Monthly Archives: Червень 2021

Про групу Буратіно

Для чого потрібен психолог?

Можна сказати, що до психологів всі вже звикли. Ці фахівці допомагають вирішувати особистісні проблеми, проводять психологічне тестування, тренінги, навчальні ефективно спілкуватися і вирішувати конфлікти, складають психологічні портрети і характеристики і багато чого іншого. Але все це стосується, в першу чергу, дорослих людей.

А чим же займаються дитячі психологи? У яких ситуаціях батькам може бути корисна, а в яких просто необхідна консультація цього фахівця?

Переглянути

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

між  адміністрацією та профспілковим комітетом дошкільного навчального закладу

36 «Віночок» 

на 2014 – 2018 роки

Схвалений на загальних зборах трудового колективу ДНЗ №36«Віночок»

«___»_________2014р., пр. №______

        м. Івано-Франківськ

2014 р.

 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом Івано-Франківського дошкільного навчального закладу №36 «Віночок» укладений відповідно до Закону України “Про колективні договори і угоди”, Генеральної угоди, Галузевої угоди, Колективного договору між управлінням освіти і науки та міськкомом Профспілки, законів про освіту та інших законодавчих і нормативно-правових актів. Її метою є визначення умов оплати праці, регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин у навчальному закладі.

У процесі колективних переговорів сторони договору домовилися про наступне:

 

 1. Визнавати повноваження одна одної і дотримуватися принципів
  соціального партнерства  при  вирішенні   питань,   які   регулюються   цим
  договором: паритетності представництва, рівноправності сторін, недопустимості ущемлення їх інтересів, пріоритетності примирних методів при розв’язанні конфліктних ситуацій, взаємної відповідальності за виконання досягнутих домовленостей.
 2. Дія колективного   договору  поширюється   на   всіх   працівників дошкільного навчального закладу, незалежно від профспілкового членства.
 3. Зміни і доповнення    до    колективного договору       вносяться    в обов’язковому порядку у зв’язку із змінами чинного законодавства України, Генеральної, галузевої, регіональної, обласної угод, Колективного договору між управлінням освіти і науки та міськкомом Профспілки з питань, що є предметом договору, та з ініціативи обох або однієї із сторін після проведення переговорів (консультацій) та досягнення згоди і набувають чинності після підписання їх сторонами.
 4. Пропозиції кожної із сторін щодо внесення змін і доповнень до колективного договору розглядаються спільно, відповідні рішення приймаються у 10-денний строк з дня їх отримання іншою стороною.

 

 1. Жодна із сторін, що уклали цей колективний договір, не може
  протягом усього терміну його дії приймати в односторонньому порядку
  рішення,   що   змінюють   норми, положення,  зобов’язання   колективного   договору  або припинити його виконання.
 2. Переговори щодо   укладання   нового   колективного договору      на наступний термін розпочинаються не пізніше, ніж за 1 місяць до закінчення терміну дії цього договору.

 

 1. Проект колективного договору підписують      уповноважені представники   сторін   протягом   10   днів   після   схвалення   його   проекту загальними зборами трудового колективу.
 2. Дія договору набирає чинності з дня його підписання сторонами і діє до укладення нового договору.

 

 1. Адміністрація ДНЗ №36 «Віночок» в десятиденний термін з дня підписання договору, подає його на реєстрацію.
 2. ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ І ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ.

Адміністрація зобов’язується:

2.1.                                                                                                               1. Забезпечувати    ефективну    діяльність      установи, виходячи з фактичних  обсягів  фінансування, сприяти  розвитку і зміцненню її матеріально-технічної бази, створенню оптимальних умов для забезпечення навчально-виховного процесу.

2.1.2. Забезпечувати виконання адміністрацією закладу ст.21, 22   КЗпП України, ст.55 Закону “Про освіту” та інших нормативних
актів, що стосуються права на укладання різних форм трудового договору та
гарантій при його зміні чи припиненні.

 • Контрактну форму трудового  договору  застосовувати  лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.1.4. Передавати на прохання працівника, з яким за його ініціативою і згодою  укладено  контракт відповідно  до  чинного  законодавства,  копію контракту   в   профспілковий   комітет   для   здійснення   контролю   за   його виконанням.

2.1.5. Забезпечувати наставництво над молодими спеціалістами, сприяти їх адаптації у колективі і професійному зростанню.

2.1.6. Забезпечувати  своєчасне  (не  рідше  одного  разу  на  5  років)
підвищення кваліфікації педагогічних працівників установи,  гарантуючи  їм при цьому пільги, компенсації, передбачені чинним законодавством  (збереження  середньої заробітної  плати,  оплати вартості проїзду, оплати добових).

2.1.7. Через   різноманітні   форми   методичної   роботи   забезпечувати
належний рівень професійної підготовки працівників і підтримувати його
протягом усього періоду роботи.

 

2.1.8. Забезпечувати інформування працівників ДНЗ №36 «Віночок» про зміни в чинному законодавстві, що стосуються організації праці, не пізніше, ніж через 10 днів з дня одержання необхідних документів.

2.1.9. Забезпечувати гласність всіх заходів щодо нормування праці, роз’яснення працівникам причин перегляду норм праці та умов застосування нових норм.

2.1.10. Вживати заходів для безумовного забезпечення права закладу самостійно розпоряджатися доходами від господарської та іншої передбаченої їх статутами, діяльності.

2.1.11. Періодично заслуховувати на виробничих нарадах стан дотримання чинного трудового законодавства в установі.

2.1.12. Вживати заходів для забезпечення розробки в установі Правил внутрішнього трудового розпорядку та погодження з профкомом часу початку і закінчення роботи, режиму роботи за змінами, поділу робочого часу на частини, застосування підсумованого обліку робочого часу.

2.1.13. До початку роботи новоприйнятих працівників за трудовим договором керівнику закладу роз’яснювати під розписку їх права, обов’язки, інформувати про умови праці, право на пільги та компенсації за роботу в особливих умовах відповідно до чинного законодавства та колективного договору.

2.1.14. Включати представників профспілкового комітету до складу тарифікаційної та атестаційної комісій.

2.1.15. Приймати на роботу нових працівників лише за умови забезпечення штатних педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку.

2.1.16. При наявності вільних вакансій пропонувати  їх перш  за все особам, які працюють в закладі на умовах неповного робочого часу, з урахуванням їх кваліфікації.

2.1.17. Адміністрації установи  здійснювати запровадження,  зміну, перегляд норм праці за погодженням з профспілковим комітетом.

2.1.18.  Під час розроблення проектів нормативних актів, що зачіпають права та законні інтереси працівників ДНЗ, забезпечувати їх попередній розгляд і узгодження з профспілковим комітетом.

2.1.19. Вживати заходів щодо недопущення приватизації, перепрофілювання або використання не за призначенням об’єктів ДНЗ.

 

 

2.1.20. Здійснювати організацію та проведення атестації педагогічних працівників, забезпечивши при цьому безумовне виконання умов діючого Положення про атестацію педагогічних працівників України.

2.1.21. Забезпечити розробку посадових інструкцій для всіх категорій працівників навчально-виховних закладу.

 

Профспілковий комітет  зобовязується:

2.2.1. Здійснювати систематичний контроль за дотриманням в колективі законодавства про працю, сприяти дотриманню працівниками трудової дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.2.2. Забезпечувати працівників ДНЗ нормативними документами з питань нормування і оплати праці, трудового законодавства, охорони праці, соціального забезпечення тощо.

2.2.3. Забезпечувати постійний контроль за своєчасним введенням в дію нормативних документів з питань трудових відносин, організації і оплати праці.

2.2.4. Активно і повною мірою реалізувати права профспілок, надані їм відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

2.2.5. Сприяти попередженню виникнення трудових конфліктів.

 

 1. НОРМУВАННЯ І ОПЛАТА  ПРАЦІ.

Адміністрація зобов’язуэться:

3.1.1. Забезпечити ефективний контроль  за дотриманням в установі законодавства про оплату праці.

3.1.2. Вживати заходів для своєчасної виплати заробітної плати за період відпусток та сприяти усуненню причин затримки їх виплати.

3.1.3. Сприяти своєчасному здійсненню в установі нарахування і виплати в повному обсязі заробітної плати при встановленні нових розмірів мінімальної заробітної плати.

3.1.4. Проводити заходи з обмеження надурочних робіт. Здійснювати оплату надурочних робіт у подвійному розмірі.

3.1.5. Сприяти забезпеченню виплати коштів на реалізацію ст.57 Закону України «Про освіту».

3.1.6. Забезпечувати оплату праці:

– за час простою працівникам, в тому числі непедагогічним, не  з їх вини в розмірі середньої заробітної плати, але не менше тарифної ставки (посадового окладу);

– вихователям та всім іншим педагогічним працівникам, у випадках, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від них причин (епідемії, метеорологічні умови тощо), із розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, з дотриманням при цьому умов чинного законодавства. (пункт 8.3.3. Галузевої Угоди)

– за час виконання державних обов’язків – в розмірі середньомісячного заробітку;

– за час направлення на навчання для підвищення кваліфікації – в розмірі середньомісячного заробітку;

– за час обстеження в медичних закладах під час проходження обов’язкових медичних  оглядів – в розмірі середньомісячного заробітку.

3.1.7. Здійснювати доплати і надбавки до тарифних ставок і посадових окладів у таких розмірах:

– за роботу у нічний час (з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку) працівникам, які за графіком роботи  працюють у цей час, у розмірі 40 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

– за виконання в основний час обов’язків тимчасово відсутнього працівника за суміщення професій – до 50% посадового окладу (тарифної ставки);

– за роботу у важких, шкідливих і особливо шкідливих умовах (додаток № 1);

– помічнику вихователя за використання дезинфікуючих засобів та прибирання туалетів – 10 відсотків;

– за складність, напруженість та високу якість роботи –  до 50 відсотків посадового окладу;

– керівнику навчального закладу – в розмірі 50 відсотків посадового окладу, незалежно від форм укладання трудового договору. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються (Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 року №557 «Про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»).

– переможцям та лауреатам обласних, Всеукраїнських конкурсів професійної майстерності педагогічних працівників («Вихователь ДНЗ», «Вихователь-методист», «Музичний керівник» та інші) – 40, 30, 20 відсотків ставки заробітної плати впродовж навчального року.

– здійснювати доплати до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) одному працівнику за суміщення професій, посад, розширення зони обслуговування, за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників без звільнення від своєї основної роботи з використанням на цю мету усієї економії фонду заробітної плати за відповідними посадами. ( пункт 6.3.6. Галузевої Угоди)

3.1.8.Забезпечувати заміну будь–яких категорій тимчасово відсутніх працівників та здійснювати оплату праці згідно з чинним законодавством.

( пункт 6.3.18. Галузевої Угоди)

 

3.1.9.Здійснювати виплату поточної заробітної плати працівникам закладу не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Розмір заробітної плати за першу половину місяця повинен бути не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

3.1.10.  Здійснювати контроль за правильністю нарахування заробітної плати працівникам установи. Виплачувати заробітну плату у такі терміни:

– за І половину місяця – 16 числа поточного місяця;

– за ІІ половину місяця – 1 числа наступного місяця.

3.1.11. Надавати педагогічним працівникам  щорічну грошову винагороду за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.10.2000 р. № 898 та Положення про надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди, затвердженого адміністрацією навчально-виховного закладу за погодженням з профспілковим комітетом.

3.1.12 Забезпечити фінансування для виплати матеріального заохочення педагогічних працівників та адміністративно-господарського персоналу установи. Виплату проводити згідно із Положенням  про преміювання працівників за погодженням з профспілковим комітетом.

