Без категорії

ОБГРУНТУВАННЯ!!!

 1. Обгрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі м’яса 2024 р.
 2. Обгрунтування технічних та якісних характеристик,  молоко 2024 р.
 3. Обгрунтування технічних та якісних характеристик, сирні продукти 2024 р.
 4. Обгрунтування – теплова енергія, 2024 р. 

ЗВІТИ:

Звіт про обіг бюджетних коштів за січень 2024 року

Звіт про обіг бюджетних коштів за лютий 2024 року

Звіт про обіг бюджетних коштів за березень 2024 року

Звіт про обіг бюджетних коштів за квітень 2024 року

 

Стратегія розвитку ЗДО 2022-2027 р.

Зіскановане_20231211

список пед працівників 2023 – копія

Стратегія розвитку ЗДО 2022-2027 р.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

ОБГРУНТУВАННЯ!!!

 1. Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення – овочі, фрукти
 2. Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення – теплова енергія
 3. Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення  – теплова енергія
 4.  Обгрунтування електрична енергія 2024 р.
ЗВІТИ:
Звіт про обіг власних надходжень за 2023 р.(з 1.01.2023р. по 8.11.2023 р.)

Звіт про обіг бюджетних коштів за грудень 2023 року

Звіт про обіг бюджетних коштів за листопад 2023 року

Звіт про обіг бюджетних коштів за жовтень 2023 року

Звіт про обіг бюджетних коштів за вересень 2023 року

Звіт про обіг бюджетних коштів за серпень 2023 року

Звіт про обіг бюджетних коштів за липень 2023 року

Звіт про обіг бюджетних коштів за червень 2023року

Звіт про обіг бюджетних коштів за травень 2023 року

Звіт про обіг бюджетних коштів за квітень 2023 року

Звіт про обіг бюджетних коштів за березень 2023 року

Звіт про обіг бюджетних коштів за лютий 2023 року

Звіт про обіг бюджетних коштів за січень 2023 року

Про групу Калинка

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

між  адміністрацією та профспілковим комітетом дошкільного навчального закладу

36 «Віночок» 

на 2014 – 2018 роки

Схвалений на загальних зборах трудового колективу ДНЗ №36«Віночок»

«___»_________2014р., пр. №______

        м. Івано-Франківськ

2014 р.

 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом Івано-Франківського дошкільного навчального закладу №36 «Віночок» укладений відповідно до Закону України “Про колективні договори і угоди”, Генеральної угоди, Галузевої угоди, Колективного договору між управлінням освіти і науки та міськкомом Профспілки, законів про освіту та інших законодавчих і нормативно-правових актів. Її метою є визначення умов оплати праці, регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин у навчальному закладі.

У процесі колективних переговорів сторони договору домовилися про наступне:

 

 1. Визнавати повноваження одна одної і дотримуватися принципів
  соціального партнерства  при  вирішенні   питань,   які   регулюються   цим
  договором: паритетності представництва, рівноправності сторін, недопустимості ущемлення їх інтересів, пріоритетності примирних методів при розв’язанні конфліктних ситуацій, взаємної відповідальності за виконання досягнутих домовленостей.
 2. Дія колективного   договору  поширюється   на   всіх   працівників дошкільного навчального закладу, незалежно від профспілкового членства.
 3. Зміни і доповнення    до    колективного договору       вносяться    в обов’язковому порядку у зв’язку із змінами чинного законодавства України, Генеральної, галузевої, регіональної, обласної угод, Колективного договору між управлінням освіти і науки та міськкомом Профспілки з питань, що є предметом договору, та з ініціативи обох або однієї із сторін після проведення переговорів (консультацій) та досягнення згоди і набувають чинності після підписання їх сторонами.
 4. Пропозиції кожної із сторін щодо внесення змін і доповнень до колективного договору розглядаються спільно, відповідні рішення приймаються у 10-денний строк з дня їх отримання іншою стороною.

 

 1. Жодна із сторін, що уклали цей колективний договір, не може
  протягом усього терміну його дії приймати в односторонньому порядку
  рішення,   що   змінюють   норми, положення,  зобов’язання   колективного   договору  або припинити його виконання.
 2. Переговори щодо   укладання   нового   колективного договору      на наступний термін розпочинаються не пізніше, ніж за 1 місяць до закінчення терміну дії цього договору.

 

 1. Проект колективного договору підписують      уповноважені представники   сторін   протягом   10   днів   після   схвалення   його   проекту загальними зборами трудового колективу.
 2. Дія договору набирає чинності з дня його підписання сторонами і діє до укладення нового договору.

 

 1. Адміністрація ДНЗ №36 «Віночок» в десятиденний термін з дня підписання договору, подає його на реєстрацію.
 2. ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ І ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ.

Адміністрація зобов’язується:

2.1.                                                                                                               1. Забезпечувати    ефективну    діяльність      установи, виходячи з фактичних  обсягів  фінансування, сприяти  розвитку і зміцненню її матеріально-технічної бази, створенню оптимальних умов для забезпечення навчально-виховного процесу.

2.1.2. Забезпечувати виконання адміністрацією закладу ст.21, 22   КЗпП України, ст.55 Закону “Про освіту” та інших нормативних
актів, що стосуються права на укладання різних форм трудового договору та
гарантій при його зміні чи припиненні.

 • Контрактну форму трудового  договору  застосовувати  лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.1.4. Передавати на прохання працівника, з яким за його ініціативою і згодою  укладено  контракт відповідно  до  чинного  законодавства,  копію контракту   в   профспілковий   комітет   для   здійснення   контролю   за   його виконанням.

2.1.5. Забезпечувати наставництво над молодими спеціалістами, сприяти їх адаптації у колективі і професійному зростанню.

2.1.6. Забезпечувати  своєчасне  (не  рідше  одного  разу  на  5  років)
підвищення кваліфікації педагогічних працівників установи,  гарантуючи  їм при цьому пільги, компенсації, передбачені чинним законодавством  (збереження  середньої заробітної  плати,  оплати вартості проїзду, оплати добових).

2.1.7. Через   різноманітні   форми   методичної   роботи   забезпечувати
належний рівень професійної підготовки працівників і підтримувати його
протягом усього періоду роботи.

 

2.1.8. Забезпечувати інформування працівників ДНЗ №36 «Віночок» про зміни в чинному законодавстві, що стосуються організації праці, не пізніше, ніж через 10 днів з дня одержання необхідних документів.

2.1.9. Забезпечувати гласність всіх заходів щодо нормування праці, роз’яснення працівникам причин перегляду норм праці та умов застосування нових норм.

2.1.10. Вживати заходів для безумовного забезпечення права закладу самостійно розпоряджатися доходами від господарської та іншої передбаченої їх статутами, діяльності.

2.1.11. Періодично заслуховувати на виробничих нарадах стан дотримання чинного трудового законодавства в установі.

2.1.12. Вживати заходів для забезпечення розробки в установі Правил внутрішнього трудового розпорядку та погодження з профкомом часу початку і закінчення роботи, режиму роботи за змінами, поділу робочого часу на частини, застосування підсумованого обліку робочого часу.

2.1.13. До початку роботи новоприйнятих працівників за трудовим договором керівнику закладу роз’яснювати під розписку їх права, обов’язки, інформувати про умови праці, право на пільги та компенсації за роботу в особливих умовах відповідно до чинного законодавства та колективного договору.

2.1.14. Включати представників профспілкового комітету до складу тарифікаційної та атестаційної комісій.

2.1.15. Приймати на роботу нових працівників лише за умови забезпечення штатних педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку.

2.1.16. При наявності вільних вакансій пропонувати  їх перш  за все особам, які працюють в закладі на умовах неповного робочого часу, з урахуванням їх кваліфікації.

2.1.17. Адміністрації установи  здійснювати запровадження,  зміну, перегляд норм праці за погодженням з профспілковим комітетом.

2.1.18.  Під час розроблення проектів нормативних актів, що зачіпають права та законні інтереси працівників ДНЗ, забезпечувати їх попередній розгляд і узгодження з профспілковим комітетом.

2.1.19. Вживати заходів щодо недопущення приватизації, перепрофілювання або використання не за призначенням об’єктів ДНЗ.

 

 

2.1.20. Здійснювати організацію та проведення атестації педагогічних працівників, забезпечивши при цьому безумовне виконання умов діючого Положення про атестацію педагогічних працівників України.

2.1.21. Забезпечити розробку посадових інструкцій для всіх категорій працівників навчально-виховних закладу.

 

Профспілковий комітет  зобовязується:

2.2.1. Здійснювати систематичний контроль за дотриманням в колективі законодавства про працю, сприяти дотриманню працівниками трудової дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.2.2. Забезпечувати працівників ДНЗ нормативними документами з питань нормування і оплати праці, трудового законодавства, охорони праці, соціального забезпечення тощо.

2.2.3. Забезпечувати постійний контроль за своєчасним введенням в дію нормативних документів з питань трудових відносин, організації і оплати праці.

2.2.4. Активно і повною мірою реалізувати права профспілок, надані їм відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

2.2.5. Сприяти попередженню виникнення трудових конфліктів.

 

 1. НОРМУВАННЯ І ОПЛАТА  ПРАЦІ.

Адміністрація зобов’язуэться:

3.1.1. Забезпечити ефективний контроль  за дотриманням в установі законодавства про оплату праці.

3.1.2. Вживати заходів для своєчасної виплати заробітної плати за період відпусток та сприяти усуненню причин затримки їх виплати.

3.1.3. Сприяти своєчасному здійсненню в установі нарахування і виплати в повному обсязі заробітної плати при встановленні нових розмірів мінімальної заробітної плати.

3.1.4. Проводити заходи з обмеження надурочних робіт. Здійснювати оплату надурочних робіт у подвійному розмірі.

3.1.5. Сприяти забезпеченню виплати коштів на реалізацію ст.57 Закону України «Про освіту».

3.1.6. Забезпечувати оплату праці:

– за час простою працівникам, в тому числі непедагогічним, не  з їх вини в розмірі середньої заробітної плати, але не менше тарифної ставки (посадового окладу);

– вихователям та всім іншим педагогічним працівникам, у випадках, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від них причин (епідемії, метеорологічні умови тощо), із розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, з дотриманням при цьому умов чинного законодавства. (пункт 8.3.3. Галузевої Угоди)

– за час виконання державних обов’язків – в розмірі середньомісячного заробітку;

– за час направлення на навчання для підвищення кваліфікації – в розмірі середньомісячного заробітку;

– за час обстеження в медичних закладах під час проходження обов’язкових медичних  оглядів – в розмірі середньомісячного заробітку.

3.1.7. Здійснювати доплати і надбавки до тарифних ставок і посадових окладів у таких розмірах:

– за роботу у нічний час (з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку) працівникам, які за графіком роботи  працюють у цей час, у розмірі 40 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

– за виконання в основний час обов’язків тимчасово відсутнього працівника за суміщення професій – до 50% посадового окладу (тарифної ставки);

– за роботу у важких, шкідливих і особливо шкідливих умовах (додаток № 1);

– помічнику вихователя за використання дезинфікуючих засобів та прибирання туалетів – 10 відсотків;

– за складність, напруженість та високу якість роботи –  до 50 відсотків посадового окладу;

– керівнику навчального закладу – в розмірі 50 відсотків посадового окладу, незалежно від форм укладання трудового договору. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються (Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 року №557 «Про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»).

– переможцям та лауреатам обласних, Всеукраїнських конкурсів професійної майстерності педагогічних працівників («Вихователь ДНЗ», «Вихователь-методист», «Музичний керівник» та інші) – 40, 30, 20 відсотків ставки заробітної плати впродовж навчального року.

– здійснювати доплати до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) одному працівнику за суміщення професій, посад, розширення зони обслуговування, за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників без звільнення від своєї основної роботи з використанням на цю мету усієї економії фонду заробітної плати за відповідними посадами. ( пункт 6.3.6. Галузевої Угоди)

3.1.8.Забезпечувати заміну будь–яких категорій тимчасово відсутніх працівників та здійснювати оплату праці згідно з чинним законодавством.

( пункт 6.3.18. Галузевої Угоди)

 

3.1.9.Здійснювати виплату поточної заробітної плати працівникам закладу не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Розмір заробітної плати за першу половину місяця повинен бути не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

3.1.10.  Здійснювати контроль за правильністю нарахування заробітної плати працівникам установи. Виплачувати заробітну плату у такі терміни:

– за І половину місяця – 16 числа поточного місяця;

– за ІІ половину місяця – 1 числа наступного місяця.

3.1.11. Надавати педагогічним працівникам  щорічну грошову винагороду за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.10.2000 р. № 898 та Положення про надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди, затвердженого адміністрацією навчально-виховного закладу за погодженням з профспілковим комітетом.

3.1.12 Забезпечити фінансування для виплати матеріального заохочення педагогічних працівників та адміністративно-господарського персоналу установи. Виплату проводити згідно із Положенням  про преміювання працівників за погодженням з профспілковим комітетом.

 

3.1.13. Здійснювати преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам установи, стимулювати творчу працю і педагогічне новаторство керівників і педагогічних працівників в межах коштів на оплату праці за погодженням з профспілковим комітетом.

