждень

ІІ молодша група №7. «Гуцулочка» -12годин, 5 разів на тиждень

Середня група №8 «Буратіно» -12годин, 5 разів на тиждень

Середня група №11 «Калинка» -12 годин, 5 разів на тиждень

Середня група №12 «Веселка» -12 годин, 5 разів на тиждень

Середня група №13 «Зайчик» -12 годин, 5 разів на тиждень

Старша група №4 «Сонечко» -12годин, 5 разів натиждень

Старша група №9 «Їжачок» -12годин, 5 разів на тиждень

Старша група №10 «Дзвіночок» -12годин, 5 разів натиждень

Старша група №14 «Ромашка» -12годин, 5 разів натиждень

З метою досягнення очікуваних результатів навчання (набуття компетентностей) у 2020/2021 навчальному році педагогами закладу будуть проводитися різні форми організації освітнього процесу, у тому числі заняття різних типів. Для якісної організації освітнього процесу проводяться такі заняття (за типами):

 • фронтальні, колективні (з усіма дітьми групи);
 • групові (10-12 дітей);
 • індивідуально-групові (4-6 дітей);
 • індивідуальні (1-4 дитини).

За дидактичними цілями у всіх вікових групах організовуються такі види занять:

 • заняття із засвоєння дітьми нових знань;
 • заняття із закріплення і систематизації досвіду дітей;
 • контрольні заняття.

За специфікою поєднання змісту та форм роботи в межах заняття проводяться такі заняття:

 • інтегровані;
 • комплексні.

Інтеграція сприяє значному скороченню організованих форм навчальної діяльності (занять) та істотно знижує навчальне навантаження на дітей.

Освітня діяльність у групах планується як у I-й, так і у II-й половині дня відповідно до розкладу занять на тиждень. У другій половині дня можуть плануватися заняття з художньо-продуктивної та діяльності та фізичного розвитку. Весь освітній процес організовується диференційовано з урахуванням віку і індивідуальних особливостей дітей.

У ДНЗ планування освітнього процесу здійснюється за режимними моментами  та блочно-тематичним принципом, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу.

Блочно-тематичне планування освітнього процесу є одним із ефективних інструментів реалізації принципу інтеграції й сприяє кращому засвоєнню знань, умінь і практичних навичок дошкільників з відповідної теми, яка пропонується для вивчення і закріплення протягом одного-двох тижнів. Інтеграція – це шлях і спосіб формування у дітей цілісної картини світу.

Тип заняття обирає та уточнює педагог (вихователь, музичний керівник, інструктор з фізкультури та ін. ) самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених в освітніх програмах.

Рівномірно розподіляються види активності за основними видами діяльності протягом дня в залежності від бажань та інтересу дітей. Окрім занять, проводяться інші форми спеціально організованої освітньої діяльності:

 • ігри (дидактичні, сюжетно-рольові, рухливі, театралізовані, ігри з піском та водою та ін.);
 • спостереження;
 • пошуково-дослідницька діяльність;
 • екскурсії;
 • театралізована діяльність;
 • трудова діяльність;

Крім спеціально організованої освітньої діяльності, передбачається самостійна діяльність дітей: ігрова, художня, фізична.

Також в повсякденному плані роботи педагоги планують та реалізовуютьіндивідуальну роботу з дітьми.

Фізичне виховання дітей передбачає проведення:

 • ранкової гімнастики;
 • гімнастики пробудження;
 • занять фізичною культурою;
 • рухливих ігор та ігор спортивного характеру;
 • загартування;
 • фізкультурних хвилинок під час занять;
 • фізкультурних пауз між заняттями;
 • фізкультурних комплексів під час денної прогулянки (пішохідний перехід);
 • оздоровчих заходів.

Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться з раннього віку.

З метою реалізації варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти  проводиться гурткова робота,а саме гурток з хореографії «Веселі танцюристи».

Вищезазначені форми організації освітнього процесу в ДНЗ реалізуються в рамках:

 • плану роботи на 2020/2021н.р.;
 • режиму роботи груп та ДНЗ.