 

3.1.13. Здійснювати преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам установи, стимулювати творчу працю і педагогічне новаторство керівників і педагогічних працівників в межах коштів на оплату праці за погодженням з профспілковим комітетом.

3.1.14.Здійснювати доплати до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) одному працівнику за суміщення професій, посад, розширення зони обслуговування, за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників без звільнення від своєї основної роботи з використанням на цю мету усієї економії фонду заробітної плати за відповідними посадами. ( пункт 6.3.6. Галузевої Угоди)

 

3.1.15.Забезпечувати заміну будь–яких категорій тимчасово відсутніх працівників та здійснювати оплату праці згідно з чинним законодавством.

( пункт 6.3.18. Галузевої Угоди)

 

3.1.16.Ввести в навчальному закладі підсумований облік робочого часу для окремих категорій працівників (сторожі, кочегари) і застосувати обліковий період рік.

3.1.17. Встановити матеріальну допомогу працівникам закладу, які звільняються з роботи в зв’язку з досягненням пенсійного віку, а також з виходом на пенсію за вислугу років – в розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) за рахунок власних коштів установи.

3.1.18. Виражати і відстоювати права та інтереси працівників закладу з питань заробітної плати в органах місцевої та центральної влади. Регулярно входити до них з пропозиціями про вдосконалення системи оплати праці.

3.1.19. Брати участь у розробці планів економічного і соціального розвитку установ освіти міста, домагатися їх виконання.

3.1.20. При припиненні трудового договору з підстав, зазначених у пункті 6 ст.36 та пунктах 1,2 і 6 ст.40 КЗпП  України, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі середнього місячного заробітку; у разі призову або вступу на військову службу , направлення на альтернативну (невійськову) службу ( п.3 ст.36) –   у розмірі двох мінімальних заробітних плат; внаслідок порушення власником або уповноваженим органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору ( ст.38, 39 ) – у розмірі  тримісячного середнього заробітку.

3.1.21. Здійснювати оплату праці у випадках, коли заняття не проводились з незалежних від працівників причин (несприятливі метеорологічні умови, епідемії) з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, при умові виконання працівниками іншої організаційно-педагогічної роботи відповідно до їх функціональних обов’язків.

3.1.22. У випадку зміни розмірів посадових окладів і доплат забезпечувати розрахунки усіх виплат, що обчислюються із середньої заробітної плати, виходячи із посадових окладів (ставок) того місяця, в якому відбулася подія, пов’язана з відповідними виплатами, з урахуванням постійних доплат і надбавок.

3.1.23. Розподіл педагогічного навантаження здійснювати за погодженням з профспілковим комітетом відповідно до Порядку розподілу педагогічного навантаження на новий навчальний рік, тарифікації вихователів, керівників гуртків (додаток № 2).Попередній розподіл навчального навантаження на наступний навчальний рік  проводити вкінці поточного навчального року, про що повідомляти працівників невідкладно. Навчальне навантаження в обсязі менше тарифної ставки встановлювати лише за письмовою згодою працівника.

3.1.24. Не допускати зменшення тижневого навантаження, зміну режиму роботи, скасування пільг і гарантій вагітним жінкам, які мають дітей віком до 3-х років, одиноким матерям при наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда.

3.1.25. Роботу в понадурочний час, у святкові і неробочі дні, а також у вихідні дні працівників здійснювати у виняткових випадках за погодженням з профспілковим комітетом тільки за наявності відповідних наказів по управлінню освіти і науки та установі, в яких обумовити час виконання роботи, кількість працівників, умови компенсації за роботу у ці дні здійснювати відповідно до статей № 72, 106, 107 КЗпП України.

3.1.26. Зекономлені ДНЗ кошти за енергоносії та з фонду заробітної плати спрямувати на потреби установи, згідно із розробленим і затвердженим в установленому порядку кошторисом.

 

Профспілковий комітет  зобовязується:

3.2.1. Здійснювати контроль за дотриманням в установі законодавства про оплату праці.

3.2.2. Сприяти у наданні працівникам установи консультативної допомоги з питань оплати праці.

3.2.3. Порушувати питання про притягнення до дисциплінарної та адміністративної відповідальності, передбаченої чинним законодавством осіб, винних у невиконанні законодавства про оплату праці і умов колективного договору.

3.2.4. Представляти інтереси працівників за їх бажанням у судах при розгляді питань, що стосуються оплати праці.

3.2.5. Домагатися своєчасної виплати заробітної плати працівникам ДНЗ, використовуючи при цьому передбачені законодавством форми і засоби впливу на органи виконавчої, державної влади різних рівнів.

3.2.6. Домагатися введення в повному обсязі ст.57 Закону України «Про освіту».

3.2.7. Забезпечувати профком закладу нормативними документами з питань оплати праці.

3.2.8. Забезпечити реалізацію комітетом профспілки відповідно до чинного законодавства своїх функцій щодо контролю за виконанням колективного договору в частині своєчасної виплати заробітної плати.

3.2.9. Організувати контроль з боку комітету профспілки за здійсненням перерахунків посадових окладів, ставок заробітної плати працівників відповідно до розміру мінімальної заробітної плати.

 

 1. РЕЖИМ ПРАЦІ І  ВІДПОЧИНКУ

Адміністрація зобов’язується:

4.1.1. Забезпечувати додержання чинного законодавства щодо гарантованих норм робочого часу для всіх  категорій працівників, виходячи з 40-годинної тривалості робочого часу на тиждень, крім  тих категорій працівників, які  відповідно до чинного законодавства встановлена скорочена тривалість робочого часу.

4.1.2. Забезпечувати надання працівникам установи всіх видів відпусток відповідно до Закону України «Про відпустки» .

4.1.3. Надавати відпустку (або її частину) керівникам та педагогічним працівникам протягом навчального року у зв’язку з необхідністю санаторно-курортного лікування і наявності санаторної путівки.

4.1.4. Надавати педагогічним працівникам невикористану частину  щорічної основної відпустки, за умови її поділу, в окремих випадках, пов’язаних із сімейними обставинами та іншими причинами, в інший, крім літнього, канікулярний період.

4.1.5. Надавати згідно з чинним законодавством та умовами колективного договору щорічну додаткову відпустку працівникам з ненормованим робочим днем конкретної тривалості залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах (згідно з додатком № 2).

4.1.6. Не допускати, щоб відсутність коштів на утримання закладу освіти була причиною для оголошення власником простою з незалежних від працівників причин і надання в зв’язку з цим відпусток без збереження заробітної плати.

4.1.7. Сприяти наданню працівникам закладу освіти додаткових оплачуваних відпусток  в межах фонду оплати праці в кількості 3-х днів у випадку:

– особистого шлюбу;

– смерті рідних.

4.1.8. Сприяти встановленню меншої тривалості робочого часу для окремих категорій працівників (для жінок з малолітніми дітьми, багатодітних батьків, інвалідів, малолітніх тощо) із збереженням середньомісячної заробітної плати за рахунок позабюджетних коштів.

4.1.9. Забезпечувати за бажанням працівників у разі їх звільнення у зв’язку із закінченням строку трудового договору безумовну реалізацію права на одержання невикористаної відпустки з наступним звільненням.

4.1.10. Надавати додаткову відпустку за особливий характер роботи згідно атестації робочих місць та наказу по управлінню освіти і науки від 22.01.2010 року №37:

– прибиральниці службових приміщень – 4 календарні дні;

– кухарю, що постійно працює біля плити – 4 календарні дні;

– машиністу із прання та ремонту білизни та спецодягу – 4 календарні дні.

4.1.11. Графіки щорічних оплачуваних відпусток працівників ДНЗ затверджувати за погодженням з профспілковим комітетом не пізніше 5 січня поточного року і доводити до відома працівників.

4.1.12. Відпустки без збереження заробітної плати надавати за наявності особистої заяви працівника.

 

Профспілковий комітет зобовязується:

4.2.1. Здійснювати контроль за дотриманням у закладі законодавства про режим праці і відпочинку та своєчасним введенням в дію нормативних документів з цих питань.

4.2.2. Надавати практичну допомогу адміністрації ДНЗ у розробці Правил внутрішнього трудового розпорядку і колективного договору.

4.2.3. Всебічно використовувати свої права та можливості по усуненню причин та обставин, що спричиняють колективні трудові спори з питань, які стосуються праці і відпочинку.

 1. ОХОРОНА ПРАЦІ І  ЗДОРОВЯ

Адміністрація зобов’язується:

5.1.1. Забезпечити у навчально-виховному закладі організацію роботи з охорони праці відповідно до Типового положення про охорону праці в системі освіти Міністерства освіти і науки України.

5.1.2. Здійснювати атестацію робочих місць за умовами праці.

5.1.3. Забезпечити навчання і перевірку знань працівників установи з питань безпеки життєдіяльності.

5.1.4. Створити у ДНЗ куток з охорони праці, пожежної безпеки і забезпечити його  відповідними матеріалами.

5.1.5. Забезпечити потерпілим від нещасних випадків на виробництві компенсацію витрат на придбання ліків і проходження додаткового лікування за наслідками травм.

5.1.6. Забезпечити надання потерпілим від нещасних випадків на виробництві легшої роботи відповідно до медичного висновку із збереженням середнього заробітку.

5.1.7. Сприяти потерпілим від нещасних випадків на виробництві перекваліфікації та працевлаштуванню інвалідів праці, наданню їм допомоги у вирішенні соціально-побутових питань.

5.1.8. Здійснювати контроль за наданням, згідно з чинним законодавством, пільг і компенсацій працівникам, які працюють на роботах з важкими і шкідливими умовами праці, а також потерпілим від нещасних випадків на виробництві.

5.1.9. Забезпечувати контроль за медичним обслуговуванням працівників закладу, домагатися проходження ними обов’язкових медичних оглядів за рахунок бюджетних асигнувань.

 

5.1.10. Сприяти виконанню у навчальному закладі положень колективного договору щодо реалізації комплексних заходів з охорони праці.

5.1.11.Сприяти поліпшенню стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Виділяти на цю мету із бюджету кошти не менше як 0,2 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік відповідно до ст. 19 Закону України «Про охорону праці».

5.1.12. Брати активну участь в організації та проведенні Всеукраїнського огляду-конкурсу охорони праці в установах і закладах освіти відповідно до Положення, затвердженого спільною постановою колегії Міністерства освіти і науки України та президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 27.04.2004 р.

Профспілковий комітет зобовязується:

5.2.1. Забезпечувати участь профспілкових активістів:

– у розгляді трудових конфліктів, зокрема, з приводу наявності чи у відсутності виробничої ситуації, небезпечної для життя і здоров’я працівника;

– у роботі комісій по перевірці знань посадовими особами нормативних актів з охорони праці.

5.2.2. Регулярно виносити на розгляд засідань профспілкового комітету питання стану умов і охорони праці.

5.2.3. Брати участь у роботі семінарів і нарад з питань охорони праці.

5.2.4. Порушувати клопотання перед управлінням освіти і науки про притягнення до відповідальності працівників, винних у порушенні законодавчих актів з охорони праці, невиконанні колдоговірних зобов’язань, тощо.

 

5.2.5. Брати участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві.

5.2.6. Здійснювати контроль за повним і своєчасним відшкодуванням збитків тим працівникам, які постраждали від нещасних випадків на виробництві.

5.2.7. Забезпечити профком нормативними документами з питань охорони праці.

5.2.8. Забезпечити щорічний аналіз даних щодо втрат з тимчасової непрацездатності в установі, розробити заходи щодо зміцнення здоров’я працівників та сприяти їх реалізації.