3.1.14.Здійснювати доплати до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) одному працівнику за суміщення професій, посад, розширення зони обслуговування, за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників без звільнення від своєї основної роботи з використанням на цю мету усієї економії фонду заробітної плати за відповідними посадами. ( пункт 6.3.6. Галузевої Угоди)

 

3.1.15.Забезпечувати заміну будь–яких категорій тимчасово відсутніх працівників та здійснювати оплату праці згідно з чинним законодавством.

( пункт 6.3.18. Галузевої Угоди)

 

3.1.16.Ввести в навчальному закладі підсумований облік робочого часу для окремих категорій працівників (сторожі, кочегари) і застосувати обліковий період рік.

3.1.17. Встановити матеріальну допомогу працівникам закладу, які звільняються з роботи в зв’язку з досягненням пенсійного віку, а також з виходом на пенсію за вислугу років – в розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) за рахунок власних коштів установи.

3.1.18. Виражати і відстоювати права та інтереси працівників закладу з питань заробітної плати в органах місцевої та центральної влади. Регулярно входити до них з пропозиціями про вдосконалення системи оплати праці.

3.1.19. Брати участь у розробці планів економічного і соціального розвитку установ освіти міста, домагатися їх виконання.

3.1.20. При припиненні трудового договору з підстав, зазначених у пункті 6 ст.36 та пунктах 1,2 і 6 ст.40 КЗпП  України, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі середнього місячного заробітку; у разі призову або вступу на військову службу , направлення на альтернативну (невійськову) службу ( п.3 ст.36) –   у розмірі двох мінімальних заробітних плат; внаслідок порушення власником або уповноваженим органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору ( ст.38, 39 ) – у розмірі  тримісячного середнього заробітку.

3.1.21. Здійснювати оплату праці у випадках, коли заняття не проводились з незалежних від працівників причин (несприятливі метеорологічні умови, епідемії) з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, при умові виконання працівниками іншої організаційно-педагогічної роботи відповідно до їх функціональних обов’язків.

3.1.22. У випадку зміни розмірів посадових окладів і доплат забезпечувати розрахунки усіх виплат, що обчислюються із середньої заробітної плати, виходячи із посадових окладів (ставок) того місяця, в якому відбулася подія, пов’язана з відповідними виплатами, з урахуванням постійних доплат і надбавок.

3.1.23. Розподіл педагогічного навантаження здійснювати за погодженням з профспілковим комітетом відповідно до Порядку розподілу педагогічного навантаження на новий навчальний рік, тарифікації вихователів, керівників гуртків (додаток № 2).Попередній розподіл навчального навантаження на наступний навчальний рік  проводити вкінці поточного навчального року, про що повідомляти працівників невідкладно. Навчальне навантаження в обсязі менше тарифної ставки встановлювати лише за письмовою згодою працівника.

3.1.24. Не допускати зменшення тижневого навантаження, зміну режиму роботи, скасування пільг і гарантій вагітним жінкам, які мають дітей віком до 3-х років, одиноким матерям при наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда.

3.1.25. Роботу в понадурочний час, у святкові і неробочі дні, а також у вихідні дні працівників здійснювати у виняткових випадках за погодженням з профспілковим комітетом тільки за наявності відповідних наказів по управлінню освіти і науки та установі, в яких обумовити час виконання роботи, кількість працівників, умови компенсації за роботу у ці дні здійснювати відповідно до статей № 72, 106, 107 КЗпП України.

3.1.26. Зекономлені ДНЗ кошти за енергоносії та з фонду заробітної плати спрямувати на потреби установи, згідно із розробленим і затвердженим в установленому порядку кошторисом.

 

Профспілковий комітет  зобовязується:

3.2.1. Здійснювати контроль за дотриманням в установі законодавства про оплату праці.

3.2.2. Сприяти у наданні працівникам установи консультативної допомоги з питань оплати праці.

3.2.3. Порушувати питання про притягнення до дисциплінарної та адміністративної відповідальності, передбаченої чинним законодавством осіб, винних у невиконанні законодавства про оплату праці і умов колективного договору.

3.2.4. Представляти інтереси працівників за їх бажанням у судах при розгляді питань, що стосуються оплати праці.

3.2.5. Домагатися своєчасної виплати заробітної плати працівникам ДНЗ, використовуючи при цьому передбачені законодавством форми і засоби впливу на органи виконавчої, державної влади різних рівнів.

3.2.6. Домагатися введення в повному обсязі ст.57 Закону України «Про освіту».

3.2.7. Забезпечувати профком закладу нормативними документами з питань оплати праці.

3.2.8. Забезпечити реалізацію комітетом профспілки відповідно до чинного законодавства своїх функцій щодо контролю за виконанням колективного договору в частині своєчасної виплати заробітної плати.

3.2.9. Організувати контроль з боку комітету профспілки за здійсненням перерахунків посадових окладів, ставок заробітної плати працівників відповідно до розміру мінімальної заробітної плати.

 

 1. РЕЖИМ ПРАЦІ І  ВІДПОЧИНКУ

Адміністрація зобов’язується:

4.1.1. Забезпечувати додержання чинного законодавства щодо гарантованих норм робочого часу для всіх  категорій працівників, виходячи з 40-годинної тривалості робочого часу на тиждень, крім  тих категорій працівників, які  відповідно до чинного законодавства встановлена скорочена тривалість робочого часу.

4.1.2. Забезпечувати надання працівникам установи всіх видів відпусток відповідно до Закону України «Про відпустки» .

4.1.3. Надавати відпустку (або її частину) керівникам та педагогічним працівникам протягом навчального року у зв’язку з необхідністю санаторно-курортного лікування і наявності санаторної путівки.

4.1.4. Надавати педагогічним працівникам невикористану частину  щорічної основної відпустки, за умови її поділу, в окремих випадках, пов’язаних із сімейними обставинами та іншими причинами, в інший, крім літнього, канікулярний період.

4.1.5. Надавати згідно з чинним законодавством та умовами колективного договору щорічну додаткову відпустку працівникам з ненормованим робочим днем конкретної тривалості залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах (згідно з додатком № 2).

4.1.6. Не допускати, щоб відсутність коштів на утримання закладу освіти була причиною для оголошення власником простою з незалежних від працівників причин і надання в зв’язку з цим відпусток без збереження заробітної плати.

4.1.7. Сприяти наданню працівникам закладу освіти додаткових оплачуваних відпусток  в межах фонду оплати праці в кількості 3-х днів у випадку:

– особистого шлюбу;

– смерті рідних.

4.1.8. Сприяти встановленню меншої тривалості робочого часу для окремих категорій працівників (для жінок з малолітніми дітьми, багатодітних батьків, інвалідів, малолітніх тощо) із збереженням середньомісячної заробітної плати за рахунок позабюджетних коштів.

4.1.9. Забезпечувати за бажанням працівників у разі їх звільнення у зв’язку із закінченням строку трудового договору безумовну реалізацію права на одержання невикористаної відпустки з наступним звільненням.

4.1.10. Надавати додаткову відпустку за особливий характер роботи згідно атестації робочих місць та наказу по управлінню освіти і науки від 22.01.2010 року №37:

– прибиральниці службових приміщень – 4 календарні дні;

– кухарю, що постійно працює біля плити – 4 календарні дні;

– машиністу із прання та ремонту білизни та спецодягу – 4 календарні дні.

4.1.11. Графіки щорічних оплачуваних відпусток працівників ДНЗ затверджувати за погодженням з профспілковим комітетом не пізніше 5 січня поточного року і доводити до відома працівників.

4.1.12. Відпустки без збереження заробітної плати надавати за наявності особистої заяви працівника.

 

Профспілковий комітет зобовязується:

4.2.1. Здійснювати контроль за дотриманням у закладі законодавства про режим праці і відпочинку та своєчасним введенням в дію нормативних документів з цих питань.

4.2.2. Надавати практичну допомогу адміністрації ДНЗ у розробці Правил внутрішнього трудового розпорядку і колективного договору.

4.2.3. Всебічно використовувати свої права та можливості по усуненню причин та обставин, що спричиняють колективні трудові спори з питань, які стосуються праці і відпочинку.

 1. ОХОРОНА ПРАЦІ І  ЗДОРОВЯ

Адміністрація зобов’язується:

5.1.1. Забезпечити у навчально-виховному закладі організацію роботи з охорони праці відповідно до Типового положення про охорону праці в системі освіти Міністерства освіти і науки України.

5.1.2. Здійснювати атестацію робочих місць за умовами праці.

5.1.3. Забезпечити навчання і перевірку знань працівників установи з питань безпеки життєдіяльності.

5.1.4. Створити у ДНЗ куток з охорони праці, пожежної безпеки і забезпечити його  відповідними матеріалами.

5.1.5. Забезпечити потерпілим від нещасних випадків на виробництві компенсацію витрат на придбання ліків і проходження додаткового лікування за наслідками травм.

5.1.6. Забезпечити надання потерпілим від нещасних випадків на виробництві легшої роботи відповідно до медичного висновку із збереженням середнього заробітку.

5.1.7. Сприяти потерпілим від нещасних випадків на виробництві перекваліфікації та працевлаштуванню інвалідів праці, наданню їм допомоги у вирішенні соціально-побутових питань.

5.1.8. Здійснювати контроль за наданням, згідно з чинним законодавством, пільг і компенсацій працівникам, які працюють на роботах з важкими і шкідливими умовами праці, а також потерпілим від нещасних випадків на виробництві.

5.1.9. Забезпечувати контроль за медичним обслуговуванням працівників закладу, домагатися проходження ними обов’язкових медичних оглядів за рахунок бюджетних асигнувань.

 

5.1.10. Сприяти виконанню у навчальному закладі положень колективного договору щодо реалізації комплексних заходів з охорони праці.

5.1.11.Сприяти поліпшенню стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Виділяти на цю мету із бюджету кошти не менше як 0,2 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік відповідно до ст. 19 Закону України «Про охорону праці».

5.1.12. Брати активну участь в організації та проведенні Всеукраїнського огляду-конкурсу охорони праці в установах і закладах освіти відповідно до Положення, затвердженого спільною постановою колегії Міністерства освіти і науки України та президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 27.04.2004 р.

Профспілковий комітет зобовязується:

5.2.1. Забезпечувати участь профспілкових активістів:

– у розгляді трудових конфліктів, зокрема, з приводу наявності чи у відсутності виробничої ситуації, небезпечної для життя і здоров’я працівника;

– у роботі комісій по перевірці знань посадовими особами нормативних актів з охорони праці.

5.2.2. Регулярно виносити на розгляд засідань профспілкового комітету питання стану умов і охорони праці.

5.2.3. Брати участь у роботі семінарів і нарад з питань охорони праці.

5.2.4. Порушувати клопотання перед управлінням освіти і науки про притягнення до відповідальності працівників, винних у порушенні законодавчих актів з охорони праці, невиконанні колдоговірних зобов’язань, тощо.

 

5.2.5. Брати участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві.

5.2.6. Здійснювати контроль за повним і своєчасним відшкодуванням збитків тим працівникам, які постраждали від нещасних випадків на виробництві.

5.2.7. Забезпечити профком нормативними документами з питань охорони праці.

5.2.8. Забезпечити щорічний аналіз даних щодо втрат з тимчасової непрацездатності в установі, розробити заходи щодо зміцнення здоров’я працівників та сприяти їх реалізації.

5.2.9. Постійно здійснювати контроль за правильним нарахуванням середньої  заробітної плати для нарахування допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

 

 1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ

Адміністрація зобов’язується:

6.1.1. Здійснювати аналіз стану та прогнозування використання трудових ресурсів в установі.

6.1.2. Не допускати економічно необґрунтованого закриття закладу, скорочення груп, робочих місць.

6.1.3. Сприяти всім бажаючим працювати на умовах неповного робочого часу з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу (за фактично виконану роботу) без будь-яких обмежень трудових прав працівників, із збереженням повної тривалості оплачуваної відпустки та всіх гарантій, пільг, компенсацій, встановлених колективним договором.

6.1.4. Сприяти наданню працівникам з дня попередження їх про наступне звільнення вільного часу (8 годин на тиждень) в межах робочого часу для пошуку нової роботи (п.3.5.3 Галузевої угоди).

6.1.5. При зміні власника закладу, а також у разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) звільнення працівників допускається лише у разі скорочення чисельності або штату.

6.1.6. Вивільнення працівників здійснювати лише після використання усіх можливостей забезпечити їх роботою на іншому робочому місці, в т.ч. за рахунок звільнення сумісників, ліквідації суміщення.

6.1.7. Узгоджувати з профспілковим комітетом рішення про зміни в організації виробництва і праці, в тому числі реорганізації і перепрофілювання установи, скорочення чисельності або штату працівників не пізніше ніж за 3 місяці до намічених дій з економічним обгрунтуванням та заходами забезпечення зайнятості вивільнених працівників.

6.1.8. Застосовувати для забезпечення продуктивної зайнятості гнучкі режими праці та інші заходи, які сприяють збереженню та розвитку системи робочих місць (ст.13 Закону України «Про зайнятість»).

 

Профспілковий комітет зобовзується:

6.2.1. Проводити роз’яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту вивільнених працівників.

6.2.2. Забезпечувати захист вивільнених працівників згідно з чинним законодавством. Контролювати надання працівникам переважного права залишення на роботі відповідно до ст.42 КЗпП України.

6.2.3. Сприяти залишенню на профспілковому обліку вивільнених працівників до моменту їх працевлаштування.