За окремим планом у закладі організовується оздоровлення дітей, під час якого освітній процес організовується в наступних формах:

 • ранкова гімнастика та гімнастика пробудження;
 • дозований біг, ходьба по траві, піску, по «доріжці здоров’я», обливання ніг прохолодною водою;
 • рухливі та спортивні ігри;
 • процедури прийняття сонячних та повітряних ванн;
 • екскурсії, цільові прогулянки;
 • продуктивні види діяльності;
 • ігри з водою, піском;
 • конструкторські та творчі ігри;
 • пошуково-дослідницька діяльність;
 • організація трудової діяльності;
 • літературні розваги, конкурси малюнків;
 • змагання, різноманітні конкурси, естафети.

З метою забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного і суспільного виховання, надання психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, підтримки різнобічного розвитку дітей, які виховуються в умовах сім’ї, в ДНЗ організовано роботу практичного психолога Яблонської С.П.

Основні форми діяльності консультативного центру (пункту):

 • організація лекторіїв, індивідуальних і групових консультацій для батьків або осіб, які їх замінюють;
 • організація заочного консультування через листування, в телефонному режимі, через організацію роботи сайту закладу дошкільної освіти.

Консультативний центр (пункт) здійснює консультативну допомогу батькам або особам, які їх замінюють, із питань:

 • соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;
 • вікових, психофізіологічних особливості дітей;
 • психологічної готовності до навчання у школі;
 • профілактики відхилень у фізичному, психічному і соціальному розвитку дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;
 • організації ігрової діяльності;
 • організації харчування дітей вдома;
 • створення умов для за загартування і оздоровлення;
 • соціального захисту дітей із різних категорій сімей.

Робота з батьками  або особами, які їх замінюють і дітьми (віком від 3 до 5 років) проводиться підгрупами та індивідуально за річним планом роботи.

Організація психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, будується на основі інтеграції діяльності вихователів, практичного психолога, медичного працівника.¢

Розділ ІV

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

Внутрішня система забезпечення якості освіти створюється відповідно до  статті 41 Закону України «Про освіту».Вона може включати:

 • оприлюднені критерії, правила та процедури оцінювання освітньої діяльності та управлінських процесів у закладі освіти;
 • політики та процедури забезпечення якості освіти;
 • систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу;
 • створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
 • інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами закладу освіти.

Згідно зі статтею 20 Закону України «Про дошкільну освіту» педагогічна рада закладу дошкільної освіти формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності.

Внутрішня система забезпечення якості освіти створюється відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України, Державної служби якості освіти України з урахуванням: цілей та пріоритетів розвитку закладу дошкільної освіти; типу закладу, місцезнаходження, умов діяльності.

До розбудови внутрішньої системи якості освіти залучаються усі учасники освітнього процесу.

Рекомендації щодо створення внутрішньої системи

забезпечення якості освіти

Мета внутрішньої системи забезпечення якості освіти: постійне та послідовне підвищенні якості освіти на основі відстеження динаміки показників освітньої діяльності та освітніх процесів у ДНЗ.

Завдання внутрішньої системи забезпечення якості освіти:

1.Визначення пріоритетних напрямів та показників для оцінювання освітньої діяльності, управлінських процесів у ДНЗ.

2.Здійснення вимірювання показників освітньої діяльності та управлінських процесів у ДНЗ та оцінка їх динаміки.

3.Визначення шляхів підвищення якості освіти за результатами  оцінювання показників освітньої діяльності та освітніх процесів.

4.Надання допомоги учасникам освітнього процесу щодо підвищення якості освіти.

Напрями, показники, методу збори інформації для оцінювання

якості освітньої діяльності та управлінських процесів у КДНЗ

(див. таблицю)

Напрями, показники для оцінювання освітніх і управлінських процесів у КДНЗ доцільно визначати за результатами аналізу діяльності закладу освіти за минулий навчальний рік та анкетування педагогічних працівників, батьків вихованців щодо якості провадження освітньої діяльності в ЗДО.