5.2.9. Постійно здійснювати контроль за правильним нарахуванням середньої  заробітної плати для нарахування допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

 

 1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ

Адміністрація зобов’язується:

6.1.1. Здійснювати аналіз стану та прогнозування використання трудових ресурсів в установі.

6.1.2. Не допускати економічно необґрунтованого закриття закладу, скорочення груп, робочих місць.

6.1.3. Сприяти всім бажаючим працювати на умовах неповного робочого часу з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу (за фактично виконану роботу) без будь-яких обмежень трудових прав працівників, із збереженням повної тривалості оплачуваної відпустки та всіх гарантій, пільг, компенсацій, встановлених колективним договором.

6.1.4. Сприяти наданню працівникам з дня попередження їх про наступне звільнення вільного часу (8 годин на тиждень) в межах робочого часу для пошуку нової роботи (п.3.5.3 Галузевої угоди).

6.1.5. При зміні власника закладу, а також у разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) звільнення працівників допускається лише у разі скорочення чисельності або штату.

6.1.6. Вивільнення працівників здійснювати лише після використання усіх можливостей забезпечити їх роботою на іншому робочому місці, в т.ч. за рахунок звільнення сумісників, ліквідації суміщення.

6.1.7. Узгоджувати з профспілковим комітетом рішення про зміни в організації виробництва і праці, в тому числі реорганізації і перепрофілювання установи, скорочення чисельності або штату працівників не пізніше ніж за 3 місяці до намічених дій з економічним обгрунтуванням та заходами забезпечення зайнятості вивільнених працівників.

6.1.8. Застосовувати для забезпечення продуктивної зайнятості гнучкі режими праці та інші заходи, які сприяють збереженню та розвитку системи робочих місць (ст.13 Закону України «Про зайнятість»).

 

Профспілковий комітет зобовзується:

6.2.1. Проводити роз’яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту вивільнених працівників.

6.2.2. Забезпечувати захист вивільнених працівників згідно з чинним законодавством. Контролювати надання працівникам переважного права залишення на роботі відповідно до ст.42 КЗпП України.

6.2.3. Сприяти залишенню на профспілковому обліку вивільнених працівників до моменту їх працевлаштування.

 1. ЖИТЛОВО-ПОБУТОВІ ТА ІНШІ  СОЦІАЛЬНІ  ГАРАНТІЇ,

ПІЛЬГИ,  КОМПЕНСАЦІЇ

Адміністрація зобов’язується:

7.1.1. Вживати заходів по недопущенню протиправної передачі приміщень і прилеглих до них територій установи організаціям, які не підпорядковані міському управлінню освіти і науки.

7.1.2. Сприяти організації санаторно-курортного оздоровлення працівників закладу та їх сімей.

7.1.3. Забезпечувати своєчасну і повну виплату  з коштів соціального страхування допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та інших соціальних виплат згідно з чинним законодавством.

7.1.4. Надавати матеріальну допомогу працівникам закладу у випадку смерті рідних в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) з фонду економії заробітної плати ( при наявності коштів).

Профспілковий комітет зобов’язується:

7.2.1. Сприяти адміністрації ДНЗ в реалізації цього  договору і удосконаленню виробничих відносин, зміцненню трудової дисципліни.

7.2.2. Контролювати здійснення місцевими органами влади доплат, надбавок, компенсацій працівникам освіти, дотримання житлового законодавства  при розподілі і виділенні житла.

7.2.3. Надавати матеріальну допомогу членам профспілки при важких матеріальних умовах, захворюваннях, нещасних випадках.

7.2.4. Налагодити співпрацю з державною інспекцією праці в питаннях, що стосуються контролю за дотриманням в установі чинного трудового законодавства.

7.2.5. Надавати консультативну і юридичну допомоги членам профспілки. При необхідності відстоювати їх права в державних органах влади.

7.2.6. Вживати заходи щодо недопущення надання роботодавцями необґрунтованих відпусток без збереження заробітної плати працівникам закладу.

7.2.7 Домагатися від місцевих органів влади виділення пільгових кредитів працівникам закладу для індивідуального будівництва.

7.2.8. Сприяти у вирішенні питань щодо відведення земельних ділянок під садівницькі товариства, городи та індивідуальне житлове будівництво.

 1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ДЛЯ  РОБОТИ  ПРОФСПІЛКОВИХ  ОРГАНІВ

Сторони домовились:

8.1. Сприяти профспілковій організації  в її діяльності.

8.2. Забезпечувати виборним профспілковим працівникам гарантії згідно з чинним законодавством.

8.3. Сприяти забезпеченню законодавчо закріплених положень щодо прав працівників на об’єднання їх в профспілки, повноважень виборних профспілкових органів, створення умов та гарантій їх діяльності відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» .

8.4. Забезпечити безготівковий порядок сплати членських внесків за особистими заявами членів профспілки.

8.5. Забезпечувати вільний доступ до матеріалів, документів, електронних засобів зв’язку (в тому числі інтернет), а також, до усіх підрозділів служб закладу для здійснення профспілковим органом  наданих профспілкам прав контролю за дотриманням чинного законодавства, станом охорони праці і техніки безпеки, виконанням колективного договору.

8.6. Членам виборних профспілкових органів, не звільнених від своїх виробничих чи службових обов’язків, надавати вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для участі в консультаціях і переговорах, виконання інших громадських обов’язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі в роботі виборних профспілкових органів і профспілкового навчання – не менше двох годин на тиждень. Педагогічному працівнику,  який є головою профспілкової організації  і виконує таку ж роботу у свій вільний від роботи час, надавати додаткових 7 календарних днів відпустки в канікулярний період.

8.7. Організувати надання допомоги трудовому колективу у проведенні колдоговірної кампанії.

 1. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО

Сторони домовились:

9.1. Основою узгоджених дій є питання двостороннього співробітництва, сприяння укладенню колективних договорів в установі, попередження і вирішення трудових спорів і конфліктів.

9.2. Погоджувати з профспілковим комітетом всі питання трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників навчально-виховного закладу, зокрема, запровадження,  перегляд та зміни норм праці, тарифікації працівників, оплати праці, форм і систем оплати праці, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій,

винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат, питання робочого часу і часу відпочинку, графіки змінності та надання відпусток, запровадження підсумкового обліку робочого часу, дозволу на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо.

9.3. Здійснювати контроль за дотриманням вимог чинного законодавства про працю, законодавчих та інших актів з питань соціально-економічного захисту працівників.

9.4. Забезпечувати контроль за виконанням заходів з охорони праці, передбачених і колективним договором.

 

 1. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ  ДОГОВОРУ  ТА 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  СТОРІН

10.1. Контроль за ходом виконання колективного договору здійснюється двічі на рік спільно створеними комісіями з укладання колективного договору від профспілкового комітету і адміністрації ДНЗ №17 «Ромашка». Інформація про хід виконання доводиться до працівників закладу на загальних зборах.

10.2. Сторони, які уклали договір, несуть відповідальність за виконання взятих на себе зобов’язань.

10.3. У випадку реорганізації установи або профспілкового комітету  зобов’язання сторін, визначених договором, виконують їх правонаступники.

10.4. Посадові та інші особи, які своїми діями або бездіяльністю призвели до порушення,  невиконання умов даного договору притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

ДОГОВІР ПІДПИСАЛИ

Завідувач ДНЗ №36 «Віночок»                       Голова профспілкової  організації

ДНЗ №36 «Віночок»

____________ І.В. Комісарук                           __________________ Р.М. Кирик

«____»  ____________2014р.                              «____»  ____________2014р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1

до колективного договору між адміністрацією

та профспілковим комітетом

ДНЗ №36 «Віночок”

на 2014-2018роки

 

 

 

ШКАЛА  ДОПЛАТ

до тарифних ставок і посадових окладів за несприятливі умови праці згідно з додатком № 9 до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти та наказу по управлінню освіти і науки виконкому Івано-Франківської міської ради від  22.01.2010 р. №37

 

п/п

Посада Назва робіт Доплата

у

відсотках

1 2 3 4
1. Прибиральниця

службових приміщень

Використання дезинфікуючих

засобів

 

10%
2.

 

Шеф-кухар 1.154. Роботи, пов’язані з розчищенням, обтинанням м’яса, риби, різанням і чищенням цибулі 8%
3. Кухар, що постійно

працює біля плити

1.152. Робота біля гарячих плит,

електрожарових шаф, кондитер-

ських печей та інших апаратів для

жарення та випікання

 

 

 

 

8%

4. Кухонний працівник,

підсобний робітник

1.155. Роботи пов’язані з миттям

посуду, тари і технологічного об-ладнання вручну із застосуванням

кислот, лугу та інших хімічних речовин

 

 

8%

5. Прачка, машиніст по

пранню і ремонту

спецодягу, білизни

1.156. Роботи з пранням білизни з

використанням миючих і дезинфі-

куючих засобів

 

8%

6. Комірник Вантажно-розвантажувальні роботи виконувані вручну 4%

Завідувач ДНЗ №36 «Віночок»                       Голова профспілкової  організації

ДНЗ №36 «Віночок»

____________ І.В. Комісарук                           __________________ Р.М. Кирик

«____»  ____________2014р.                              «____»  ____________2014р.

 

 

 

Додаток №2

до колективного договору між адміністрацією

та профспілковим комітетом

ДНЗ №36 «Віночок”

на 2014-2018роки

 

 

 

ПЕРЕЛІК*

 

 

посад працівників закладу з ненормованим робочим днем, яким надається додаткова відпустка

 

№№ п/п Назва посад Кількість календарних днів
1. Завідувач дошкільного закладу 7 днів
2. Вихователь -методист 7 днів
3.

.

Старша медсестра 7 днів
4. Заступник завідувача з господарства 7 днів
5. Помічник вихователя 7 днів
6. Шеф-кухар        7 днів
7. Кухонний працівник, підсобний робітник 4 дні
8. Практичний психолог 7 днів
9 Комірник 7 днів
10. Педагогічний працівник , який виконує обов’язки

 

обов’язків гро

й

 

        7 днів

 

  громадського інспектора  
11. Діловод         7 днів

 

     

 

 

Завідувач ДНЗ №36 «Віночок»                       Голова профспілкової  організації

ДНЗ №36 «Віночок»

____________ І.В. Комісарук                           __________________ Р.М. Кирик

«____»  ____________2014р.                              «____»  ____________2014р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

між адміністрацією та профспілковим комітетом дошкільного навчального закладу

 (ясел-садка)№36 «Віночок»

на 2019– 2024 роки

Схвалений на загальних зборах трудового колективу ДНЗ №36 «Віночок»

«14»травня 2019р., пр. №4

 

 м.Івано-Франківськ

2019р.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом Івано-Франківського дошкільного навчального закладу (ясел-садка)№36 «Віночок»укладено відповідно до Закону України “Про колективні договори і угоди”, Генеральної угоди, Галузевої угоди між  Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, Угоди між Департаментом освіти і науки  Івано-Франківської обласної державної адміністрації та комітетом Івано-Франківської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України, Колективного договору  між Департаментом освіти та науки Івано-Франківської міської ради та Івано-Франківською міською організацією Профспілки працівників освіти і науки України, законів про освіту та інших законодавчих і нормативно-правових актів.

У процесі колективних переговорів сторони договору домовилися про наступне:

 1. Визнавати повноваження одна одної і дотримуватися принципівсоціального партнерства при вирішенні питань,які регулюються цим договором: паритетності представництва, рівноправності сторін, недопустимості ущемлення їх інтересів, пріоритетності примирних методів при розв’язанні конфліктних ситуацій, взаємної відповідальності за виконання досягнутих домовленостей.

2.Дія колективного договору поширюється на всіх працівників дошкільного навчального закладу, незалежно від профспілкового членства.