 1. ЖИТЛОВО-ПОБУТОВІ ТА ІНШІ  СОЦІАЛЬНІ  ГАРАНТІЇ,

ПІЛЬГИ,  КОМПЕНСАЦІЇ

Адміністрація зобов’язується:

7.1.1. Вживати заходів по недопущенню протиправної передачі приміщень і прилеглих до них територій установи організаціям, які не підпорядковані міському управлінню освіти і науки.

7.1.2. Сприяти організації санаторно-курортного оздоровлення працівників закладу та їх сімей.

7.1.3. Забезпечувати своєчасну і повну виплату  з коштів соціального страхування допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та інших соціальних виплат згідно з чинним законодавством.

7.1.4. Надавати матеріальну допомогу працівникам закладу у випадку смерті рідних в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) з фонду економії заробітної плати ( при наявності коштів).

Профспілковий комітет зобов’язується:

7.2.1. Сприяти адміністрації ДНЗ в реалізації цього  договору і удосконаленню виробничих відносин, зміцненню трудової дисципліни.

7.2.2. Контролювати здійснення місцевими органами влади доплат, надбавок, компенсацій працівникам освіти, дотримання житлового законодавства  при розподілі і виділенні житла.

7.2.3. Надавати матеріальну допомогу членам профспілки при важких матеріальних умовах, захворюваннях, нещасних випадках.

7.2.4. Налагодити співпрацю з державною інспекцією праці в питаннях, що стосуються контролю за дотриманням в установі чинного трудового законодавства.

7.2.5. Надавати консультативну і юридичну допомоги членам профспілки. При необхідності відстоювати їх права в державних органах влади.

7.2.6. Вживати заходи щодо недопущення надання роботодавцями необґрунтованих відпусток без збереження заробітної плати працівникам закладу.

7.2.7 Домагатися від місцевих органів влади виділення пільгових кредитів працівникам закладу для індивідуального будівництва.

7.2.8. Сприяти у вирішенні питань щодо відведення земельних ділянок під садівницькі товариства, городи та індивідуальне житлове будівництво.

 1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ДЛЯ  РОБОТИ  ПРОФСПІЛКОВИХ  ОРГАНІВ

Сторони домовились:

8.1. Сприяти профспілковій організації  в її діяльності.

8.2. Забезпечувати виборним профспілковим працівникам гарантії згідно з чинним законодавством.

8.3. Сприяти забезпеченню законодавчо закріплених положень щодо прав працівників на об’єднання їх в профспілки, повноважень виборних профспілкових органів, створення умов та гарантій їх діяльності відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» .

8.4. Забезпечити безготівковий порядок сплати членських внесків за особистими заявами членів профспілки.

8.5. Забезпечувати вільний доступ до матеріалів, документів, електронних засобів зв’язку (в тому числі інтернет), а також, до усіх підрозділів служб закладу для здійснення профспілковим органом  наданих профспілкам прав контролю за дотриманням чинного законодавства, станом охорони праці і техніки безпеки, виконанням колективного договору.

8.6. Членам виборних профспілкових органів, не звільнених від своїх виробничих чи службових обов’язків, надавати вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для участі в консультаціях і переговорах, виконання інших громадських обов’язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі в роботі виборних профспілкових органів і профспілкового навчання – не менше двох годин на тиждень. Педагогічному працівнику,  який є головою профспілкової організації  і виконує таку ж роботу у свій вільний від роботи час, надавати додаткових 7 календарних днів відпустки в канікулярний період.

8.7. Організувати надання допомоги трудовому колективу у проведенні колдоговірної кампанії.

 1. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО

Сторони домовились:

9.1. Основою узгоджених дій є питання двостороннього співробітництва, сприяння укладенню колективних договорів в установі, попередження і вирішення трудових спорів і конфліктів.

9.2. Погоджувати з профспілковим комітетом всі питання трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників навчально-виховного закладу, зокрема, запровадження,  перегляд та зміни норм праці, тарифікації працівників, оплати праці, форм і систем оплати праці, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій,

винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат, питання робочого часу і часу відпочинку, графіки змінності та надання відпусток, запровадження підсумкового обліку робочого часу, дозволу на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо.

9.3. Здійснювати контроль за дотриманням вимог чинного законодавства про працю, законодавчих та інших актів з питань соціально-економічного захисту працівників.

9.4. Забезпечувати контроль за виконанням заходів з охорони праці, передбачених і колективним договором.

 

 1. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ  ДОГОВОРУ  ТА 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  СТОРІН

10.1. Контроль за ходом виконання колективного договору здійснюється двічі на рік спільно створеними комісіями з укладання колективного договору від профспілкового комітету і адміністрації ДНЗ №17 «Ромашка». Інформація про хід виконання доводиться до працівників закладу на загальних зборах.

10.2. Сторони, які уклали договір, несуть відповідальність за виконання взятих на себе зобов’язань.

10.3. У випадку реорганізації установи або профспілкового комітету  зобов’язання сторін, визначених договором, виконують їх правонаступники.

10.4. Посадові та інші особи, які своїми діями або бездіяльністю призвели до порушення,  невиконання умов даного договору притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

ДОГОВІР ПІДПИСАЛИ

Завідувач ДНЗ №36 «Віночок»                       Голова профспілкової  організації

ДНЗ №36 «Віночок»

____________ І.В. Комісарук                           __________________ Р.М. Кирик

«____»  ____________2014р.                              «____»  ____________2014р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1

до колективного договору між адміністрацією

та профспілковим комітетом

ДНЗ №36 «Віночок”

на 2014-2018роки

 

 

 

ШКАЛА  ДОПЛАТ

до тарифних ставок і посадових окладів за несприятливі умови праці згідно з додатком № 9 до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти та наказу по управлінню освіти і науки виконкому Івано-Франківської міської ради від  22.01.2010 р. №37

 

п/п

Посада Назва робіт Доплата

у

відсотках

1 2 3 4
1. Прибиральниця

службових приміщень

Використання дезинфікуючих

засобів

 

10%
2.

 

Шеф-кухар 1.154. Роботи, пов’язані з розчищенням, обтинанням м’яса, риби, різанням і чищенням цибулі 8%
3. Кухар, що постійно

працює біля плити

1.152. Робота біля гарячих плит,

електрожарових шаф, кондитер-

ських печей та інших апаратів для

жарення та випікання

 

 

 

 

8%

4. Кухонний працівник,

підсобний робітник

1.155. Роботи пов’язані з миттям

посуду, тари і технологічного об-ладнання вручну із застосуванням

кислот, лугу та інших хімічних речовин

 

 

8%

5. Прачка, машиніст по

пранню і ремонту

спецодягу, білизни

1.156. Роботи з пранням білизни з

використанням миючих і дезинфі-

куючих засобів

 

8%

6. Комірник Вантажно-розвантажувальні роботи виконувані вручну 4%

Завідувач ДНЗ №36 «Віночок»                       Голова профспілкової  організації

ДНЗ №36 «Віночок»

____________ І.В. Комісарук                           __________________ Р.М. Кирик

«____»  ____________2014р.                              «____»  ____________2014р.

 

 

 

Додаток №2

до колективного договору між адміністрацією

та профспілковим комітетом

ДНЗ №36 «Віночок”

на 2014-2018роки

 

 

 

ПЕРЕЛІК*

 

 

посад працівників закладу з ненормованим робочим днем, яким надається додаткова відпустка

 

№№ п/п Назва посад Кількість календарних днів
1. Завідувач дошкільного закладу 7 днів
2. Вихователь -методист 7 днів
3.

.

Старша медсестра 7 днів
4. Заступник завідувача з господарства 7 днів
5. Помічник вихователя 7 днів
6. Шеф-кухар        7 днів
7. Кухонний працівник, підсобний робітник 4 дні
8. Практичний психолог 7 днів
9 Комірник 7 днів
10. Педагогічний працівник , який виконує обов’язки

 

обов’язків гро

й

 

        7 днів

 

  громадського інспектора  
11. Діловод         7 днів

 

     

 

 

Завідувач ДНЗ №36 «Віночок»                       Голова профспілкової  організації

ДНЗ №36 «Віночок»

____________ І.В. Комісарук                           __________________ Р.М. Кирик

«____»  ____________2014р.                              «____»  ____________2014р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

між адміністрацією та профспілковим комітетом дошкільного навчального закладу

 (ясел-садка)№36 «Віночок»

на 2019– 2024 роки

Схвалений на загальних зборах трудового колективу ДНЗ №36 «Віночок»

«14»травня 2019р., пр. №4

 

 м.Івано-Франківськ

2019р.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом Івано-Франківського дошкільного навчального закладу (ясел-садка)№36 «Віночок»укладено відповідно до Закону України “Про колективні договори і угоди”, Генеральної угоди, Галузевої угоди між  Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, Угоди між Департаментом освіти і науки  Івано-Франківської обласної державної адміністрації та комітетом Івано-Франківської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України, Колективного договору  між Департаментом освіти та науки Івано-Франківської міської ради та Івано-Франківською міською організацією Профспілки працівників освіти і науки України, законів про освіту та інших законодавчих і нормативно-правових актів.

У процесі колективних переговорів сторони договору домовилися про наступне:

 1. Визнавати повноваження одна одної і дотримуватися принципівсоціального партнерства при вирішенні питань,які регулюються цим договором: паритетності представництва, рівноправності сторін, недопустимості ущемлення їх інтересів, пріоритетності примирних методів при розв’язанні конфліктних ситуацій, взаємної відповідальності за виконання досягнутих домовленостей.

2.Дія колективного договору поширюється на всіх працівників дошкільного навчального закладу, незалежно від профспілкового членства.

 1. Зміни і доповнення до колективного договору вносяться в обов’язковому порядку у зв’язку із змінами чинного законодавства України, Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК
  Профспілки працівників освіти і науки України, Угоди між Департаментом освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації та комітетом Івано-Франківської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України, Колективного договору між Департаментом освіти та науки Івано-Франківської міської ради та Івано-Франківською міською організацією Профспілки працівників освіти і науки України з питань, що є предметом договору, та з ініціативи обох або однієї із сторін після проведення переговорів (консультацій) та досягнення згоди і набувають чинності після підписання їх сторонами.

4.Колективний договір може бути змінений тільки за взаємною домовленістю сторін після проведення переговорів. Пропозиції про зміни та доповнення, які вносяться однією із сторін є обов’язковими для розгляду іншою стороною. Рішення щодо них приймаються за згодою сторін у 10-денний термін з дня їх отримання іншою стороною. Зміни, що випливають із змін чинного законодавства, Генеральної угоди та Галузевої угоди,
вносяться без проведення переговорів.

 1. Жодна із сторін, що уклали цей колективний договір, не може протягом усього терміну його дії приймати в односторонньому порядку рішення, що змінюють норми, положення, зобов’язання колективного договору.
 2. Переговори щодо укладання нового колективного договору на наступний термін розпочинаються не пізніше, ніж за 1 місяць до закінчення терміну дії цього договору.
 3. Проект колективного договору підписують уповноважені представники сторін протягом 10 днів після схвалення його проекту загальними зборами трудового колективу.
 4. Дія договору набирає чинності з дня його підписання сторонами і діє до укладення нового договору.
 5. Після підписання сторони зобов’язуються спільно подати колективний договір для повідомної реєстрації, у двотижневий термін з дня реєстрації зміст Договору доводить до відома всього трудового колективу.
 6. ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ І ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ.

Адміністрація зобов’язується:

2.1.1.     Забезпечувати ефективну діяльність установи, виходячи з фактичних обсягів фінансування, сприяти розвитку і зміцненню її матеріально-технічної бази, створенню оптимальних умов для забезпечення навчально-виховного процесу.

2.1.2.  Забезпечувати виконання адміністрацією закладу ст.21, 22 КЗпП України,Закону “Про освіту” та інших нормативнихактів, що стосуються права на укладання різних форм трудового договору тагарантій при його зміні чи припиненні.

 • Контрактну форму трудового договору застосовувати лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.1.4.  Передавати на прохання працівника, з яким за його ініціативою і згодою укладено контракт відповідно до чинного законодавства, копію контракту в профспілковий комітет для здійснення контролю за його виконанням.

2.1.5.     Забезпечувати наставництво над молодими спеціалістами, сприяти їх адаптації у колективі і професійному зростанню.

2.1.6. Забезпечувати своєчасне (не рідше одного разу на 5 років) підвищення кваліфікації педагогічних працівників установи, гарантуючи їм при цьому пільги, компенсації, передбачені чинним законодавством (збереження середньої заробітної плати).

2.1.7. Через різноманітні форми методичної роботи забезпечувати належний рівень професійної підготовки працівників і підтримувати його протягом усього періоду роботи.

2.1.8. Забезпечувати інформування профспілкового комітету та працівників ДНЗ №36 «Віночок» про зміни в чинному законодавстві, що стосуються організації праці, не пізніше, ніж через 10 днів з дня одержання необхідних документів.

2.1.9. Забезпечувати  гласність всіх заходів щодо нормування праці, роз’яснення працівникам причин перегляду норм праці та умов застосування нових норм.

2.1.10. Вживати заходів для безумовного забезпечення права закладу самостійно розпоряджатися доходами від господарської та іншої передбаченої їх статутами, діяльності.

2.1.11. Періодично заслуховувати на виробничих нарадах стан дотримання чинного трудового законодавства в установі.