Методами збору інформації для оцінювання якості освітньої діяльності та управлінських процесів у ДНЗ можуть бути: вивчення документації, спостереження, опитування (анкетування, інтерв’ювання) усіх учасників освітнього процесу (педагогічних працівників, дітей, батьків вихованців) та спостереження за дітьми в різних видах діяльності. А також медико-педагогічний контроль за фізичним розвитком та станом здоров’я дітей на заняттях з фізкультури (система медичних і педагогічних спостережень, аналіз ефективності використання засобів і методів фізичного виховання).

Зміни та доповнення до напрямів, показників, методів збору інформації для оцінювання якості освітньої діяльності й управлінських процесів у ЗДО схвалюються відповідним рішенням педагогічної ради та затверджуються наказом керівника закладу.

Таблиця

Орієнтовні напрями, показники, методу збори інформації для оцінювання якості освітньої діяльності та управлінських процесів у ДНЗ

Напрям оцінювання Показники Методи збору інформації Термін проведення
Освітнє середовище Забезпечення ДНЗ (спортивного, музичного залів, груп) обладнанням відповідно до Типового переліку Спостереження
Забезпечення навчально-наочними посібниками та іграшками відповідно до Типового переліку Спостереження
Стан території та приміщень. Відповідність санітарно-гігієнічним вимогам Спостереження, вивчення документації
Дотримання вимог безпеки життєдіяльності вихованців та охорони праці працівників Спостереження, вивчення документації
Освітня діяльність Якість планування в ДНЗ Вивчення документації
Діяльність керівника ДНЗ Опитування, вивчення документації
Система внутрішнього моніторингу Вивчення документації
Організація та здійснення освітнього процесу в ДНЗ Спостереження вивчення документації
Рівень реалізації компетентнісного підходу Спостереження оцінка, вивчення документації
Діяльність вихователя Спостереження, вивчення документації
Організація та здійснення методичної роботи Вивчення документації
Співпраця з батьками вихованців Опитування, вивчення документації
Результати освітньої діяльності Рівень засвоєння вихованцями старших груп вимог БКДО за освітніми лініями Спостереження

Основні політики забезпечення якості освітньої діяльності

та якості освіти в ДНЗ

 Основними політиками забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в ДНЗ є:

 • забезпечення публічної інформації про діяльність закладу освіти (ст. 30 Закону України «Про освіту»);
 • дотримання принципів академічної доброчесності у діяльності педагогічних працівників (ст. 42 Закону України «Про освіту»);
 • запобігання та протидія булінгу (цькуванню);
 • створення умов щодо професійного зростання педагогічних працівників (постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (зі змінами).

Основні процедури вивчення якості освітньої діяльності в ДНЗ

Основними процедурами вивчення якості освітньої діяльності в ДНЗ визначено:

 • відстеження рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;
 • внутрішній моніторинг якості освіти;
 • самооцінювання освітньої діяльності.

Відстеження рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку здійснюється відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

 У якості інструментарію можна використати регіональні картами спостереження або кваліметричну модель Єльникової Г.В. (лист МОНУ від 06.11.2015  № 1/9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі»).

Для забезпечення об’єктивності та достовірності даних важливо дотримуватись принципів академічної доброчесності, утому числі справедливого оцінювання.

Внутрішній моніторинг якості освіти здійснюється відповідно до статті 48 Закону України «Про освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 16.01.2020 № 54 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти». Для проведення внутрішнього моніторингу розробляється відповідна програма.

Самооцінювання освітньої діяльності включає :

 • самооцінку показників освітньої діяльності та управлінських процесів у ДНЗ;
 • оцінювання педагогічними працівниками своєї діяльності.

Очікувані результати щодо реалізації системи внутрішнього забезпечення якості освіти 

 1. Отримання об’єктивних даних про якість освітньої діяльності та управлінських процесів у ДНЗ.
 2. Підвищення якості освіти в ДНЗ на основі прийняття ефективних управлінських рішень.
 3. Створення атмосфери довіри до ДНЗ серед педагогічних працівників та батьків вихованців.