 1. Зміни і доповнення до колективного договору вносяться в обов’язковому порядку у зв’язку із змінами чинного законодавства України, Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК
  Профспілки працівників освіти і науки України, Угоди між Департаментом освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації та комітетом Івано-Франківської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України, Колективного договору між Департаментом освіти та науки Івано-Франківської міської ради та Івано-Франківською міською організацією Профспілки працівників освіти і науки України з питань, що є предметом договору, та з ініціативи обох або однієї із сторін після проведення переговорів (консультацій) та досягнення згоди і набувають чинності після підписання їх сторонами.

4.Колективний договір може бути змінений тільки за взаємною домовленістю сторін після проведення переговорів. Пропозиції про зміни та доповнення, які вносяться однією із сторін є обов’язковими для розгляду іншою стороною. Рішення щодо них приймаються за згодою сторін у 10-денний термін з дня їх отримання іншою стороною. Зміни, що випливають із змін чинного законодавства, Генеральної угоди та Галузевої угоди,
вносяться без проведення переговорів.

 1. Жодна із сторін, що уклали цей колективний договір, не може протягом усього терміну його дії приймати в односторонньому порядку рішення, що змінюють норми, положення, зобов’язання колективного договору.
 2. Переговори щодо укладання нового колективного договору на наступний термін розпочинаються не пізніше, ніж за 1 місяць до закінчення терміну дії цього договору.
 3. Проект колективного договору підписують уповноважені представники сторін протягом 10 днів після схвалення його проекту загальними зборами трудового колективу.
 4. Дія договору набирає чинності з дня його підписання сторонами і діє до укладення нового договору.
 5. Після підписання сторони зобов’язуються спільно подати колективний договір для повідомної реєстрації, у двотижневий термін з дня реєстрації зміст Договору доводить до відома всього трудового колективу.
 6. ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ І ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ.

Адміністрація зобов’язується:

2.1.1.     Забезпечувати ефективну діяльність установи, виходячи з фактичних обсягів фінансування, сприяти розвитку і зміцненню її матеріально-технічної бази, створенню оптимальних умов для забезпечення навчально-виховного процесу.

2.1.2.  Забезпечувати виконання адміністрацією закладу ст.21, 22 КЗпП України,Закону “Про освіту” та інших нормативнихактів, що стосуються права на укладання різних форм трудового договору тагарантій при його зміні чи припиненні.

 • Контрактну форму трудового договору застосовувати лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.1.4.  Передавати на прохання працівника, з яким за його ініціативою і згодою укладено контракт відповідно до чинного законодавства, копію контракту в профспілковий комітет для здійснення контролю за його виконанням.

2.1.5.     Забезпечувати наставництво над молодими спеціалістами, сприяти їх адаптації у колективі і професійному зростанню.

2.1.6. Забезпечувати своєчасне (не рідше одного разу на 5 років) підвищення кваліфікації педагогічних працівників установи, гарантуючи їм при цьому пільги, компенсації, передбачені чинним законодавством (збереження середньої заробітної плати).

2.1.7. Через різноманітні форми методичної роботи забезпечувати належний рівень професійної підготовки працівників і підтримувати його протягом усього періоду роботи.

2.1.8. Забезпечувати інформування профспілкового комітету та працівників ДНЗ №36 «Віночок» про зміни в чинному законодавстві, що стосуються організації праці, не пізніше, ніж через 10 днів з дня одержання необхідних документів.

2.1.9. Забезпечувати  гласність всіх заходів щодо нормування праці, роз’яснення працівникам причин перегляду норм праці та умов застосування нових норм.

2.1.10. Вживати заходів для безумовного забезпечення права закладу самостійно розпоряджатися доходами від господарської та іншої передбаченої їх статутами, діяльності.

2.1.11. Періодично заслуховувати на виробничих нарадах стан дотримання чинного трудового законодавства в установі.

2.1.12. Вживати заходів для забезпечення розробки в установі Правил внутрішнього трудового розпорядку та погодження з профкомом часу початку і закінчення роботи, режиму роботи за змінами, поділу робочого часу на частини, застосування підсумованого обліку робочого часу.

2.1.13. До початку роботи новоприйнятих працівників за трудовим договором керівнику закладу роз’яснювати під розписку їх права, обов’язки, інформувати про умови праці, право на пільги та компенсації за роботу в особливих умовах відповідно до чинного законодавства та колективного договору.

2.1.14. Включати представників профспілкового комітету до складу тарифікаційної та атестаційної комісій.

2.1.15. З метою створення педагогічним, науково-педагогічним працівникам відповідних умов праці, які б максимально сприяли забезпеченню продуктивної зайнятості та зарахуванню періодів трудової діяльності до страхового стажу для призначення відповідного виду пенсії:

– при звільненні педагогічних працівників вивільнені години розподіляти у першу чергу між тими працівниками, які мають неповне тижневе навантаження;

– залучати до викладацької роботи керівних, педагогічних та інших працівників закладів освіти, працівників інших підприємств, установ, організацій лише за умови забезпечення штатних педагогічних, науково-педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку; (пункт 4.2.7 Галузевої Угоди).

2.1.16. При наявності вільних вакансій пропонувати  їх перш  за все особам, які працюють в закладі на умовах неповного робочого часу, з урахуванням їх кваліфікації.

2.1.17. Здійснювати запровадження,  зміну, перегляд норм праці за погодженням з профспілковим комітетом.

2.1.18.  Під час розроблення проектів нормативних актів, що зачіпають права та законні інтереси працівників ДНЗ, забезпечувати їх попередній розгляд і узгодження з профспілковим комітетом.

2.1.19. Вживати заходів щодо недопущення приватизації, перепрофілювання або використання не за призначенням об’єктів ДНЗ.

2.1.20. Здійснювати організацію та проведення атестації педагогічних працівників, забезпечивши при цьому безумовне виконання умов діючого Положення про атестацію педагогічних працівників України.

2.1.21. Забезпечити розробку посадових інструкцій для всіх категорій працівників закладу.

2.1.22. Сторони домовилися, що при зміні власника навчального закладу чинність колективних договорів зберігається до укладення нових.(пункт 2.5 Галузевої Угоди).

 

2.1.23.Застосовувати при оптимізації закладів та установ освіти звільнення працівників за скороченням штатів або чисельності працюючих
лише як крайній засіб, коли вичерпані всі можливості їх працевлаштування в інших закладах освіти. (пункт 4.2.8. Галузевої Угоди).

 

2.1.24. Не допускати зменшення обсягу навчального навантаження особам передпенсійного віку. (пункт 4.2.9. Галузевої Угоди).

2.1.25. Не допускатизвільненняпрацівниківзакладівта установосвіти при змінівласника, зокрема при створенніоб’єднанихтериторіальних громад. (пункт 4.2. 10. Галузевої Угоди).

Профспілковий комітет  зобов’язується:

2.2.1. Здійснювати систематичний контроль за дотриманням в колективі законодавства про працю, сприяти дотриманню працівниками трудової дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.2.2. Забезпечувати працівників ДНЗ нормативними документами з питань нормування і оплати праці, трудового законодавства, охорони праці, соціального забезпечення тощо.

2.2.3. Забезпечувати постійний контроль за своєчасним введенням в дію нормативних документів з питань трудових відносин, організації і оплати праці.

2.2.4. Активно і повною мірою реалізувати права профспілок, надані їм відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

2.2.5. Сприяти попередженню виникнення трудових конфліктів.

 1. НОРМУВАННЯ І ОПЛАТА  ПРАЦІ.

Адміністрація зобов’язується:

3.1.1. Забезпечити ефективний контроль  за дотриманням в установі законодавства про оплату праці.

3.1.2. Вживати заходів для своєчасної виплати заробітної плати за період відпусток та сприяти усуненню причин затримки їх виплати.

3.1.3. Сприяти своєчасному здійсненню нарахування і виплати в повному обсязі заробітної плати при встановленні нових розмірів посадових окладів (тарифних ставок).

3.1.4. Проводити заходи з обмеження надурочних робіт. Здійснювати оплату надурочних робіт у подвійному розмірі.

3.1.6. Забезпечити:

– оплату простою працівникам, включаючи непедагогічних, не з їх вини в розмірі середньої заробітної плати, але не менше тарифної ставки (посадового окладу);

– оплату праці вчителів, вихователів, включаючи вихователів груп продовженого дня, музичних керівників, викладачів, інших педагогічних працівників закладів освіти у випадках, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від них причин (епідемії, метеорологічні умови тощо), із розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації. (пункт 8.3.3.Галузевої Угоди)

– за час виконання державних обов’язків – в розмірі середньомісячного заробітку;

– за час направлення на навчання для підвищення кваліфікації – в розмірі середньомісячного заробітку;

– за час обстеження в медичних закладах під час проходження обов’язкових медичних  оглядів – в розмірі середньомісячного заробітку.

3.1.7. Здійснювати доплати і надбавки до тарифних ставок і посадових окладів у таких розмірах:

– за роботу у нічний час (з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку) працівникам, які за графіком роботи  працюють у цей час, у розмірі 40 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

– за виконання в основний час обов’язків тимчасово відсутнього працівника за суміщення професій – до 50% посадового окладу (тарифної ставки);

– за роботу у важких, шкідливих, і особливо важких, і особливо шкідливих умовах праці – відповідно до результатів атестації робочих місць згідно з додатком №1;

– помічнику вихователя за використання дезинфікуючих засобів та прибирання туалетів – 10%;

– за складність, напруженість та високу якість роботи –  до 50% посадового окладу;

– керівнику навчального закладу – в розмірі 50% посадового окладу, незалежно від форм укладання трудового договору. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначена надбавка скасовуються або зменшуються (Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 року №557 «Про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»).

– переможцям та лауреатам обласних, Всеукраїнських конкурсів професійної майстерності педагогічних працівників («Вихователь ДНЗ», «Вихователь-методист», «Музичний керівник» та інші) – 40%, 30%, 20% ставки заробітної плати впродовж навчального року.

3.1.8.Забезпечувати оплату праці працівників закладів та установ освіти і науки за заміну будь-яких категорій тимчасово відсутніх працівників у повному розмірі за їхньою кваліфікацією. (пункт 6.3.18. Галузевої Угоди)

3.1.9.Здійснювати виплату поточної заробітної плати працівникам закладу не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Розмір заробітної плати за першу половину місяця повинен бути не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

3.1.10.  Здійснювати контроль за правильністю нарахування заробітної плати працівникам установи. Виплачувати заробітну плату у такі терміни:

– за І половину місяця – 16 числа поточного місяця;

– за ІІ половину місяця – 1 числа наступного місяця.

У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

3.1.11. Надавати педагогічним працівникам  щорічну грошову винагороду за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.10.2000 р. № 898 та Положення про надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди, затвердженого адміністрацією навчально-виховного закладу за погодженням з профспілковим комітетом.

3.1.12 Забезпечити фінансування для виплати матеріального заохочення педагогічних працівників та адміністративно-господарського персоналу установи. Виплату проводити згідно із Положенням  про преміювання працівників за погодженням з профспілковим комітетом.

3.1.13. Здійснювати преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам установи, стимулювати творчу працю і педагогічне новаторство керівників і педагогічних працівників в межах коштів на оплату праці за погодженням з профспілковим комітетом.

3.1.14.Здійснювати доплати до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) одному працівнику за суміщення професій, посад, розширення зони обслуговування, за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників без звільнення від своєї основної роботи з використанням на цю мету усієї економії фонду заробітної плати за відповідними посадами. ( пункт 6.3.6. Галузевої Угоди)

3.1.15.Ввести в закладі підсумований облік робочого часу для окремих категорій працівників (сторожі, кочегари) і застосувати обліковий період рік.