2.1.12. Вживати заходів для забезпечення розробки в установі Правил внутрішнього трудового розпорядку та погодження з профкомом часу початку і закінчення роботи, режиму роботи за змінами, поділу робочого часу на частини, застосування підсумованого обліку робочого часу.

2.1.13. До початку роботи новоприйнятих працівників за трудовим договором керівнику закладу роз’яснювати під розписку їх права, обов’язки, інформувати про умови праці, право на пільги та компенсації за роботу в особливих умовах відповідно до чинного законодавства та колективного договору.

2.1.14. Включати представників профспілкового комітету до складу тарифікаційної та атестаційної комісій.

2.1.15. З метою створення педагогічним, науково-педагогічним працівникам відповідних умов праці, які б максимально сприяли забезпеченню продуктивної зайнятості та зарахуванню періодів трудової діяльності до страхового стажу для призначення відповідного виду пенсії:

– при звільненні педагогічних працівників вивільнені години розподіляти у першу чергу між тими працівниками, які мають неповне тижневе навантаження;

– залучати до викладацької роботи керівних, педагогічних та інших працівників закладів освіти, працівників інших підприємств, установ, організацій лише за умови забезпечення штатних педагогічних, науково-педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку; (пункт 4.2.7 Галузевої Угоди).

2.1.16. При наявності вільних вакансій пропонувати  їх перш  за все особам, які працюють в закладі на умовах неповного робочого часу, з урахуванням їх кваліфікації.

2.1.17. Здійснювати запровадження,  зміну, перегляд норм праці за погодженням з профспілковим комітетом.

2.1.18.  Під час розроблення проектів нормативних актів, що зачіпають права та законні інтереси працівників ДНЗ, забезпечувати їх попередній розгляд і узгодження з профспілковим комітетом.

2.1.19. Вживати заходів щодо недопущення приватизації, перепрофілювання або використання не за призначенням об’єктів ДНЗ.

2.1.20. Здійснювати організацію та проведення атестації педагогічних працівників, забезпечивши при цьому безумовне виконання умов діючого Положення про атестацію педагогічних працівників України.

2.1.21. Забезпечити розробку посадових інструкцій для всіх категорій працівників закладу.

2.1.22. Сторони домовилися, що при зміні власника навчального закладу чинність колективних договорів зберігається до укладення нових.(пункт 2.5 Галузевої Угоди).

 

2.1.23.Застосовувати при оптимізації закладів та установ освіти звільнення працівників за скороченням штатів або чисельності працюючих
лише як крайній засіб, коли вичерпані всі можливості їх працевлаштування в інших закладах освіти. (пункт 4.2.8. Галузевої Угоди).

 

2.1.24. Не допускати зменшення обсягу навчального навантаження особам передпенсійного віку. (пункт 4.2.9. Галузевої Угоди).

2.1.25. Не допускатизвільненняпрацівниківзакладівта установосвіти при змінівласника, зокрема при створенніоб’єднанихтериторіальних громад. (пункт 4.2. 10. Галузевої Угоди).

Профспілковий комітет  зобов’язується:

2.2.1. Здійснювати систематичний контроль за дотриманням в колективі законодавства про працю, сприяти дотриманню працівниками трудової дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.2.2. Забезпечувати працівників ДНЗ нормативними документами з питань нормування і оплати праці, трудового законодавства, охорони праці, соціального забезпечення тощо.

2.2.3. Забезпечувати постійний контроль за своєчасним введенням в дію нормативних документів з питань трудових відносин, організації і оплати праці.

2.2.4. Активно і повною мірою реалізувати права профспілок, надані їм відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

2.2.5. Сприяти попередженню виникнення трудових конфліктів.

 1. НОРМУВАННЯ І ОПЛАТА  ПРАЦІ.

Адміністрація зобов’язується:

3.1.1. Забезпечити ефективний контроль  за дотриманням в установі законодавства про оплату праці.

3.1.2. Вживати заходів для своєчасної виплати заробітної плати за період відпусток та сприяти усуненню причин затримки їх виплати.

3.1.3. Сприяти своєчасному здійсненню нарахування і виплати в повному обсязі заробітної плати при встановленні нових розмірів посадових окладів (тарифних ставок).

3.1.4. Проводити заходи з обмеження надурочних робіт. Здійснювати оплату надурочних робіт у подвійному розмірі.

3.1.6. Забезпечити:

– оплату простою працівникам, включаючи непедагогічних, не з їх вини в розмірі середньої заробітної плати, але не менше тарифної ставки (посадового окладу);

– оплату праці вчителів, вихователів, включаючи вихователів груп продовженого дня, музичних керівників, викладачів, інших педагогічних працівників закладів освіти у випадках, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від них причин (епідемії, метеорологічні умови тощо), із розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації. (пункт 8.3.3.Галузевої Угоди)

– за час виконання державних обов’язків – в розмірі середньомісячного заробітку;

– за час направлення на навчання для підвищення кваліфікації – в розмірі середньомісячного заробітку;

– за час обстеження в медичних закладах під час проходження обов’язкових медичних  оглядів – в розмірі середньомісячного заробітку.

3.1.7. Здійснювати доплати і надбавки до тарифних ставок і посадових окладів у таких розмірах:

– за роботу у нічний час (з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку) працівникам, які за графіком роботи  працюють у цей час, у розмірі 40 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

– за виконання в основний час обов’язків тимчасово відсутнього працівника за суміщення професій – до 50% посадового окладу (тарифної ставки);

– за роботу у важких, шкідливих, і особливо важких, і особливо шкідливих умовах праці – відповідно до результатів атестації робочих місць згідно з додатком №1;

– помічнику вихователя за використання дезинфікуючих засобів та прибирання туалетів – 10%;

– за складність, напруженість та високу якість роботи –  до 50% посадового окладу;

– керівнику навчального закладу – в розмірі 50% посадового окладу, незалежно від форм укладання трудового договору. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначена надбавка скасовуються або зменшуються (Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 року №557 «Про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»).

– переможцям та лауреатам обласних, Всеукраїнських конкурсів професійної майстерності педагогічних працівників («Вихователь ДНЗ», «Вихователь-методист», «Музичний керівник» та інші) – 40%, 30%, 20% ставки заробітної плати впродовж навчального року.

3.1.8.Забезпечувати оплату праці працівників закладів та установ освіти і науки за заміну будь-яких категорій тимчасово відсутніх працівників у повному розмірі за їхньою кваліфікацією. (пункт 6.3.18. Галузевої Угоди)

3.1.9.Здійснювати виплату поточної заробітної плати працівникам закладу не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Розмір заробітної плати за першу половину місяця повинен бути не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

3.1.10.  Здійснювати контроль за правильністю нарахування заробітної плати працівникам установи. Виплачувати заробітну плату у такі терміни:

– за І половину місяця – 16 числа поточного місяця;

– за ІІ половину місяця – 1 числа наступного місяця.

У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

3.1.11. Надавати педагогічним працівникам  щорічну грошову винагороду за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.10.2000 р. № 898 та Положення про надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди, затвердженого адміністрацією навчально-виховного закладу за погодженням з профспілковим комітетом.

3.1.12 Забезпечити фінансування для виплати матеріального заохочення педагогічних працівників та адміністративно-господарського персоналу установи. Виплату проводити згідно із Положенням  про преміювання працівників за погодженням з профспілковим комітетом.

3.1.13. Здійснювати преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам установи, стимулювати творчу працю і педагогічне новаторство керівників і педагогічних працівників в межах коштів на оплату праці за погодженням з профспілковим комітетом.

3.1.14.Здійснювати доплати до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) одному працівнику за суміщення професій, посад, розширення зони обслуговування, за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників без звільнення від своєї основної роботи з використанням на цю мету усієї економії фонду заробітної плати за відповідними посадами. ( пункт 6.3.6. Галузевої Угоди)

3.1.15.Ввести в закладі підсумований облік робочого часу для окремих категорій працівників (сторожі, кочегари) і застосувати обліковий період рік.

3.1.16. Встановити матеріальну допомогу працівникам закладу, які звільняються з роботи в зв’язку з досягненням пенсійного віку, а також з виходом на пенсію за вислугу років – в розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) за рахунок фонду економії заробітної плати установи.

3.1.17. Виражати і відстоювати права та інтереси працівників закладу з питань заробітної плати в органах місцевої та центральної влади. Регулярно входити до них з пропозиціями про вдосконалення системи оплати праці.

3.1.18. Брати участь у розробці планів економічного і соціального розвитку установ освіти міста, домагатися їх виконання.

3.1.19. При припиненні трудового договору з підстав, зазначених у пункті 6 статті 36 та пунктах 1, 2 і 6 статті 40 цього Кодексу, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку; у разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (пункт 3 статті 36) — у розмірі двох мінімальних заробітних плат; внаслідок порушення роботодавцем або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (статті 38 і 39) — у розмірі не менше тримісячного середнього заробітку.

3.1.20. Здійснювати оплату праці у випадках, коли заняття не проводились з незалежних від працівників причин (несприятливі метеорологічні умови, епідемії) з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, при умові виконання працівниками іншої організаційно-педагогічної роботи відповідно до їх функціональних обов’язків.

3.1.21. У випадку зміни розмірів посадових окладів і доплат забезпечувати розрахунки усіх виплат, що обчислюються із середньої заробітної плати, виходячи із посадових окладів (ставок) того місяця, в якому відбулася подія, пов’язана з відповідними виплатами, з урахуванням постійних доплат і надбавок.

3.1.22. Розподіл педагогічного навантаження здійснювати за погодженням з профспілковим комітетом відповідно до Порядку розподілу педагогічного навантаження на новий навчальний рік, тарифікації вихователів, керівників гуртків (додаток №4). Попередній розподіл навчального навантаження на наступний навчальний рік  проводити вкінці поточного навчального року, про що повідомляти працівників невідкладно. Навчальне навантаження в обсязі менше тарифної ставки встановлювати лише за письмовою згодою працівника.

3.1.23. Не допускати зменшення тижневого навантаження, зміну режиму роботи, скасування пільг і гарантій вагітним жінкам, які мають дітей віком до 3-х років, одиноким матерям при наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда.

3.1.24. Роботу в понадурочний час, у святкові і неробочі дні, а також у вихідні дні працівників здійснювати у виняткових випадках за погодженням з профспілковим комітетом тільки за наявності відповідних наказів по департаменту освіти та науки та установі, в яких обумовити час виконання роботи, кількість працівників, умови компенсації за роботу у ці дні здійснювати відповідно до законодавства.

3.1.25. Забезпечити надання відповідно до статей 57 та 61 Закону України «Про освіту»:

– педагогічним працівникам, зокрема закладів вищої освіти, щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків та допомоги на оздоровлення при наданні щорічних відпусток педагогічним та науково-педагогічним працівникам у розмірі одного посадового окладу.

– виплачувати винагороду за сумлінну працю при звільненні педагогічних працівників серед навчального року з урахуванням часу фактичної роботи;  (пункт 8.3.1. Галузевої Угоди).

3.1.26. Зекономлені ДНЗ кошти за енергоносії спрямувати на потреби установи згідно із розробленим і затвердженим в установленому порядку кошторисом.

Профспілковий комітет зобов’язується:

3.2.1. Здійснювати контроль за дотриманням в установі законодавства про оплату праці.

3.2.2. Сприяти у наданні працівникам установи консультативної допомоги з питань оплати праці.

3.2.3. Порушувати питання про притягнення до дисциплінарної та адміністративної відповідальності, передбаченої чинним законодавством осіб, винних у невиконанні законодавства про оплату праці і умов колективного договору.

3.2.4. Представляти інтереси працівників за їх бажанням у судах при розгляді питань, що стосуються оплати праці.

3.2.5. Домагатися своєчасної виплати заробітної плати працівникам ДНЗ, використовуючи при цьому передбачені законодавством форми і засоби впливу на органи виконавчої, державної влади різних рівнів.

3.2.6. Домагатися введення в повному обсязі статей Закону України «Про освіту».

3.2.7. Забезпечувати профком закладу нормативними документами з питань оплати праці.ві

3.2.8. Забезпечити реалізацію комітетом профспілки відповідно до чинного законодавства своїх функцій щодо контролю за виконанням колективного договору в частині своєчасної виплати заробітної плати.

3.2.9. Організувати контроль з боку комітетів Профспілки за здійсненням

перерахунків посадових окладів, ставок заробітної плати працівників галузівідповідно до розміру посадових окладів (тарифних ставок).

3.2.10 Домагатися забезпечення фінансування галузі освіти у повному обсязі не менше 7% внутрішнього валового продукту відповідно до статті 78 Закону України «Про освіту».

3.2.11. Домагатисязабезпечення при прийнятті місцевих бюджетів обсягів видатків на фінансування закладу дошкільної освіти у повному обсязі, зокрема необхідних для першочергової виплати заробітної плати працівникам цих закладів та установ освіти.

 1. РЕЖИМ ПРАЦІ І ВІДПОЧИНКУ

Адміністрація зобов’язується:

4.1.1. Забезпечувати додержання чинного законодавства щодо гарантованих норм робочого часу для всіх  категорій працівників, виходячи з 40-годинної тривалості робочого часу на тиждень, крім  тих категорій працівників, які  відповідно до чинного законодавства встановлена скорочена тривалість робочого часу.

4.1.2. Забезпечувати надання працівникам установи всіх видів відпусток відповідно до Закону України «Про відпустки» .