3.1.16. Встановити матеріальну допомогу працівникам закладу, які звільняються з роботи в зв’язку з досягненням пенсійного віку, а також з виходом на пенсію за вислугу років – в розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) за рахунок фонду економії заробітної плати установи.

3.1.17. Виражати і відстоювати права та інтереси працівників закладу з питань заробітної плати в органах місцевої та центральної влади. Регулярно входити до них з пропозиціями про вдосконалення системи оплати праці.

3.1.18. Брати участь у розробці планів економічного і соціального розвитку установ освіти міста, домагатися їх виконання.

3.1.19. При припиненні трудового договору з підстав, зазначених у пункті 6 статті 36 та пунктах 1, 2 і 6 статті 40 цього Кодексу, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку; у разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (пункт 3 статті 36) — у розмірі двох мінімальних заробітних плат; внаслідок порушення роботодавцем або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (статті 38 і 39) — у розмірі не менше тримісячного середнього заробітку.

3.1.20. Здійснювати оплату праці у випадках, коли заняття не проводились з незалежних від працівників причин (несприятливі метеорологічні умови, епідемії) з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, при умові виконання працівниками іншої організаційно-педагогічної роботи відповідно до їх функціональних обов’язків.

3.1.21. У випадку зміни розмірів посадових окладів і доплат забезпечувати розрахунки усіх виплат, що обчислюються із середньої заробітної плати, виходячи із посадових окладів (ставок) того місяця, в якому відбулася подія, пов’язана з відповідними виплатами, з урахуванням постійних доплат і надбавок.

3.1.22. Розподіл педагогічного навантаження здійснювати за погодженням з профспілковим комітетом відповідно до Порядку розподілу педагогічного навантаження на новий навчальний рік, тарифікації вихователів, керівників гуртків (додаток №4). Попередній розподіл навчального навантаження на наступний навчальний рік  проводити вкінці поточного навчального року, про що повідомляти працівників невідкладно. Навчальне навантаження в обсязі менше тарифної ставки встановлювати лише за письмовою згодою працівника.

3.1.23. Не допускати зменшення тижневого навантаження, зміну режиму роботи, скасування пільг і гарантій вагітним жінкам, які мають дітей віком до 3-х років, одиноким матерям при наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда.

3.1.24. Роботу в понадурочний час, у святкові і неробочі дні, а також у вихідні дні працівників здійснювати у виняткових випадках за погодженням з профспілковим комітетом тільки за наявності відповідних наказів по департаменту освіти та науки та установі, в яких обумовити час виконання роботи, кількість працівників, умови компенсації за роботу у ці дні здійснювати відповідно до законодавства.

3.1.25. Забезпечити надання відповідно до статей 57 та 61 Закону України «Про освіту»:

– педагогічним працівникам, зокрема закладів вищої освіти, щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків та допомоги на оздоровлення при наданні щорічних відпусток педагогічним та науково-педагогічним працівникам у розмірі одного посадового окладу.

– виплачувати винагороду за сумлінну працю при звільненні педагогічних працівників серед навчального року з урахуванням часу фактичної роботи;  (пункт 8.3.1. Галузевої Угоди).

3.1.26. Зекономлені ДНЗ кошти за енергоносії спрямувати на потреби установи згідно із розробленим і затвердженим в установленому порядку кошторисом.

Профспілковий комітет зобов’язується:

3.2.1. Здійснювати контроль за дотриманням в установі законодавства про оплату праці.

3.2.2. Сприяти у наданні працівникам установи консультативної допомоги з питань оплати праці.

3.2.3. Порушувати питання про притягнення до дисциплінарної та адміністративної відповідальності, передбаченої чинним законодавством осіб, винних у невиконанні законодавства про оплату праці і умов колективного договору.

3.2.4. Представляти інтереси працівників за їх бажанням у судах при розгляді питань, що стосуються оплати праці.

3.2.5. Домагатися своєчасної виплати заробітної плати працівникам ДНЗ, використовуючи при цьому передбачені законодавством форми і засоби впливу на органи виконавчої, державної влади різних рівнів.

3.2.6. Домагатися введення в повному обсязі статей Закону України «Про освіту».

3.2.7. Забезпечувати профком закладу нормативними документами з питань оплати праці.ві

3.2.8. Забезпечити реалізацію комітетом профспілки відповідно до чинного законодавства своїх функцій щодо контролю за виконанням колективного договору в частині своєчасної виплати заробітної плати.

3.2.9. Організувати контроль з боку комітетів Профспілки за здійсненням

перерахунків посадових окладів, ставок заробітної плати працівників галузівідповідно до розміру посадових окладів (тарифних ставок).

3.2.10 Домагатися забезпечення фінансування галузі освіти у повному обсязі не менше 7% внутрішнього валового продукту відповідно до статті 78 Закону України «Про освіту».

3.2.11. Домагатисязабезпечення при прийнятті місцевих бюджетів обсягів видатків на фінансування закладу дошкільної освіти у повному обсязі, зокрема необхідних для першочергової виплати заробітної плати працівникам цих закладів та установ освіти.

 1. РЕЖИМ ПРАЦІ І ВІДПОЧИНКУ

Адміністрація зобов’язується:

4.1.1. Забезпечувати додержання чинного законодавства щодо гарантованих норм робочого часу для всіх  категорій працівників, виходячи з 40-годинної тривалості робочого часу на тиждень, крім  тих категорій працівників, які  відповідно до чинного законодавства встановлена скорочена тривалість робочого часу.

4.1.2. Забезпечувати надання працівникам установи всіх видів відпусток відповідно до Закону України «Про відпустки» .

4.1.3. Надавати відпустку (або її частину) керівникам та педагогічним працівникам протягом навчального року у зв’язку з необхідністю санаторно-курортного лікування і наявності санаторної путівки.

4.1.4. Надавати педагогічним працівникам невикористану частину  щорічної основної відпустки, за умови її поділу, в окремих випадках, пов’язаних із сімейними обставинами та іншими причинами, в інший, крім літнього, канікулярний період.

4.1.5. Надавати згідно з чинним законодавством та умовами колективного договору щорічну додаткову відпустку працівникам з ненормованим робочим днем конкретної тривалості залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах (згідно з додатком № 3).

4.1.6. Не допускати, щоб відсутність коштів на утримання закладу освіти була причиною для оголошення власником простою з незалежних від працівників причин і надання в зв’язку з цим відпусток без збереження заробітної плати.

4.1.7. Сприяти наданню працівникам дошкільного закладу додаткових оплачуваних відпусток, що не передбачені чинним законодавством   з оплатою в межах бюджетних асигнувань та інших додаткових коштів в кількості 3-х днів у випадках:

-особистого шлюбу;

– смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчірки ), братів, сестер(рідних).

4.1.8. За угодою мiжпрацiвником i власником або уповноваженим ним органом може встановлюватись як при прийняттi на роботу, так i згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень. На просьбу вагiтноїжiнки, жiнки, яка має дитину вiком до чотирнадцяти рокiв або дитину-iнвалiда, в тому числi таку, що знаходиться пiд її опiкуванням, або здiйснює догляд за хворим членом сiм’ївiдповiдно до медичного висновку, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний встановлювати їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень.Оплата працi в цих випадках провадиться пропорцiональновiдпрацьованому часу або залежно вiдвиробiтку. Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працiвникiв.

4.1.9. Забезпечувати за бажанням працівників у разі їх звільнення у зв’язку із закінченням строку трудового договору безумовну реалізацію права на одержання невикористаної відпустки з наступним звільненням.

4.1.10. Надавати додаткову відпустку за роботу із шкідливими і важкими умовами праці згідно атестації робочих місць за умовами праці і часу зайнятості в цих умовах відповідно до наказу по ДНЗ №36 «Віночок»№55 від 29.12.2017р.4.1.11. Графіки щорічних оплачуваних відпусток працівників ДНЗ затверджувати за погодженням з профспілковим комітетом не пізніше 5 січня поточного року і доводити до відома працівників.

4.1.12. Відпустки без збереження заробітної плати надавати за наявності особистої заяви працівника.

4.1.13. Вжитизаходів для недопущеннязапровадження такого режиму роботипрацівниківзакладівдошкільноїосвіти, якийможепризвести до встановленнямісячноїзаробітної плати в розміріменшепосадового окладу (ставки заробітної плати).  (п.4.2.6. Галузевої угоди)

Профспілковий комітет зобов’язується:

4.2.1. Здійснювати контроль за дотриманням у закладі законодавства про режим праці і відпочинку та своєчасним введенням в дію нормативних документів з цих питань.

4.2.2. Надавати практичну допомогу адміністрації ДНЗ у розробці Правил внутрішнього трудового розпорядку і колективного договору.

4.2.3. Всебічно використовувати свої права та можливості по усуненню причин та обставин, що спричиняють колективні трудові спори з питань, які стосуються праці і відпочинку.

4.2.4. Вживати заходів для внесення змін до законодавства щодо встановлення:

– скороченої тривалості робочого часу практичних психологів закладів дошкільної освіти комбінованого типу та соціальних педагогів закладів освіти  (груп, класів) для дітей з особливими освітніми потребами; для дітей, які потребують корекції фізичного та  розумового розвитку; з інклюзивними класами та групами.

– збільшення тривалості щорічної основної відпустки вихователям-методистам та іншим працівникам закладів дошкільної освіти комбінованого типу,  з групами компенсуючого типу та з інклюзивними групами. (п.5.2.11. Галузевої угоди)

 1. ОХОРОНА ПРАЦІ І  ЗДОРОВ’Я

Адміністрація зобов’язується:

5.1.1. Забезпечити у закладі організацію роботи з охорони праці відповідно до Типового положення про охорону праці в системі освіти Міністерства освіти і науки України.

5.1.2. Здійснювати атестацію робочих місць за умовами праці не рідше одного разу на 5 років.

5.1.3. Забезпечити навчання і перевірку знань працівників установи з питань безпеки життєдіяльності.

5.1.4. Створити у ДНЗ куток з охорони праці, пожежної безпеки і забезпечити його  відповідними матеріалами.

5.1.5. Забезпечити потерпілим від нещасних випадків на виробництві компенсацію витрат на придбання ліків і проходження додаткового лікування за наслідками травм.

5.1.6. Забезпечити надання потерпілим від нещасних випадків на виробництві легшої роботи відповідно до медичного висновку із збереженням середнього заробітку.

5.1.7. Сприяти потерпілим від нещасних випадків на виробництві перекваліфікації та працевлаштуванню інвалідів праці, наданню їм допомоги у вирішенні соціально-побутових питань.

5.1.8. Здійснювати контроль за наданням, згідно з чинним законодавством, пільг і компенсацій працівникам, які працюють на роботах з важкими і шкідливими умовами праці, а також потерпілим від нещасних випадків на виробництві.

5.1.9. Забезпечувати контроль за медичним обслуговуванням працівників закладу, домагатися проходження ними обов’язкових медичних оглядів за рахунок бюджетних асигнувань.

5.1.10. Сприяти виконанню у закладі положень колективного договору щодо реалізації комплексних заходів з охорони праці.

5.1.11.Сприяти поліпшенню стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Виділяти на цю мету із бюджету кошти не менше як 0,2 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік.

5.1.12. Брати активну участь в організації та проведенні Всеукраїнського огляду-конкурсу охорони праці в установах і закладах освіти відповідно до Положення, затвердженого спільною постановою колегії Міністерства освіти і науки України та президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 27.04.2004 р.

5.1.13. Забезпечувати компенсацію працівникам вартості бланків особистих медичних книжок та витратних матеріалів для проведення лабораторних досліджень на умовах колективних договорів. (пункт 8.3.9.  Галузевої Угоди).

Профспілковий комітет зобов’язується:

5.2.1. Забезпечувати участь профспілкових активістів:

– у розгляді трудових конфліктів, зокрема, з приводу наявності чи у відсутності виробничої ситуації, небезпечної для життя і здоров’я працівника;

– у роботі комісій по перевірці знань посадовими особами нормативних актів з охорони праці.

5.2.2. Регулярно виносити на розгляд засідань профспілкового комітету питання стану умов і охорони праці.

5.2.3.  Брати участь у роботі семінарів і нарад з питань охорони праці.

5.2.4. Порушувати клопотання перед Департаментом освіти та науки про притягнення до відповідальності працівників, винних у порушенні законодавчих актів з охорони праці, невиконанні колдоговірних зобов’язань, тощо.

5.2.5. Брати участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві.

5.2.6. Здійснювати контроль за повним і своєчасним відшкодуванням збитків тим працівникам, які постраждали від нещасних випадків на виробництві.

5.2.7. Забезпечити профком нормативними документами з питань охорони праці.

5.2.8. Забезпечити щорічний аналіз даних щодо втрат з тимчасової непрацездатності в установі, розробити заходи щодо зміцнення здоров’я працівників та сприяти їх реалізації.

5.2.9. Постійно здійснювати контроль за правильним нарахуванням середньої  заробітної плати для нарахування допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

 1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ

Адміністрація зобов’язується:

6.1.1. Здійснювати аналіз стану та прогнозування використання трудових ресурсів в установі.

6.1.2. Не допускати економічно необґрунтованого закриття закладу, скорочення груп, робочих місць.

6.1.3. Сприяти всім бажаючим працювати на умовах неповного робочого часу з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу (за фактично виконану роботу) без будь-яких обмежень трудових прав працівників, із збереженням повної тривалості оплачуваної відпустки та всіх гарантій, пільг, компенсацій, встановлених колективним договором.

6.1.4. При зміні власника закладу, а також у разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) звільнення працівників допускається лише у разі скорочення чисельності або штату.

6.1.5. Вивільнення працівників здійснювати лише після використання усіх можливостей забезпечити їх роботою на іншому робочому місці, в т.ч. за рахунок звільнення сумісників, ліквідації суміщення.

6.1.6. Узгоджувати з профспілковим комітетом рішення про зміни в організації виробництва і праці, в тому числі реорганізації і перепрофілювання установи, скорочення чисельності або штату працівників не пізніше ніж за 3 місяці до намічених дій з економічним обгрунтуванням та заходами забезпечення зайнятості вивільнених працівників.

6.1.7. Обмежити укладення строкових договорів з працівниками з мотивації необхідності його випробовування. Не допускати переукладення безстрокового трудового договору на строковий з підстав досягнення працівником пенсійного віку з ініціативи власника (крім наукових та науково-педагогічних працівників). (5.3.7. Галузевої Угоди)

6.1.8. Спрямовувати контрактну форму трудового договору на створення умов для виявлення ініціативності працівника, враховуючи його індивідуальні здібності, правову і соціальну захищеність. Вважати обов’язковим надання додаткових порівняно з чинним законодавством пільг, гарантій та компенсацій для працівників, з якими укладено контракт. Трудові договори, що були переукладені один чи декілька разів, за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 23 Кодексу законів про працю України, вважати такими, що укладені на невизначений строк. (пункт 5.3.9. Галузевої Угоди).

6.1.9. Встановлювати розміри доплат за суміщення професій, посад, розширення зони обслуговування, за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників без звільнення від своєї основної роботи на підставі колективних договорів з використанням на цю мету усієї економії фонду заробітної плати за відповідними посадами. (пункт 6.3.6. Галузевої Угоди).

6.1.10. Забезпечити встановлення надбавок педагогічним працівникам відповідно до постанови Кабінету Міністрів Українивід 23 березня 2011 р. № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» в максимальному розмірі.  (пункт 6.3.20. Галузевої Угоди).

6.1.11. Рішення про зміни в організації виробництва і праці, перепрофілювання закладу, що призводять до скорочення чисельності або штату працівників, узгоджені з профспілковим комітетом, приймати не пізніше ніж за два місяці до намічених дій з економічним обгрунтуванням та заходами забезпечення зайнятості вивільнюваних працівників. Тримісячнийперіодвикористовувати для здійсненняроботи, спрямованої на зниженнярівняскороченнячисельностіпрацівників. У зв’язкуіззмінами в організаціївиробництва і працідопускаєтьсязмінаістотних умов праці при продовженніроботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацієючипосадою. Про змінуістотних умов праці — систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановленняабоскасуваннянеповногоробочого часу, суміщенняпрофесій, змінурозрядів і найменування посад та інших — працівник повинен бути повідомлений не пізнішеніж за два місяці.

У разi, якщо роботодавець планує звiльненняпрацiвникiв з причин економiчного, технологiчного, структурного чи аналогiчного характеру або у зв’язку з лiквiдацiєю, реорганiзацiєю, змiною форми власностiпiдприємства, установи, органiзацiї, вiн повинен завчасно, не пiзнiше як за три мiсяцi до намiчуванихзвiльнень надати первинним профспiлковиморганiзацiямiнформацiю щодо цих заходiв, включаючи iнформацiю про причини наступних звiльнень, кiлькiсть i категорiїпрацiвникiв, яких це може стосуватися, про термiни проведення звiльнень, а також провести консультацiї з профспiлками про заходи щодо запобiганнязвiльненням чи зведенню їх кiлькостi до мiнiмуму або пом’якшення несприятливих наслiдкiв будь-яких звiльнень.

Профспілковий комітет зобов’язується:

6.2.1. Проводити роз’яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту вивільнених працівників.

6.2.2. Забезпечувати захист вивільнених працівників згідно з чинним законодавством. Контролювати надання працівникам переважного права залишення на роботі відповідно до ст.42 КЗпП України.

6.2.3. Сприяти залишенню на профспілковому обліку вивільнених працівників до моменту їх працевлаштування.

 1. ЖИТЛОВО-ПОБУТОВІ ТА ІНШІ  СОЦІАЛЬНІ  ГАРАНТІЇ,

ПІЛЬГИ,  КОМПЕНСАЦІЇ

Адміністрація зобов’язується:

7.1.1. Вживати заходів по недопущенню протиправної передачі приміщень і прилеглих до них територій установи організаціям, які не підпорядковані Департаменту освіти.

7.1.2. Сприяти організації санаторно-курортного оздоровлення працівників закладу та їх сімей.

7.1.3. Забезпечувати своєчасну і повну виплату  з коштів соціального страхування допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та інших соціальних виплат згідно з чинним законодавством.

7.1.4. Надавати матеріальну допомогу працівникам закладу у випадку смерті рідних в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) з фонду економії заробітної плати ( при наявності коштів).

Профспілковий комітет зобов’язується:

7.2.1. Сприяти адміністрації ДНЗ в реалізації цього  договору і удосконаленню виробничих відносин, зміцненню трудової дисципліни.

7.2.2. Контролювати здійснення місцевими органами влади доплат, надбавок, компенсацій працівникам освіти, дотримання житлового законодавства  при розподілі і виділенні житла.

7.2.3. Надавати матеріальну допомогу членам профспілки при важких матеріальних умовах, захворюваннях, нещасних випадках.

7.2.4. Проводити регулярний моніторинг в питаннях, що стосуються контролю за дотриманням в установі чинного трудового законодавства.

7.2.5. Надавати консультативну і юридичну допомоги членам профспілки. При необхідності відстоювати їх права в державних органах влади.

7.2.6. Вживати заходи щодо недопущення надання роботодавцями необґрунтованих відпусток без збереження заробітної плати працівникам закладу.

7.2.7 Домагатися від місцевих органів влади виділення пільгових кредитів працівникам закладу для індивідуального будівництва.

7.2.8. Сприяти у вирішенні питань щодо відведення земельних ділянок під садівницькі товариства, городи та індивідуальне житлове будівництво.

 

 1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ДЛЯ РОБОТИ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІВ

Сторони домовились:

8.1. Сприяти профспілковій організації в її діяльності.

8.2. Забезпечувати виборним профспілковим працівникам гарантії згідно з чинним законодавством.

8.3. Сприяти забезпеченню законодавчо закріплених положень щодо прав працівників на об’єднання їх в профспілки, повноважень виборних профспілкових органів, створення умов та гарантій їх діяльності відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

8.4. Забезпечити безготівковий порядок сплати членських внесків за особистими заявами членів профспілки.

8.5. Забезпечувати вільний доступ до матеріалів, документів, електронних засобів зв’язку (в тому числі інтернет), а також, до усіх підрозділів служб закладу для здійснення профспілковим органом  наданих профспілкам прав контролю за дотриманням чинного законодавства, станом охорони праці і техніки безпеки, виконанням колективного договору.

8.6. Членам виборних профспілкових органів, не звільнених від своїх виробничих чи службових обов’язків, надавати вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для участі в консультаціях і переговорах, виконання інших громадських обов’язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі в роботі виборних профспілкових органів і профспілкового навчання – не менше двох годин на тиждень. Педагогічному працівнику, який є головою профспілкової організації і виконує таку ж роботу у свій вільний від роботи час, надавати додаткових 7 календарних днів відпустки в канікулярний періодз фонду економії заробітної плати (за працівниками, обраними до складу виборних органів профспілкової організації за рахунок коштів підприємства працівникам можуть бути надані додаткові пільги, якщо це передбачено колективним договором (пункт 8, Статті 41, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності») (п.5.3.11.Галузевої Угоди).

8.7. Організувати надання допомоги трудовому колективу у проведенні колдоговірної кампанії.

8.8.  На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів підприємства, надавати додаткову відпустку тривалістю до 6 календарних днів із збереженням середньої зарплати за рахунок роботодавця (частина 7 статті 41 Закону про профспілки).

 1. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО

Сторони домовились:

9.1. Основою узгоджених дій є питання двостороннього співробітництва, сприяння укладенню колективних договорів в установі, попередження і вирішення трудових спорів і конфліктів.

9.2. Погоджувати з профспілковим комітетом всі питання трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників навчально-виховного закладу, зокрема, запровадження,  перегляд та зміни норм праці, тарифікації працівників, оплати праці, форм і систем оплати праці, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат, питання робочого часу і часу відпочинку, графіки змінності та надання відпусток, запровадження підсумкового обліку робочого часу, дозволу на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо.

9.3. Здійснювати контроль за дотриманням вимог чинного законодавства про працю, законодавчих та інших актів з питань соціально-економічного захисту працівників.

9.4. Забезпечувати контроль за виконанням заходів з охорони праці, передбачених і колективним договором.

9.5. Погоджувати з профкомами:

– запровадження змін, перегляд умов праці;

– час початку і закінчення роботи, режим роботи змін, поділ робочого часу на частини, застосування підсумованого обліку робочого часу, графіки роботи, згідно з якими передбачати можливість створення умов для приймання працівниками їжі протягом робочого часу на тих роботах, де особливості виробництва не дозволяють встановити перерву;

– внесення змін та доповнень до статутів навчальних закладів з питань праці та соціально-економічних інтересів працівників та осіб, які навчаються. (пункт 5.3.19. Галузевої Угоди).

 1. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ДОГОВОРУ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1. Контроль за ходом виконання колективного договору здійснюється двічі на рік спільно створеними комісіями з укладання колективного договору від профспілкового комітету і адміністрації №36 «Віночок». Інформація про хід виконання доводиться до працівників закладу на загальних зборах.