4.1.3. Надавати відпустку (або її частину) керівникам та педагогічним працівникам протягом навчального року у зв’язку з необхідністю санаторно-курортного лікування і наявності санаторної путівки.

4.1.4. Надавати педагогічним працівникам невикористану частину  щорічної основної відпустки, за умови її поділу, в окремих випадках, пов’язаних із сімейними обставинами та іншими причинами, в інший, крім літнього, канікулярний період.

4.1.5. Надавати згідно з чинним законодавством та умовами колективного договору щорічну додаткову відпустку працівникам з ненормованим робочим днем конкретної тривалості залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах (згідно з додатком № 3).

4.1.6. Не допускати, щоб відсутність коштів на утримання закладу освіти була причиною для оголошення власником простою з незалежних від працівників причин і надання в зв’язку з цим відпусток без збереження заробітної плати.

4.1.7. Сприяти наданню працівникам дошкільного закладу додаткових оплачуваних відпусток, що не передбачені чинним законодавством   з оплатою в межах бюджетних асигнувань та інших додаткових коштів в кількості 3-х днів у випадках:

-особистого шлюбу;

– смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчірки ), братів, сестер(рідних).

4.1.8. За угодою мiжпрацiвником i власником або уповноваженим ним органом може встановлюватись як при прийняттi на роботу, так i згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень. На просьбу вагiтноїжiнки, жiнки, яка має дитину вiком до чотирнадцяти рокiв або дитину-iнвалiда, в тому числi таку, що знаходиться пiд її опiкуванням, або здiйснює догляд за хворим членом сiм’ївiдповiдно до медичного висновку, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний встановлювати їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень.Оплата працi в цих випадках провадиться пропорцiональновiдпрацьованому часу або залежно вiдвиробiтку. Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працiвникiв.

4.1.9. Забезпечувати за бажанням працівників у разі їх звільнення у зв’язку із закінченням строку трудового договору безумовну реалізацію права на одержання невикористаної відпустки з наступним звільненням.

4.1.10. Надавати додаткову відпустку за роботу із шкідливими і важкими умовами праці згідно атестації робочих місць за умовами праці і часу зайнятості в цих умовах відповідно до наказу по ДНЗ №36 «Віночок»№55 від 29.12.2017р.4.1.11. Графіки щорічних оплачуваних відпусток працівників ДНЗ затверджувати за погодженням з профспілковим комітетом не пізніше 5 січня поточного року і доводити до відома працівників.

4.1.12. Відпустки без збереження заробітної плати надавати за наявності особистої заяви працівника.

4.1.13. Вжитизаходів для недопущеннязапровадження такого режиму роботипрацівниківзакладівдошкільноїосвіти, якийможепризвести до встановленнямісячноїзаробітної плати в розміріменшепосадового окладу (ставки заробітної плати).  (п.4.2.6. Галузевої угоди)

Профспілковий комітет зобов’язується:

4.2.1. Здійснювати контроль за дотриманням у закладі законодавства про режим праці і відпочинку та своєчасним введенням в дію нормативних документів з цих питань.

4.2.2. Надавати практичну допомогу адміністрації ДНЗ у розробці Правил внутрішнього трудового розпорядку і колективного договору.

4.2.3. Всебічно використовувати свої права та можливості по усуненню причин та обставин, що спричиняють колективні трудові спори з питань, які стосуються праці і відпочинку.

4.2.4. Вживати заходів для внесення змін до законодавства щодо встановлення:

– скороченої тривалості робочого часу практичних психологів закладів дошкільної освіти комбінованого типу та соціальних педагогів закладів освіти  (груп, класів) для дітей з особливими освітніми потребами; для дітей, які потребують корекції фізичного та  розумового розвитку; з інклюзивними класами та групами.

– збільшення тривалості щорічної основної відпустки вихователям-методистам та іншим працівникам закладів дошкільної освіти комбінованого типу,  з групами компенсуючого типу та з інклюзивними групами. (п.5.2.11. Галузевої угоди)

 1. ОХОРОНА ПРАЦІ І  ЗДОРОВ’Я

Адміністрація зобов’язується:

5.1.1. Забезпечити у закладі організацію роботи з охорони праці відповідно до Типового положення про охорону праці в системі освіти Міністерства освіти і науки України.

5.1.2. Здійснювати атестацію робочих місць за умовами праці не рідше одного разу на 5 років.

5.1.3. Забезпечити навчання і перевірку знань працівників установи з питань безпеки життєдіяльності.

5.1.4. Створити у ДНЗ куток з охорони праці, пожежної безпеки і забезпечити його  відповідними матеріалами.

5.1.5. Забезпечити потерпілим від нещасних випадків на виробництві компенсацію витрат на придбання ліків і проходження додаткового лікування за наслідками травм.

5.1.6. Забезпечити надання потерпілим від нещасних випадків на виробництві легшої роботи відповідно до медичного висновку із збереженням середнього заробітку.

5.1.7. Сприяти потерпілим від нещасних випадків на виробництві перекваліфікації та працевлаштуванню інвалідів праці, наданню їм допомоги у вирішенні соціально-побутових питань.

5.1.8. Здійснювати контроль за наданням, згідно з чинним законодавством, пільг і компенсацій працівникам, які працюють на роботах з важкими і шкідливими умовами праці, а також потерпілим від нещасних випадків на виробництві.

5.1.9. Забезпечувати контроль за медичним обслуговуванням працівників закладу, домагатися проходження ними обов’язкових медичних оглядів за рахунок бюджетних асигнувань.

5.1.10. Сприяти виконанню у закладі положень колективного договору щодо реалізації комплексних заходів з охорони праці.

5.1.11.Сприяти поліпшенню стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Виділяти на цю мету із бюджету кошти не менше як 0,2 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік.

5.1.12. Брати активну участь в організації та проведенні Всеукраїнського огляду-конкурсу охорони праці в установах і закладах освіти відповідно до Положення, затвердженого спільною постановою колегії Міністерства освіти і науки України та президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 27.04.2004 р.

5.1.13. Забезпечувати компенсацію працівникам вартості бланків особистих медичних книжок та витратних матеріалів для проведення лабораторних досліджень на умовах колективних договорів. (пункт 8.3.9.  Галузевої Угоди).

Профспілковий комітет зобов’язується:

5.2.1. Забезпечувати участь профспілкових активістів:

– у розгляді трудових конфліктів, зокрема, з приводу наявності чи у відсутності виробничої ситуації, небезпечної для життя і здоров’я працівника;

– у роботі комісій по перевірці знань посадовими особами нормативних актів з охорони праці.

5.2.2. Регулярно виносити на розгляд засідань профспілкового комітету питання стану умов і охорони праці.

5.2.3.  Брати участь у роботі семінарів і нарад з питань охорони праці.

5.2.4. Порушувати клопотання перед Департаментом освіти та науки про притягнення до відповідальності працівників, винних у порушенні законодавчих актів з охорони праці, невиконанні колдоговірних зобов’язань, тощо.

5.2.5. Брати участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві.

5.2.6. Здійснювати контроль за повним і своєчасним відшкодуванням збитків тим працівникам, які постраждали від нещасних випадків на виробництві.

5.2.7. Забезпечити профком нормативними документами з питань охорони праці.

5.2.8. Забезпечити щорічний аналіз даних щодо втрат з тимчасової непрацездатності в установі, розробити заходи щодо зміцнення здоров’я працівників та сприяти їх реалізації.

5.2.9. Постійно здійснювати контроль за правильним нарахуванням середньої  заробітної плати для нарахування допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

 1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ

Адміністрація зобов’язується:

6.1.1. Здійснювати аналіз стану та прогнозування використання трудових ресурсів в установі.

6.1.2. Не допускати економічно необґрунтованого закриття закладу, скорочення груп, робочих місць.

6.1.3. Сприяти всім бажаючим працювати на умовах неповного робочого часу з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу (за фактично виконану роботу) без будь-яких обмежень трудових прав працівників, із збереженням повної тривалості оплачуваної відпустки та всіх гарантій, пільг, компенсацій, встановлених колективним договором.

6.1.4. При зміні власника закладу, а також у разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) звільнення працівників допускається лише у разі скорочення чисельності або штату.

6.1.5. Вивільнення працівників здійснювати лише після використання усіх можливостей забезпечити їх роботою на іншому робочому місці, в т.ч. за рахунок звільнення сумісників, ліквідації суміщення.

6.1.6. Узгоджувати з профспілковим комітетом рішення про зміни в організації виробництва і праці, в тому числі реорганізації і перепрофілювання установи, скорочення чисельності або штату працівників не пізніше ніж за 3 місяці до намічених дій з економічним обгрунтуванням та заходами забезпечення зайнятості вивільнених працівників.

6.1.7. Обмежити укладення строкових договорів з працівниками з мотивації необхідності його випробовування. Не допускати переукладення безстрокового трудового договору на строковий з підстав досягнення працівником пенсійного віку з ініціативи власника (крім наукових та науково-педагогічних працівників). (5.3.7. Галузевої Угоди)

6.1.8. Спрямовувати контрактну форму трудового договору на створення умов для виявлення ініціативності працівника, враховуючи його індивідуальні здібності, правову і соціальну захищеність. Вважати обов’язковим надання додаткових порівняно з чинним законодавством пільг, гарантій та компенсацій для працівників, з якими укладено контракт. Трудові договори, що були переукладені один чи декілька разів, за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 23 Кодексу законів про працю України, вважати такими, що укладені на невизначений строк. (пункт 5.3.9. Галузевої Угоди).

6.1.9. Встановлювати розміри доплат за суміщення професій, посад, розширення зони обслуговування, за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників без звільнення від своєї основної роботи на підставі колективних договорів з використанням на цю мету усієї економії фонду заробітної плати за відповідними посадами. (пункт 6.3.6. Галузевої Угоди).

6.1.10. Забезпечити встановлення надбавок педагогічним працівникам відповідно до постанови Кабінету Міністрів Українивід 23 березня 2011 р. № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» в максимальному розмірі.  (пункт 6.3.20. Галузевої Угоди).

6.1.11. Рішення про зміни в організації виробництва і праці, перепрофілювання закладу, що призводять до скорочення чисельності або штату працівників, узгоджені з профспілковим комітетом, приймати не пізніше ніж за два місяці до намічених дій з економічним обгрунтуванням та заходами забезпечення зайнятості вивільнюваних працівників. Тримісячнийперіодвикористовувати для здійсненняроботи, спрямованої на зниженнярівняскороченнячисельностіпрацівників. У зв’язкуіззмінами в організаціївиробництва і працідопускаєтьсязмінаістотних умов праці при продовженніроботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацієючипосадою. Про змінуістотних умов праці — систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановленняабоскасуваннянеповногоробочого часу, суміщенняпрофесій, змінурозрядів і найменування посад та інших — працівник повинен бути повідомлений не пізнішеніж за два місяці.

У разi, якщо роботодавець планує звiльненняпрацiвникiв з причин економiчного, технологiчного, структурного чи аналогiчного характеру або у зв’язку з лiквiдацiєю, реорганiзацiєю, змiною форми власностiпiдприємства, установи, органiзацiї, вiн повинен завчасно, не пiзнiше як за три мiсяцi до намiчуванихзвiльнень надати первинним профспiлковиморганiзацiямiнформацiю щодо цих заходiв, включаючи iнформацiю про причини наступних звiльнень, кiлькiсть i категорiїпрацiвникiв, яких це може стосуватися, про термiни проведення звiльнень, а також провести консультацiї з профспiлками про заходи щодо запобiганнязвiльненням чи зведенню їх кiлькостi до мiнiмуму або пом’якшення несприятливих наслiдкiв будь-яких звiльнень.

Профспілковий комітет зобов’язується:

6.2.1. Проводити роз’яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту вивільнених працівників.

6.2.2. Забезпечувати захист вивільнених працівників згідно з чинним законодавством. Контролювати надання працівникам переважного права залишення на роботі відповідно до ст.42 КЗпП України.

6.2.3. Сприяти залишенню на профспілковому обліку вивільнених працівників до моменту їх працевлаштування.

 1. ЖИТЛОВО-ПОБУТОВІ ТА ІНШІ  СОЦІАЛЬНІ  ГАРАНТІЇ,

ПІЛЬГИ,  КОМПЕНСАЦІЇ

Адміністрація зобов’язується:

7.1.1. Вживати заходів по недопущенню протиправної передачі приміщень і прилеглих до них територій установи організаціям, які не підпорядковані Департаменту освіти.

7.1.2. Сприяти організації санаторно-курортного оздоровлення працівників закладу та їх сімей.

7.1.3. Забезпечувати своєчасну і повну виплату  з коштів соціального страхування допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та інших соціальних виплат згідно з чинним законодавством.

7.1.4. Надавати матеріальну допомогу працівникам закладу у випадку смерті рідних в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) з фонду економії заробітної плати ( при наявності коштів).

Профспілковий комітет зобов’язується:

7.2.1. Сприяти адміністрації ДНЗ в реалізації цього  договору і удосконаленню виробничих відносин, зміцненню трудової дисципліни.

7.2.2. Контролювати здійснення місцевими органами влади доплат, надбавок, компенсацій працівникам освіти, дотримання житлового законодавства  при розподілі і виділенні житла.