10.2. Сторони, які уклали договір, несуть відповідальність за виконання взятих на себе зобов’язань.

10.3. Сторони забезпечують контроль за виконанням Колективного  договору. Не рідше одного разу на півроку  аналізують і узагальнюють хід виконання Колективного договору, у разі невиконання окремих положень здійснюють додаткові заходи щодо їх реалізації.

10.4. Посадові та інші особи, які своїми діями або бездіяльністю призвели до порушення,  невиконання умов даного договору притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

 

 

 

 

ДОГОВІР ПІДПИСАЛИ:

 

Завідувач                                                      Голова первинної Профспілкової

ДНЗ №36 «Віночок»                                  організаціїДНЗ №36 «Віночок»

_____________________________________

«___ »__________ 2019р.                                     «___ »____________ 2019р.

Додаток № 1

до колективного договору між адміністрацією

та профспілковим комітетом

ДНЗ №36 «Віночок»

на 2019-2024роки

ШКАЛА ДОПЛАТ

до тарифних ставок і посадових окладів за несприятливі умови праці згідно з додатком № 9 до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти та науки по управлінню освіти і науки виконкому Івано-Франківської міської ради від 22.01.2010р. №37

№ п/п Посада Назва робіт Доплата у відсотках
1. Прибиральниця службових приміщень Використання дезінфікуючих засобів. 10%
2. Шеф-кухар 1.154. Роботи пов’язані з розчищенням, обтинанням м’яса, риби, різання і чищенням цибулі . 8%
3. Кухар, що працює постійно біля плити 1.152. Робота біля гарячих плит, електрожарових шаф, кондитерських печей та інших апаратів для жарення та випікання. 8%
4. Кухонний працівник, підсобний робітник 1.155. Роботи пов’язані з миттям посуду,тари і технологічного обладнання вручну із застосуванням кислот, лугу та інших хімічних речовин. 8%
5. Прачка, машиніст по пранню і ремонту спецодягу, білизни 1.156. робота з пранням білизни з використанням миючих та дезинфікуючих засобів. 8%
6. Комірник Вантажно-розвантажувальні роботи виконувані в ручну. 4%

 

 

 

 

 

Завідувач                                                     Голова первинної Профспілкової

ДНЗ №36 «Віночок»                                     організаціїДНЗ №36 «Віночок»

____________________________________________________________________

«____ »__________ 2019р.                                        «___ »____________ 2019р

Додаток №2

доколективного договору між адміністрацією

та профспілковим комітетом

ДНЗ №36 «Віночок»

на 2018- 2023 роки

 

 

ПЕРЕЛІК ПОСАД

працівників, яким надається додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами   праці відповідно до атестації робочих місць згідно із наказом по ДНЗ №36 «Віночок» від 29.12.2014р. №55

 

 

№№

п/п

 

Назва посад

Кількість календарних днів
1. Прибиральниця службових приміщень 4 календарні дні
2 Кухар, що постійно працює біля плити 4 календарні дні
3 Шеф–кухар, що постійно працює біля плити 4 календарні дні
4 Машиніст із прання та ремонту спецодягу 4 календарні дні
5 Дезинфікатор 4 календарні дні
6 Діловод 4 календарні дні

 

 

 

 

Завідувач                                                     Голова первинної Профспілкової

ДНЗ №36 «Віночок»                                     організаціїДНЗ №36 «Віночок»

_______________________________________

«___» ________ 2019р.                                            «__» _________ 2019р

Додаток №2

доколективного договору між адміністрацією

та профспілковим комітетом

ДНЗ №36 «Віночок»

на 2019- 2024 роки

 

ПЕРЕЛІК*

посад працівників закладу з ненормованим робочим днем, яким надається додаткова відпустка

№№ п/п Назва посад Кількість календарних днів
1. Завідувач дошкільного закладу 7 днів
2. Вихователь – методист 7 днів
3.

.

Старша-медсестра 7 днів
4. Заступник завідувача з господарства 7 днів
5. Дієтсестра 7 днів
6. Помічник вихователя 7 днів
7. Шеф-кухар 7 днів
8. Кухонний працівник, підсобний робітник 4 дні
9. Практичний психолог 7 днів
10. Комірник 7 днів
11. Педагогічний працівник, який виконуєобов’язки громадського інспектора 7 днів
12. Діловод 7 днів

Додаткову відпустку за ненормований робочий день надавати пропорційно часу, відпрацьованому на роботі (посаді), що надає право на цю відпустку.Якщо працівник працює на умовах неповного робочого тижня, ненормований робочий день може застосовуватися. Відповідно такі працівники мають право на щорічні додаткові відпустки за ненормований робочий день.

Щорічнадодатковавідпустканадаєтьсяпонадщорічнуосновнувідпустку за однієюпідставою, обраноюпрацівником.

 

Завідувач                                                     Голова первинної Профспілкової

ДНЗ №36 «Віночок»                                     організаціїДНЗ №36 «Віночок»

_______________________________________

«___ »_________ 2019р.                                            «____ »____________ 2019р

Додаток №3

доколективного договору між адміністрацією

та профспілковим комітетом

ДНЗ №36 «Віночок»

на 2019- 2024 роки

 

Порядок

розподілу педагогічного навантаження на новий навчальний рік, тарифікації вихователів, керівників гуртків

Педагогічне навантаження вихователів і керівників гуртків навчального закладу усіх типів і найменувань є визначальною умовою оплати праці в дошкільного закладу. Розподіл педагогічного навантаження  проводиться у повній відповідності до кількості педагогічних працівників, мережі груп і гуртків на основі навчального плану закладу. При цьому дотримуватись такого порядку розподілу навчального навантаження:

 1. У січні-лютому, відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту» керівник навчального закладу визначає мережу груп і гуртків, погоджує її з профкомом закладу та органами місцевого самоврядування, потім подає пропозиції з цих питань департаменту освіти.
 2. У березні керівник навчального закладу готує проект навчального плану і подає його (план) на розгляд і узгодження з педагогічною радою та органами громадського самоврядування (радою) навчального закладу.
 3. Після узгодження проекту робочого плану з органами громадського самоврядування у навчальному закладі, проект плану подається на затвердження департаменту освіти.
 4. У першій половині квітня керівник навчального закладу доручає тарифікаційній комісії розподілити педагогічне навантаження з дотриманням принципу наступності та вимог відповідних статей законодавства про освіту.
 5. Згідно з положенням статті 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», статей 21, 32 КЗпП України та пункту 4 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, з метою запобігання істотних змін і погіршення умов оплати праці (стаття 7 «Закону України «Про колективні договори і угоди» і стаття 9 КЗпП України) проект розподілу педагогічного навантаження погоджується на засіданні профкому навчального закладу.
 6. Погоджений з профкомом розподіл педагогічного навантаження оголошується на педагогічній раді і доводиться до відома всіх вихователів та керівників гуртків під особисту розписку до 31 травня.
 7. У серпні тарифікаційна комісія, яку очолює керівник навчального закладу і до складу якої входять представники роботодавця, бухгалтерії і профкому, визначає розмір заробітної плати кожного вихователя і керівника гуртка в залежності від педагогічного навантаження, стажу роботи і результатів останньої атестації, складає тарифікаційний список.
 8. Результати тарифікації педагогічних працівників погоджуються з профкомом і повідомляються вихователям і керівникам гуртків під особисту розписку до початку навчального року.

 

 

ПОГОДЖЕНО:                                                ЗАТВЕРДЖУЮ:

На засіданніпрофкому                                     Завідувач ДНЗ №36 «Віночок»

протокол №                                                           _______ О.О. Зелінська

«___» __________ ____р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання працівників

ДНЗ №36 «Віночок» за високі показники в роботі.

 

 1. Вступ.

Це положення вводиться на підставі пунктів 3 та 53 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.93р. №102, з метою стимулювання творчої, добросовісної праці та педагогічного новаторства членів трудового колективу. Воно розповсюджується на всіх її працівників і діє протягом часу, на який укладений договір. У разі прийняття Верховною Радою України, урядом, Міністерством освіти чи місцевим органом державної влади документів про зміну умов чи систему оплати праці і матеріального стимулювання працівників освіти до нього можуть вноситися за погодженням з профспілковим комітетом відповідні зміни.

Персональну відповідальність за дотримання цього Положення несе керівник закладу (установи). Контроль здійснює профспілковий комітет.

IІ. Умови і показники роботи для преміювання працівників установи

 1. Обов’язковими умовами для розгляду питання про преміювання працівників є:
 • дотримання в роботі вимог чинного трудового законодавства, правил внутрішнього трудового розпорядку, інших нормативних документів, що регламентують різ­ні сторони їх трудової діяльності;
 • відсутність порушень трудової і штатно-фінансової дисципліни, техніки безпеки та охорони праці.
 1. Працівники установи преміюються за такі показники в роботі: 2.1.Керівник, заступники керівника установи:

-за досягнення в організації колективу та добросовісне виконання покладених на нього обов’язків;

 • за раціональну і ефективну організацію навчально-виховного процесу;
 • за досягнення трудовим колективом високої результативності в роботі;
 • за ефективну організацію методичної роботи;
 • за налагодження тісної співпраці з батьківською громадськістю і базовими підприємствами;
 • за покращення матеріально-технічної бази установи, створення належних і безпечних умов праці;
 • за ефективну роботу по здійсненню керівництва і контролю за навчально-виховним процесом; і т.д.

Конкретний перелік показників для преміювання всіх категорій працівників визначається, виходячи із умов і завдань установи, з погодженням з трудовим колективом або профспілковим комітетом

2.2.    Інші педагогічні працівники:

 • за високу результативність у навчанні і вихованні молоді;
 • за проведення навчальних і виховних занять на високому професійному рівні;
 • за використання ефективних форм і методів навчання та виховання, педагогічне новаторство;
 • за створення належних матеріально-технічних умов для навчання і виховання;
 • за результативну роботу по розвитку творчих здібностей і нахилів;
 • за активну роботу по керівництву міськими чи шкільними методичними об’єднаннями, школами молодого вихователя;
 • за активну роботу в міських, обласних творчих групах;
 • за проведення ефективної позакласної роботи з учнями;

–   за результативну роботу серед батьків; і т.д.

2.3.    Обслуговуючий персонал за забезпечення належних матеріально-технічних і побутових умов для навчання і виховання дітей:

 • діловод за зразкове ведення документації діловодства;
 • лаборант за зразкове виконання посадових обов’язків;
 • прибиральниця за зразкове підтримання санітарного стану дошкільних приміщень;
 • робочий за своєчасне і якісне виконання ремонтних робіт;
 • двірник за зразкове підтримання санітарного стану дошкільного подвір’я та прилягаючої території;
 • сторож за збереження матеріальних цінностей.

2.4.    Бухгалтери за:

 • своєчасне та якісне виконання працівниками централізованої бухгалтерії своїх посадових обов’язків, виконання особливо важливих завдань, результативність роботи;
 • дотримання у роботі вимог трудового законодавства, Правил внутрішнього розпорядку для працівників;
 • виконавська дисципліна;
 • трудова дисципліна;
 • ініціативність;
 • забезпечення кваліфікованого ведення бухгалтерського обліку відповідно до чинного законодавства, складання та подання звітності в установлені терміни;
 • правильне використання фонду заробітної плати, встановлення посадових окладів, суворе дотримання штатної, фінансової і касової дисциплін, своєчасне проведення нарахувань і розрахунків із заробітної плати;
 • збереження бухгалтерських документів, оформлення та передача їх в установленому порядку в архів.

ІІІ. Порядок преміювання.