7.2.3. Надавати матеріальну допомогу членам профспілки при важких матеріальних умовах, захворюваннях, нещасних випадках.

7.2.4. Проводити регулярний моніторинг в питаннях, що стосуються контролю за дотриманням в установі чинного трудового законодавства.

7.2.5. Надавати консультативну і юридичну допомоги членам профспілки. При необхідності відстоювати їх права в державних органах влади.

7.2.6. Вживати заходи щодо недопущення надання роботодавцями необґрунтованих відпусток без збереження заробітної плати працівникам закладу.

7.2.7 Домагатися від місцевих органів влади виділення пільгових кредитів працівникам закладу для індивідуального будівництва.

7.2.8. Сприяти у вирішенні питань щодо відведення земельних ділянок під садівницькі товариства, городи та індивідуальне житлове будівництво.

 

 1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ДЛЯ РОБОТИ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІВ

Сторони домовились:

8.1. Сприяти профспілковій організації в її діяльності.

8.2. Забезпечувати виборним профспілковим працівникам гарантії згідно з чинним законодавством.

8.3. Сприяти забезпеченню законодавчо закріплених положень щодо прав працівників на об’єднання їх в профспілки, повноважень виборних профспілкових органів, створення умов та гарантій їх діяльності відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

8.4. Забезпечити безготівковий порядок сплати членських внесків за особистими заявами членів профспілки.

8.5. Забезпечувати вільний доступ до матеріалів, документів, електронних засобів зв’язку (в тому числі інтернет), а також, до усіх підрозділів служб закладу для здійснення профспілковим органом  наданих профспілкам прав контролю за дотриманням чинного законодавства, станом охорони праці і техніки безпеки, виконанням колективного договору.

8.6. Членам виборних профспілкових органів, не звільнених від своїх виробничих чи службових обов’язків, надавати вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для участі в консультаціях і переговорах, виконання інших громадських обов’язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі в роботі виборних профспілкових органів і профспілкового навчання – не менше двох годин на тиждень. Педагогічному працівнику, який є головою профспілкової організації і виконує таку ж роботу у свій вільний від роботи час, надавати додаткових 7 календарних днів відпустки в канікулярний періодз фонду економії заробітної плати (за працівниками, обраними до складу виборних органів профспілкової організації за рахунок коштів підприємства працівникам можуть бути надані додаткові пільги, якщо це передбачено колективним договором (пункт 8, Статті 41, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності») (п.5.3.11.Галузевої Угоди).

8.7. Організувати надання допомоги трудовому колективу у проведенні колдоговірної кампанії.

8.8.  На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів підприємства, надавати додаткову відпустку тривалістю до 6 календарних днів із збереженням середньої зарплати за рахунок роботодавця (частина 7 статті 41 Закону про профспілки).

 1. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО

Сторони домовились:

9.1. Основою узгоджених дій є питання двостороннього співробітництва, сприяння укладенню колективних договорів в установі, попередження і вирішення трудових спорів і конфліктів.

9.2. Погоджувати з профспілковим комітетом всі питання трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників навчально-виховного закладу, зокрема, запровадження,  перегляд та зміни норм праці, тарифікації працівників, оплати праці, форм і систем оплати праці, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат, питання робочого часу і часу відпочинку, графіки змінності та надання відпусток, запровадження підсумкового обліку робочого часу, дозволу на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо.

9.3. Здійснювати контроль за дотриманням вимог чинного законодавства про працю, законодавчих та інших актів з питань соціально-економічного захисту працівників.

9.4. Забезпечувати контроль за виконанням заходів з охорони праці, передбачених і колективним договором.

9.5. Погоджувати з профкомами:

– запровадження змін, перегляд умов праці;

– час початку і закінчення роботи, режим роботи змін, поділ робочого часу на частини, застосування підсумованого обліку робочого часу, графіки роботи, згідно з якими передбачати можливість створення умов для приймання працівниками їжі протягом робочого часу на тих роботах, де особливості виробництва не дозволяють встановити перерву;

– внесення змін та доповнень до статутів навчальних закладів з питань праці та соціально-економічних інтересів працівників та осіб, які навчаються. (пункт 5.3.19. Галузевої Угоди).

 1. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ДОГОВОРУ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1. Контроль за ходом виконання колективного договору здійснюється двічі на рік спільно створеними комісіями з укладання колективного договору від профспілкового комітету і адміністрації №36 «Віночок». Інформація про хід виконання доводиться до працівників закладу на загальних зборах.

10.2. Сторони, які уклали договір, несуть відповідальність за виконання взятих на себе зобов’язань.

10.3. Сторони забезпечують контроль за виконанням Колективного  договору. Не рідше одного разу на півроку  аналізують і узагальнюють хід виконання Колективного договору, у разі невиконання окремих положень здійснюють додаткові заходи щодо їх реалізації.

10.4. Посадові та інші особи, які своїми діями або бездіяльністю призвели до порушення,  невиконання умов даного договору притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

 

 

 

 

ДОГОВІР ПІДПИСАЛИ:

 

Завідувач                                                      Голова первинної Профспілкової

ДНЗ №36 «Віночок»                                  організаціїДНЗ №36 «Віночок»

_____________________________________

«___ »__________ 2019р.                                     «___ »____________ 2019р.

Додаток № 1

до колективного договору між адміністрацією

та профспілковим комітетом

ДНЗ №36 «Віночок»

на 2019-2024роки

ШКАЛА ДОПЛАТ

до тарифних ставок і посадових окладів за несприятливі умови праці згідно з додатком № 9 до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти та науки по управлінню освіти і науки виконкому Івано-Франківської міської ради від 22.01.2010р. №37

№ п/п Посада Назва робіт Доплата у відсотках
1. Прибиральниця службових приміщень Використання дезінфікуючих засобів. 10%
2. Шеф-кухар 1.154. Роботи пов’язані з розчищенням, обтинанням м’яса, риби, різання і чищенням цибулі . 8%
3. Кухар, що працює постійно біля плити 1.152. Робота біля гарячих плит, електрожарових шаф, кондитерських печей та інших апаратів для жарення та випікання. 8%
4. Кухонний працівник, підсобний робітник 1.155. Роботи пов’язані з миттям посуду,тари і технологічного обладнання вручну із застосуванням кислот, лугу та інших хімічних речовин. 8%
5. Прачка, машиніст по пранню і ремонту спецодягу, білизни 1.156. робота з пранням білизни з використанням миючих та дезинфікуючих засобів. 8%
6. Комірник Вантажно-розвантажувальні роботи виконувані в ручну. 4%

 

 

 

 

 

Завідувач                                                     Голова первинної Профспілкової

ДНЗ №36 «Віночок»                                     організаціїДНЗ №36 «Віночок»

____________________________________________________________________

«____ »__________ 2019р.                                        «___ »____________ 2019р

Додаток №2

доколективного договору між адміністрацією

та профспілковим комітетом

ДНЗ №36 «Віночок»

на 2018- 2023 роки

 

 

ПЕРЕЛІК ПОСАД

працівників, яким надається додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами   праці відповідно до атестації робочих місць згідно із наказом по ДНЗ №36 «Віночок» від 29.12.2014р. №55

 

 

№№

п/п

 

Назва посад

Кількість календарних днів
1. Прибиральниця службових приміщень 4 календарні дні
2 Кухар, що постійно працює біля плити 4 календарні дні
3 Шеф–кухар, що постійно працює біля плити 4 календарні дні
4 Машиніст із прання та ремонту спецодягу 4 календарні дні
5 Дезинфікатор 4 календарні дні
6 Діловод 4 календарні дні

 

 

 

 

Завідувач                                                     Голова первинної Профспілкової

ДНЗ №36 «Віночок»                                     організаціїДНЗ №36 «Віночок»

_______________________________________

«___» ________ 2019р.                                            «__» _________ 2019р

Додаток №2

доколективного договору між адміністрацією

та профспілковим комітетом

ДНЗ №36 «Віночок»

на 2019- 2024 роки

 

ПЕРЕЛІК*

посад працівників закладу з ненормованим робочим днем, яким надається додаткова відпустка

№№ п/п Назва посад Кількість календарних днів
1. Завідувач дошкільного закладу 7 днів
2. Вихователь – методист 7 днів
3.

.

Старша-медсестра 7 днів
4. Заступник завідувача з господарства 7 днів
5. Дієтсестра 7 днів
6. Помічник вихователя 7 днів
7. Шеф-кухар 7 днів
8. Кухонний працівник, підсобний робітник 4 дні
9. Практичний психолог 7 днів
10. Комірник 7 днів
11. Педагогічний працівник, який виконуєобов’язки громадського інспектора 7 днів
12. Діловод 7 днів

Додаткову відпустку за ненормований робочий день надавати пропорційно часу, відпрацьованому на роботі (посаді), що надає право на цю відпустку.Якщо працівник працює на умовах неповного робочого тижня, ненормований робочий день може застосовуватися. Відповідно такі працівники мають право на щорічні додаткові відпустки за ненормований робочий день.

Щорічнадодатковавідпустканадаєтьсяпонадщорічнуосновнувідпустку за однієюпідставою, обраноюпрацівником.

 

Завідувач                                                     Голова первинної Профспілкової

ДНЗ №36 «Віночок»                                     організаціїДНЗ №36 «Віночок»

_______________________________________

«___ »_________ 2019р.                                            «____ »____________ 2019р

Додаток №3

доколективного договору між адміністрацією

та профспілковим комітетом

ДНЗ №36 «Віночок»

на 2019- 2024 роки

 

Порядок

розподілу педагогічного навантаження на новий навчальний рік, тарифікації вихователів, керівників гуртків

Педагогічне навантаження вихователів і керівників гуртків навчального закладу усіх типів і найменувань є визначальною умовою оплати праці в дошкільного закладу. Розподіл педагогічного навантаження  проводиться у повній відповідності до кількості педагогічних працівників, мережі груп і гуртків на основі навчального плану закладу. При цьому дотримуватись такого порядку розподілу навчального навантаження:

 1. У січні-лютому, відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту» керівник навчального закладу визначає мережу груп і гуртків, погоджує її з профкомом закладу та органами місцевого самоврядування, потім подає пропозиції з цих питань департаменту освіти.
 2. У березні керівник навчального закладу готує проект навчального плану і подає його (план) на розгляд і узгодження з педагогічною радою та органами громадського самоврядування (радою) навчального закладу.
 3. Після узгодження проекту робочого плану з органами громадського самоврядування у навчальному закладі, проект плану подається на затвердження департаменту освіти.
 4. У першій половині квітня керівник навчального закладу доручає тарифікаційній комісії розподілити педагогічне навантаження з дотриманням принципу наступності та вимог відповідних статей законодавства про освіту.
 5. Згідно з положенням статті 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», статей 21, 32 КЗпП України та пункту 4 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, з метою запобігання істотних змін і погіршення умов оплати праці (стаття 7 «Закону України «Про колективні договори і угоди» і стаття 9 КЗпП України) проект розподілу педагогічного навантаження погоджується на засіданні профкому навчального закладу.
 6. Погоджений з профкомом розподіл педагогічного навантаження оголошується на педагогічній раді і доводиться до відома всіх вихователів та керівників гуртків під особисту розписку до 31 травня.
 7. У серпні тарифікаційна комісія, яку очолює керівник навчального закладу і до складу якої входять представники роботодавця, бухгалтерії і профкому, визначає розмір заробітної плати кожного вихователя і керівника гуртка в залежності від педагогічного навантаження, стажу роботи і результатів останньої атестації, складає тарифікаційний список.
 8. Результати тарифікації педагогічних працівників погоджуються з профкомом і повідомляються вихователям і керівникам гуртків під особисту розписку до початку навчального року.

 

 

ПОГОДЖЕНО:                                                ЗАТВЕРДЖУЮ:

На засіданніпрофкому                                     Завідувач ДНЗ №36 «Віночок»

протокол №                                                           _______ О.О. Зелінська

«___» __________ ____р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання працівників

ДНЗ №36 «Віночок» за високі показники в роботі.

 

 1. Вступ.

Це положення вводиться на підставі пунктів 3 та 53 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.93р. №102, з метою стимулювання творчої, добросовісної праці та педагогічного новаторства членів трудового колективу. Воно розповсюджується на всіх її працівників і діє протягом часу, на який укладений договір. У разі прийняття Верховною Радою України, урядом, Міністерством освіти чи місцевим органом державної влади документів про зміну умов чи систему оплати праці і матеріального стимулювання працівників освіти до нього можуть вноситися за погодженням з профспілковим комітетом відповідні зміни.

Персональну відповідальність за дотримання цього Положення несе керівник закладу (установи). Контроль здійснює профспілковий комітет.

IІ. Умови і показники роботи для преміювання працівників установи

 1. Обов’язковими умовами для розгляду питання про преміювання працівників є:
 • дотримання в роботі вимог чинного трудового законодавства, правил внутрішнього трудового розпорядку, інших нормативних документів, що регламентують різ­ні сторони їх трудової діяльності;
 • відсутність порушень трудової і штатно-фінансової дисципліни, техніки безпеки та охорони праці.
 1. Працівники установи преміюються за такі показники в роботі: 2.1.Керівник, заступники керівника установи:

-за досягнення в організації колективу та добросовісне виконання покладених на нього обов’язків;

 • за раціональну і ефективну організацію навчально-виховного процесу;
 • за досягнення трудовим колективом високої результативності в роботі;
 • за ефективну організацію методичної роботи;
 • за налагодження тісної співпраці з батьківською громадськістю і базовими підприємствами;
 • за покращення матеріально-технічної бази установи, створення належних і безпечних умов праці;
 • за ефективну роботу по здійсненню керівництва і контролю за навчально-виховним процесом; і т.д.

Конкретний перелік показників для преміювання всіх категорій працівників визначається, виходячи із умов і завдань установи, з погодженням з трудовим колективом або профспілковим комітетом

2.2.    Інші педагогічні працівники:

 • за високу результативність у навчанні і вихованні молоді;
 • за проведення навчальних і виховних занять на високому професійному рівні;
 • за використання ефективних форм і методів навчання та виховання, педагогічне новаторство;
 • за створення належних матеріально-технічних умов для навчання і виховання;
 • за результативну роботу по розвитку творчих здібностей і нахилів;
 • за активну роботу по керівництву міськими чи шкільними методичними об’єднаннями, школами молодого вихователя;
 • за активну роботу в міських, обласних творчих групах;
 • за проведення ефективної позакласної роботи з учнями;

–   за результативну роботу серед батьків; і т.д.

2.3.    Обслуговуючий персонал за забезпечення належних матеріально-технічних і побутових умов для навчання і виховання дітей:

 • діловод за зразкове ведення документації діловодства;
 • лаборант за зразкове виконання посадових обов’язків;
 • прибиральниця за зразкове підтримання санітарного стану дошкільних приміщень;
 • робочий за своєчасне і якісне виконання ремонтних робіт;
 • двірник за зразкове підтримання санітарного стану дошкільного подвір’я та прилягаючої території;
 • сторож за збереження матеріальних цінностей.

2.4.    Бухгалтери за:

 • своєчасне та якісне виконання працівниками централізованої бухгалтерії своїх посадових обов’язків, виконання особливо важливих завдань, результативність роботи;
 • дотримання у роботі вимог трудового законодавства, Правил внутрішнього розпорядку для працівників;
 • виконавська дисципліна;
 • трудова дисципліна;
 • ініціативність;
 • забезпечення кваліфікованого ведення бухгалтерського обліку відповідно до чинного законодавства, складання та подання звітності в установлені терміни;
 • правильне використання фонду заробітної плати, встановлення посадових окладів, суворе дотримання штатної, фінансової і касової дисциплін, своєчасне проведення нарахувань і розрахунків із заробітної плати;
 • збереження бухгалтерських документів, оформлення та передача їх в установленому порядку в архів.

ІІІ. Порядок преміювання.

На преміювання працівників установи виділяються відповідні кошти, передбачені на це у кошторисі установи згідно п.3 інструкції “Про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти”, а також кошти, одержані від базових підприємств, спонсорів, комерційної діяльності, пожертвувань. Преміювання може здійснюватись помісячно, поквартально, щопіврічно або один раз на рік залежно від наявності коштів. Конкретні розміри преміального фонду після закінчення року доводяться до відома трудового колективу.

Премії відповідно до цього Положення призначаються власником або уповноваженим ним органом з обов’язковим погодженням з профспілковим комітетом.

Преміювання працівників установи здійснюється як за виконання всіх передбачених пунктом 2 розділу II показників цього Положення, так і за досягнуті високі результати з окремих важливих питань роботи (участь в конкурсах, турнірах тощо).

Премії не нараховуються за період, який не відноситься до фактично відпрацьованого часу (перебування на курсах, навчальних зборах, у відпустках, передбачених чинним законодавством, за період тимчасової непрацездатності у зв’язку з хворобою тощо).

Конкретні розміри премії визначаються відповідно до особистого внеску працівників і загальних результатів роботи установи.

Працівники, які здійснили порушення трудової дисципліни, чинного трудового законодавства, правил техніки безпеки та охорони праці, допустили моральні проступки і мають дисциплінарні стягнення, а також недобросовісно ставляться до виконання своїх функціональних обов’язків, позбавляються премії повністю. За інші порушення вони можуть позбавлятися премії частково. Позбавлення премії повністю або частково проводиться тільки за той період, в якому мало місце упущення в роботі.

Нарахування і виплата премій працівникам проводиться бухгалтерієюна підставі відповідного наказу керівника закладу (установи).

Преміювання керівника установи здійснюється відповідно до цього Положення і з погодженням з органами, якому підпорядкована ця установа.

ПОГОДЖЕНО:                                                ЗАТВЕРДЖУЮ:

На засіданніпрофкому                                     Завідувач ДНЗ №36 «Віночок»

протокол №                                                           _______ О.О. Зелінська

«___» __________ ____р.

 

Положення

про надання педагогічним працівникам

ДНЗ №36 «Віночок» щорічної

грошової винагороди за сумлінну працю,

зразковевиконання службових обов’язків

 

І. Вступ

Це положення вводиться на підставі абзацу дев’ятого частини першої статті 57 Закону України “Про освіту, постанов Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 р. №898, від 31 січня 2001 р. № 78, від 19 серпня 2002 р. №1222 за стимулювання творчої, добросовісної праці та педагогічного новаторства членів трудового колективу. Воно розповсюджується на всіх працівників і діє протягом чинності зазначених вище законодавчих та нормативно правових актів.У разі прийняття Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів, Міністерством освіти та Науки України, місцевими органами державної влади рішень про зміну умов чи системи оплати праці і матеріального стимулювання педагогічних працівників до нього можуть вноситися за погодженням з профспілковим комітетом відповідні зміни.

Персональну відповідальність за дотриманням цього Положення несе керівник закладу. Контроль здійснює профспілковий комітет.

ІІ. Умови і показники роботи для надання щорічної грошової винагороди.

 1. Обов’язковими умовами для розгляду питання про надання щорічної грошової винагороди є:
 • добросовісне ставлення до своїх функціональних обов’язків;
 • дотримання в роботі вимог чинного трудового законодавства, правил внутрішнього трудового розпорядку, інших нормативно-правових актів, що регламентують різні сторони їх трудової діяльності;
 • відсутність порушень трудової дисципліни, техніки безпеки і охорони праці.
 1. Педагогічні працівники отримують винагороду за такі показники в

роботі:

 • високу результативність у навчанні і вихованні дітей, активну роботу з обдарованими дітьми, підготовку призерів міських оглядів, олімпіад, конкурсів;
 • за використання ефективних форм і методів навчання та виховання, педагогічне новаторство впровадження передового педагогічного досвіду і новітніх технологій;
 • за створення належних матеріально-технічних та санітарно- гігієнічних умов для навчання і виховання дошкільників;
 • за проведення ефективної індивідуальної роботи з дошкільниками, розвиток їх творчих здібностей і нахилів;
 • за організацію спільної роботи педагогічної і батьківської громадськості щодо покращення навчання і виховання дітей дошкільного віку;
 • за активну громадську роботу .

III. Порядок виплати винагороди.

Щорічна грошова винагорода виплачується в межах загальних коштів, передбачених кошторисом навчального закладу на оплату праці.

Розмір щорічної винагороди не може перевищувати одного посадового окладу (ставки заробітної плати) з урахуванням таких доплат:

 • за звання вчитель-методист;
 • за почесні звання України “народний”, “заслужений “;
 • за звання вихователь – методист;
 • за спортивні звання: “заслужений тренер”, “заслужений майстер спорту”, “майстер спорту”.

Грошова винагорода до цього Положення видається педагогічним працівникам на підставі наказу керівника дошкільного навчального закладу з обов’язковим погодженням з профспілковим комітетом.

Конкретні розміри даної виплати встановлюються в залежності від особистого вкладу кожного працівника в підсумки діяльності установи .

Нарахування і виплата премій проводиться бухгалтерією.

Працівники, які здійснили грубі порушення трудової дисципліни, чинного трудового законодавства, правил техніки безпеки та охорони праці, допустили моральні проступки і мають дисциплінарні стягнення, а також недобросовісно ставляться до виконання своїх функціональних обов’язків, позбавляються премії повністю. За інші порушення вони можуть позбавлятися премії частково.

Позбавлення премії повністю або частково проводиться тільки за той період, в якому мало місце упущення в роботі.

 

 

Штатний розпис

 

 

ПОГОДЖЕНО:                                                             ЗАТВЕРДЖУЮ:

Протокол засідання загальних                       Завідувач ДНЗ №36 «Віночок»

зборів трудового колективу                                 _______ О.О. Зелінська

ДНЗ №36 «Віночок»                                           «___» __________ ____р.

«___» ______________        ____р.

Голова ПК ДНЗ №36 «Віночок»

__________ Р.М.Кирик

«___» __________________р.

 

 

 

 

 

Правила

внутрішнього трудового розпорядку

для працівників дошкільного навчального

закладу № 36 «Віночок»

виконавчого комітету

Івано-Франківської міської ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

СХВАЛЕНО:

Загальними зборами

трудового колективу

ДНЗ № 36 «Віночок»

«14» травня   2019  р.

 

 

 

І. Загальні положення

1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного навчального закладу (ясел-садка ) № 36 «Віночок» розроблено відповідно до чинного законодавства України з метою забезпечення чіткої організації праці, належних безпечних умов праці, підвищення її продуктивності та ефективності, раціонального використання робочого часу, зміцнення трудової дисципліни.

Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включати право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб. У дошкільному навчальному закладі  трудова дисципліна ґрунтується на свідомому і сумлінному  виконанні працівниками своїх трудових обов‘язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчального процесу.

1.2. Ці правила поширюються на всіх працівників ДНЗ.

1.3. Метою цих Правил є визначення обов‘язків педагогічних та інших працівників ДНЗ передбачених нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок в  навчальному закладі.

1.4. Усі питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього розпорядку, розв’язує керівник ДНЗ в межах наданих йому повноважень, у випадках, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього розпорядку, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.

 

ІІ. Порядок  прийняття і звільнення працівників

2.1. Громадяни України вільно обирають види діяльності, не заборонені законодавством, а також професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей.

Працівники ДНЗ приймаються на роботу за трудовими договорами, контрактами або на конкурсній основі відповідно до чинного законодавства.

2.2. При прийнятті на роботу керівник закладу зобов‘язаний зажадати  від особи, що працевлаштовується:

– особисту заяву;

– подання трудової книжки  , оформленої у встановленому порядку;

– пред‘явлення  паспорту;

– диплом або іншого документа про освіту чи професійну підготовку;

– військовослужбовці, звільнені із Збройних сил України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, та військовослужбовці, звільнені із Збройних сил колишнього Союзу і Збройних Сил держав учасниць СНД, пред‘являють військовий квиток;

Особи, які влаштовуються на роботу , що вимагає спеціальних знань, зобов’язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються керівником ДНЗ і залишаються в особовій справі працівника.

Особи, які приймаються на роботу в ДНЗ, зобов‘язані подати медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи в дитячій установі.

При укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну та національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено законодавством.

2.3. Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог Закону України про освіту, Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є у загальнодержавній власності, затвердженого наказом Міносвіти України від 05.08.1993 р. № 293.

2.4.Працівники ДНЗ можуть працювати за сумісництвом відповідного чинного законодавства.

2.5. Прийняття на роботу оформлюється наказом завідуючої дошкільного закладу, який оголошується працівнику під розпис.

2.6. На осіб, які працювали понад 5 днів, ведуться трудові книжки.

На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною.

Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника власником або уповноваженим органом за місцем основної роботи.

Ведення трудової книжки  здійснюється згідно з інструкцією Про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мінюсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58.

Трудові книжки працівників зберігаються як документи сурової звітності в ДНЗ.

Відповідність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на завідуючу закладу.

2.7. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, керівник зобов‘язаний:

а) роз’яснити працівнику його права і обов’язки та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

б) ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку та колективним договором;

в) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

г) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

2.8. Припинення трудового договору може мати місце на підставах, передбачених чинним законодавством, та умовами, передбаченими в контракті.

2.9. Розірвання трудового договору з ініціативи керівника допускається у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту.

Звільнення педагогічних працівників у зв‘язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року.

Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадках ліквідації закладу освіти, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

2.10. Припинення трудового договору оформлюється наказом завідуючої дошкільного закладу.

2.11. Завідуюча зобов’язана в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з оформленням чинного законодавства із посиленням на відповідний пункт, статтю закону.

Днем звільнення вважається останній день роботи.

ІІІ. Основні права та обов‘язки працівників.

3.1. Педагогічні працівники мають право на :

– захист професійної честі, гідності;

– вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

– індивідуальну діяльність;

– участь у громадському самоврядуванні;

– користування подовженою оплачуваною відпусткою;

-пільгове забезпечення житлом у порядку, встановленому законодавством;

– підвищення кваліфікації, перепідготовки, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.

3.2. Працівники ДНЗ зобов’язані:

– працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги статуту дошкільного закладу і правила внутрішнього розпорядку, дотримуватись дисципліни праці;

– виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

– берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати у вихованців бережливе ставлення до майна дошкільного закладу.

Працівники дошкільного закладу в установлені строки повинні проходити медичний огляд у відповідності з чинним законодавством.

3.3. Педагогічні працівники дошкільного закладу повинні:

– забезпечувати умови для засвоєння вихованцями навчальних програм на рівні обов‘язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей дітей;

– особистим прикладом виховувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, інших доброчинностей;

– виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, державного і соціального устрою, цивілізації, відмінних від власних, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;

– готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

– додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини;

– захищати дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, шкідливих звичок;

– постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру.

3.4. Коло обов’язків (робіт), що має кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями і положеннями, затвердженими в установленому порядку кваліфікаційними довідниками посад службовців і тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт професій робітників , положеннями і правилами внутрішнього розпорядку ДНЗ та умовами контракту, де ці обов’язки конкретизуються. З посадовими обов‘язками працівник ознайомлюється під розпис.

ІV. Основні обов’язки завідувача ДНЗ

4.1. Завідуюча ДНЗ зобов‘язана:

– забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників дошкільного закладу відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;

– визначити педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити до відома розклад занять, забезпечувати їх необхідними засобами роботи;

– удосконалювати навчально-виховний процес, впроваджувати в практику кращий досвід роботи, пропозиції педагогічних та інших працівників, спрямовані на поліпшення роботи дошкільного закладу;

– організувати підготовку необхідної кількості педагогічних кадрів, їх атестацію, правове і професійне навчання як у своєму навчальному закладі, так і відповідно до угод в інших навчальних закладах;

– доводити до відома педагогічних працівників наприкінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження та на наступний навчальний рік (під розпис);

– видавати заробітну плату педагогічним працівникам та іншим працівникам у встановлені строки. Надавати відпустки всім працівникам дошкільного закладу відповідно до графіка відпусток;

– забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов’язків;

– дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної трудової дисципліни;

– додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб працівників дошкільного закладу і вихованців, забезпечувати їм установлені пільги і привілеї;

– організувати харчування вихованців і працівників дошкільного закладу;

– своєчасно подавати органам державної виконавчої влади встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан навчально-виховного процесу у дошкільному закладі;

– забезпечити належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання, створювати належні умови для зберігання верхнього одягу працівників дошкільного закладу та вихованців.

V.Робочий час і його використання.

5.1. Тривалість робочого тижня встановлюється:

– для педагогічних працівників згідно тарифікації;

– інших працівників – 40 годин на тиждень.

5.2. Для працівників ДНЗ встановлюється п‘ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями: з тижневим навантаженням:

-для вихователів – 30,9год.;

-для муз. керівників –24 год.;

-для інструктора з фізкультури – 30 год.;

-для технічного персоналу – 40 год.

При п’ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи (зміни), час початку і закінчення роботи і обідньої перерви визначається цими правилами внутрішнього розпорядку або графіком змінності , які затверджує завідуюча ДНЗ за погодженням з профспілковим комітетом закладу з додержанням тривалості робочого тижня.

В межах робочого дня педагогічні працівники ДНЗ (ясел-садка) повинні вести всі види навчально-методичної та науково-дослідницької роботи відповідно до посади і навчального плану.

5.3. При відсутності педагога або іншого працівника дошкільного закладу завідуюча зобов’язана терміново вжити заходів щодо його заміни іншим педагогом або працівником.

5.4. Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні не допускається.

5.5. Завідуюча залучає педагогічних працівників до чергування в закладі. Графік чергування і його тривалість затверджує завідувач за погодженням з профспілковим комітетом.

Забороняється залучати до чергування у вихідні дні і святкові дні вагітних жінок і матерів, які мають дітей  до 3 років. Жінки, які мають дітей – інвалідів або дітей віком від 3 до 14 років, не можуть залучатись до чергування у вихідні і святкові дні без їх згоди.

5.6. Робота органів самоврядування ДНЗ регламентується Положенням про дошкільні заклади, затвердженими Кабінетом Міністрів України та  Статутом.

5.7. Графік надання щорічних відпустом погоджується з профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік до 5 січня.

Забороняється ненадання щорічної відпустки протягом 2 років поспіль, а також ненадання її протягом робочого року працівникам, молодше 18 років та працівникам, які мають право на додаткову відпустку у зв’язку зі шкідливими умовами праці. Щорічні відпустки працівникам віком до 18 років повної тривалості у перший рік надається за їх заявою до настання 6 місячного терміну безперервної роботи в даному закладі у зручний для них час.

5.8. Педагогічним працівникам забороняється:

а ) змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;

б ) продовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;

в) передоручати виконання трудових обов‘язків іншим особам.

5.9. Забороняється в робочий час:

а) відволікати педагогічних працівників від їх безпосередніх обов‘язків для участі в різних господарських роботах, заходах, не пов‘язаних з навчальним процесом;

б) відволікати працівників закладу від виконання професійних обов‘язків на роботу і здійснення заходів, не пов‘язаних з процесом навчання, за винятком випадків передбачених чинним законодавством.

VІ. Заохочення за успіхи в роботі

6.1. За зразкове виконання своїх обов‘язків і бездоганну роботу, новаторство в праці і за інші досягнення в роботі можуть застосовуватись заохочення, передбачені Правилами внутрішнього розпорядку закладу.

6.2. За досягнення високих результатів у навчанні й вихованні педагогічні працівники представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення.

6.3. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов‘язки, надаються в першу перевагу і соціальні пільги. Таким працівникам надається також перевага при просуванні по роботі.

Заохочення оголошуються в наказі, доводяться до відома всього колективу дошкільного закладу і заносяться до трудової книжки працівника.

VІІ. Стягнення за порушення трудової дисципліни

7.1. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких видів стягнення:

а) догана;

б) звільнення.

Звільнення у якості дисциплінарного стягнення може бути застосовано за систематичне невиконання без поважних причин обов’язків, якщо до працівника вже застосовувались види дисциплінарного стягнення, за прогул

( втому числі за відсутність на роботі більше 3-х годин протягом робочого дня) без поважних причин, а також за появлення на роботі у нетверезому стані. Прогулом вважається неявка на роботу без поважних причин протягом всього робочого дня. До прогульників відноситься також працівники, які були відсутні на роботі більше 3-х годин протягом робочого дня без поважної причини, до них застосовуються самі заходи відповідальності, які встановлені за прогул.

7.2. Для застосування дисциплінарного стягнення порушник трудової дисципліни повинен надати письмові пояснення. У випадку відмови працівником дати письмові пояснення складається відповідний акт. Дисциплінарне стягнення не може бути накладено пізніше 6 місяців з дня скоєння проступку.

За кожне дисциплінарне порушення накладається одне дисциплінарне                      стягнення.

7.3. Дисциплінарне стягнення оголошується у наказі та доводиться до відома співробітника під розпис у 3-х денний термін. Наказ у разі необхідності доводиться до відома всіх працівників.

7.4.Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення до працівника не буде застосовуватись нове дисциплінарне стягнення, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни та до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути знято до закінчення одного року. Протягом терміну дії дисциплінарного стягнення відзначення за успіхи не застосовується.

Департамент освітита науки

Івано-Франквськоїміської ради

Дошкільнийнавчальний заклад

(ясла-садок) № 36 «Віночок»

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Завідувач
дошкільногонавчального закладу (ясел-садка) № 36 «Віночок» ___________   О.О.Зелінська

         (підпис)

 

___________

           (дата)

 

План

комплекснихзаходів для забезпеченняпожежноїбезпеки

у дошкільномунавчальномузакладі № 36 “Віночок»

на 2019-2020навчальнийрік

 

№ з/п Назва заходу Термінвиконання Відповідальний Відмітка про виконання
 

Робота з персоналом

 

1 Посилити контроль за роботоюдобровільноїпожежноїдружини Постійно Завідувач  
2 Провести перевірку стану пожежноїбезпекинавчальних, підсобних та іншихприміщень, усунутивиявленінедоліки; зробитивідповідні записи у журналі оперативного контролю Щоквартально Завідувач  
3 Провести позаплановуперевірку стану пожежноїбезпекинавчальних, підсобних та іншихприміщень; під час перевіркиособливуувагузвернути на стан електромереж, електрообладнання та електроустаткування; виявленінедолікиусунути. Результатиперевіркиоформити актом До 02.09.2019 Завідувач  
4 Перевірити:

–     стан забезпеченняпожежнимигідрантами та їхсправність;

–     стан освітлювальноїелектромережі та електроустаткування;

–     наявність та справністьпервиннихзасобівпожежогасіння.

Результатиперевіркиоформити актом

До 02.09.2019 завгосп  
5 Провести технічнийоглядвнутрішніхпожежнихкранів, перевіритиїхсправність шляхом пуску води. Результатиперевірки внести  до журналу технічногообслуговування Двічі на рік

серпень.

квітень

завгосп  
6 Провести повторнийпротипожежнийінструктаж на робочомумісці (разом ізповторнимінструктажем з охоронипраці та безпекижиттєдіяльності) з усімапрацівниками та зробитивідповідні записи ужурналіреєстраціїінструктажів з питаньпожежноїбезпеки До 02.09.2019 Завідувач  
7 Посилити контроль за дотриманнямпротипожежного режиму в дошкільномузакладі; забезпечитисправністьприладівопалення, електроустановок, технологічногообладнання, внутрішнього та зовнішньогопротипожежнихводопроводів Постійно Відповідальні за дотриманняпротипожежного стану приміщень  
8 Провести практичнізаняттящодовідпрацювання з працівникамиевакуаційнихзаходів на випадоквиникненняпожежі   Завідувач  
9 Організуватичергуванняпрацівниківпід час проведення свят чиіншихмасовихзаходів Постійнопід час масовихзаходів Завідувач  
10 Перевірити стан евакуаційнихшляхів та систем оповіщення на випадокнадзвичайнихситуацій До 02.09.2019 Завідувач  
11 Забезпечитиприміщеннядошкільного закладу відповідними знаками безпекизгідно з ДСТУ ISO 6309:2007 До 02.09.2019 Завідувач  
12 На виднихмісцях  та білятелефоніввивісити таблички іззазначенням номеру телефону для викликупожежноїохорони — 101 До 02.09.2019 Завідувач  
13 Здійснитивибірковий ремонт системиосвітленнядошкільного закладу До 01.10.2019 Завідувач  
14 Забезпечитидверізапаснихевакуаційнихвиходів замками, щодаютьзмогувідмикатидверізсерединиприміщення До 01.10.2019 Завідувач  
 

Робота з дітьми

 

1 Розробитикомплексизанять з охоронижиття і здоров’ядітей для вихованцівусіхвіковихгруп вересень    
2 Організуватизустрічдошкільників з працівникамипожежноїохорони жовтень 2019 р.    
3 Провести Тижденьбезпекидитини листопад 2019 р.    
 

Робота з батьками

 

1 Провести з батьками бесіди та консультації з питаньпожежноїбезпеки жовтень    
2 Поновитиінформаційний стенд з питаньпожежноїбезпеки грудень    

 

 

 

ВИТЯГ

з протоколу засіданняпрофспілковогокомітету

ДНЗ №36 «Віночок»

 

 

02.04.2019р.

№2

 

Всьогочленів ПК5

Присутні 5

 

 

СЛУХАЛИ:

 

Про ініціюванняколективнихпереговорів з розробки та укладенняКолективного договору міжадміністрацією та профспілковимкомітетом ДНЗ № 36 «Віночок».

 

ПОСТАНОВИЛИ :

 

 1. Відповідно до ст. 10 Закону України «Про колективнідоговори і угоди» звернутися до адміністрації ДНЗ №36 «Віночок» з пропозицієюрозпочатиколективні переговори з розробки та укладенняколективного договору на 2019-2024 рр.
 2. Для веденняколективнихпереговорів з розробки проекту колективного договору делегувативідпрофспілковоїсторони до складу спільноїробочоїкомісіїтакихпредставників:
 3. Кирик Р.М. – голова ПК
 4. Садловська А.М. – член ПК
 5. Тимчук В.В. – член ПК

 

 

 

 

Голова ПК                  _____________                  Кирик Р.М.

 

 

Департамент освіти та науки

Івано-Франківської міської  ради

Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) №36 «Віночок»

 

 

 

Витяг з наказу

 

 

08.04.                                                                                            №35 к/тр

2019 р.

 

Про створення комісії

 

 

 

З метою проведення колективних переговорів з розробки та укладання колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом ДНЗ №36 «Віночок» на 2019-2023р.р.

 

                             Наказую:

 1. Створити робочу комісію у складі:
 2. Кирик Р.М.
 3. Cадловська А.М.
 4. Тимчук В.В.

від адміністрації:

 1. Зелінська О.О.
 2. Гупалюк О.К.
 3. Фещак Г.А.
 4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Завідувач ДНЗ                                                       Зелінська О.О.

 

 

 

ПРОТОКОЛ

загальнихзборів трудового колективу

ДНЗ №36 «Віночок»

 

 

 

«14»травня2019 р,

4

 

Всього78

Присутні64

Відсутні14

 

СЛУХАЛИ:

 

Про Колективнийдоговірміжадміністрацією та профспілковимкомітетом

ДНЗ № 36 «Віночок» на 2019- 2024 р. р.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

 

Схвалитиузгоджений проект Колективного договору міжадміністрацією

та профспілковимкомітетом ДНЗ № 36 «Віночок» і доручитиголовіпрофспілковоїорганізаціїКирикРусланіМиронівніпідписатийоговідімені трудового колективу у встановленийзаконодавствомтермін.

 

 

 

Голосували:

За_____

Проти_____

Утрималось_____

 

 

 

 

 

Голова комісії             _________              Зелінська О.О.

 

Секретар                      _________              Сенькович В.Д.