На преміювання працівників установи виділяються відповідні кошти, передбачені на це у кошторисі установи згідно п.3 інструкції “Про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти”, а також кошти, одержані від базових підприємств, спонсорів, комерційної діяльності, пожертвувань. Преміювання може здійснюватись помісячно, поквартально, щопіврічно або один раз на рік залежно від наявності коштів. Конкретні розміри преміального фонду після закінчення року доводяться до відома трудового колективу.

Премії відповідно до цього Положення призначаються власником або уповноваженим ним органом з обов’язковим погодженням з профспілковим комітетом.

Преміювання працівників установи здійснюється як за виконання всіх передбачених пунктом 2 розділу II показників цього Положення, так і за досягнуті високі результати з окремих важливих питань роботи (участь в конкурсах, турнірах тощо).

Премії не нараховуються за період, який не відноситься до фактично відпрацьованого часу (перебування на курсах, навчальних зборах, у відпустках, передбачених чинним законодавством, за період тимчасової непрацездатності у зв’язку з хворобою тощо).

Конкретні розміри премії визначаються відповідно до особистого внеску працівників і загальних результатів роботи установи.

Працівники, які здійснили порушення трудової дисципліни, чинного трудового законодавства, правил техніки безпеки та охорони праці, допустили моральні проступки і мають дисциплінарні стягнення, а також недобросовісно ставляться до виконання своїх функціональних обов’язків, позбавляються премії повністю. За інші порушення вони можуть позбавлятися премії частково. Позбавлення премії повністю або частково проводиться тільки за той період, в якому мало місце упущення в роботі.

Нарахування і виплата премій працівникам проводиться бухгалтерієюна підставі відповідного наказу керівника закладу (установи).

Преміювання керівника установи здійснюється відповідно до цього Положення і з погодженням з органами, якому підпорядкована ця установа.

ПОГОДЖЕНО:                                                ЗАТВЕРДЖУЮ:

На засіданніпрофкому                                     Завідувач ДНЗ №36 «Віночок»

протокол №                                                           _______ О.О. Зелінська

«___» __________ ____р.

 

Положення

про надання педагогічним працівникам

ДНЗ №36 «Віночок» щорічної

грошової винагороди за сумлінну працю,

зразковевиконання службових обов’язків

 

І. Вступ

Це положення вводиться на підставі абзацу дев’ятого частини першої статті 57 Закону України “Про освіту, постанов Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 р. №898, від 31 січня 2001 р. № 78, від 19 серпня 2002 р. №1222 за стимулювання творчої, добросовісної праці та педагогічного новаторства членів трудового колективу. Воно розповсюджується на всіх працівників і діє протягом чинності зазначених вище законодавчих та нормативно правових актів.У разі прийняття Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів, Міністерством освіти та Науки України, місцевими органами державної влади рішень про зміну умов чи системи оплати праці і матеріального стимулювання педагогічних працівників до нього можуть вноситися за погодженням з профспілковим комітетом відповідні зміни.

Персональну відповідальність за дотриманням цього Положення несе керівник закладу. Контроль здійснює профспілковий комітет.

ІІ. Умови і показники роботи для надання щорічної грошової винагороди.

 1. Обов’язковими умовами для розгляду питання про надання щорічної грошової винагороди є:
 • добросовісне ставлення до своїх функціональних обов’язків;
 • дотримання в роботі вимог чинного трудового законодавства, правил внутрішнього трудового розпорядку, інших нормативно-правових актів, що регламентують різні сторони їх трудової діяльності;
 • відсутність порушень трудової дисципліни, техніки безпеки і охорони праці.
 1. Педагогічні працівники отримують винагороду за такі показники в

роботі:

 • високу результативність у навчанні і вихованні дітей, активну роботу з обдарованими дітьми, підготовку призерів міських оглядів, олімпіад, конкурсів;
 • за використання ефективних форм і методів навчання та виховання, педагогічне новаторство впровадження передового педагогічного досвіду і новітніх технологій;
 • за створення належних матеріально-технічних та санітарно- гігієнічних умов для навчання і виховання дошкільників;
 • за проведення ефективної індивідуальної роботи з дошкільниками, розвиток їх творчих здібностей і нахилів;
 • за організацію спільної роботи педагогічної і батьківської громадськості щодо покращення навчання і виховання дітей дошкільного віку;
 • за активну громадську роботу .

III. Порядок виплати винагороди.

Щорічна грошова винагорода виплачується в межах загальних коштів, передбачених кошторисом навчального закладу на оплату праці.

Розмір щорічної винагороди не може перевищувати одного посадового окладу (ставки заробітної плати) з урахуванням таких доплат:

 • за звання вчитель-методист;
 • за почесні звання України “народний”, “заслужений “;
 • за звання вихователь – методист;
 • за спортивні звання: “заслужений тренер”, “заслужений майстер спорту”, “майстер спорту”.

Грошова винагорода до цього Положення видається педагогічним працівникам на підставі наказу керівника дошкільного навчального закладу з обов’язковим погодженням з профспілковим комітетом.

Конкретні розміри даної виплати встановлюються в залежності від особистого вкладу кожного працівника в підсумки діяльності установи .

Нарахування і виплата премій проводиться бухгалтерією.

Працівники, які здійснили грубі порушення трудової дисципліни, чинного трудового законодавства, правил техніки безпеки та охорони праці, допустили моральні проступки і мають дисциплінарні стягнення, а також недобросовісно ставляться до виконання своїх функціональних обов’язків, позбавляються премії повністю. За інші порушення вони можуть позбавлятися премії частково.

Позбавлення премії повністю або частково проводиться тільки за той період, в якому мало місце упущення в роботі.

 

 

Штатний розпис

 

 

ПОГОДЖЕНО:                                                             ЗАТВЕРДЖУЮ:

Протокол засідання загальних                       Завідувач ДНЗ №36 «Віночок»

зборів трудового колективу                                 _______ О.О. Зелінська

ДНЗ №36 «Віночок»                                           «___» __________ ____р.

«___» ______________        ____р.

Голова ПК ДНЗ №36 «Віночок»

__________ Р.М.Кирик

«___» __________________р.

 

 

 

 

 

Правила

внутрішнього трудового розпорядку

для працівників дошкільного навчального

закладу № 36 «Віночок»

виконавчого комітету

Івано-Франківської міської ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

СХВАЛЕНО:

Загальними зборами

трудового колективу

ДНЗ № 36 «Віночок»

«14» травня   2019  р.

 

 

 

І. Загальні положення

1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного навчального закладу (ясел-садка ) № 36 «Віночок» розроблено відповідно до чинного законодавства України з метою забезпечення чіткої організації праці, належних безпечних умов праці, підвищення її продуктивності та ефективності, раціонального використання робочого часу, зміцнення трудової дисципліни.

Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включати право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб. У дошкільному навчальному закладі  трудова дисципліна ґрунтується на свідомому і сумлінному  виконанні працівниками своїх трудових обов‘язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчального процесу.

1.2. Ці правила поширюються на всіх працівників ДНЗ.

1.3. Метою цих Правил є визначення обов‘язків педагогічних та інших працівників ДНЗ передбачених нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок в  навчальному закладі.

1.4. Усі питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього розпорядку, розв’язує керівник ДНЗ в межах наданих йому повноважень, у випадках, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього розпорядку, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.

 

ІІ. Порядок  прийняття і звільнення працівників

2.1. Громадяни України вільно обирають види діяльності, не заборонені законодавством, а також професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей.

Працівники ДНЗ приймаються на роботу за трудовими договорами, контрактами або на конкурсній основі відповідно до чинного законодавства.

2.2. При прийнятті на роботу керівник закладу зобов‘язаний зажадати  від особи, що працевлаштовується:

– особисту заяву;

– подання трудової книжки  , оформленої у встановленому порядку;

– пред‘явлення  паспорту;

– диплом або іншого документа про освіту чи професійну підготовку;

– військовослужбовці, звільнені із Збройних сил України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, та військовослужбовці, звільнені із Збройних сил колишнього Союзу і Збройних Сил держав учасниць СНД, пред‘являють військовий квиток;

Особи, які влаштовуються на роботу , що вимагає спеціальних знань, зобов’язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються керівником ДНЗ і залишаються в особовій справі працівника.

Особи, які приймаються на роботу в ДНЗ, зобов‘язані подати медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи в дитячій установі.

При укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну та національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено законодавством.

2.3. Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог Закону України про освіту, Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є у загальнодержавній власності, затвердженого наказом Міносвіти України від 05.08.1993 р. № 293.

2.4.Працівники ДНЗ можуть працювати за сумісництвом відповідного чинного законодавства.

2.5. Прийняття на роботу оформлюється наказом завідуючої дошкільного закладу, який оголошується працівнику під розпис.

2.6. На осіб, які працювали понад 5 днів, ведуться трудові книжки.

На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною.

Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника власником або уповноваженим органом за місцем основної роботи.

Ведення трудової книжки  здійснюється згідно з інструкцією Про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мінюсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58.

Трудові книжки працівників зберігаються як документи сурової звітності в ДНЗ.

Відповідність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на завідуючу закладу.

2.7. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, керівник зобов‘язаний:

а) роз’яснити працівнику його права і обов’язки та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

б) ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку та колективним договором;

в) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

г) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

2.8. Припинення трудового договору може мати місце на підставах, передбачених чинним законодавством, та умовами, передбаченими в контракті.

2.9. Розірвання трудового договору з ініціативи керівника допускається у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту.

Звільнення педагогічних працівників у зв‘язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року.

Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадках ліквідації закладу освіти, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

2.10. Припинення трудового договору оформлюється наказом завідуючої дошкільного закладу.

2.11. Завідуюча зобов’язана в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з оформленням чинного законодавства із посиленням на відповідний пункт, статтю закону.

Днем звільнення вважається останній день роботи.

ІІІ. Основні права та обов‘язки працівників.

3.1. Педагогічні працівники мають право на :

– захист професійної честі, гідності;

– вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

– індивідуальну діяльність;

– участь у громадському самоврядуванні;

– користування подовженою оплачуваною відпусткою;

-пільгове забезпечення житлом у порядку, встановленому законодавством;

– підвищення кваліфікації, перепідготовки, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.

3.2. Працівники ДНЗ зобов’язані:

– працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги статуту дошкільного закладу і правила внутрішнього розпорядку, дотримуватись дисципліни праці;

– виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

– берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати у вихованців бережливе ставлення до майна дошкільного закладу.

Працівники дошкільного закладу в установлені строки повинні проходити медичний огляд у відповідності з чинним законодавством.

3.3. Педагогічні працівники дошкільного закладу повинні:

– забезпечувати умови для засвоєння вихованцями навчальних програм на рівні обов‘язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей дітей;

– особистим прикладом виховувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, інших доброчинностей;

– виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, державного і соціального устрою, цивілізації, відмінних від власних, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;

– готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

– додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини;

– захищати дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, шкідливих звичок;

– постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру.

3.4. Коло обов’язків (робіт), що має кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями і положеннями, затвердженими в установленому порядку кваліфікаційними довідниками посад службовців і тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт професій робітників , положеннями і правилами внутрішнього розпорядку ДНЗ та умовами контракту, де ці обов’язки конкретизуються. З посадовими обов‘язками працівник ознайомлюється під розпис.

ІV. Основні обов’язки завідувача ДНЗ

4.1. Завідуюча ДНЗ зобов‘язана:

– забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників дошкільного закладу відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;

– визначити педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити до відома розклад занять, забезпечувати їх необхідними засобами роботи;

– удосконалювати навчально-виховний процес, впроваджувати в практику кращий досвід роботи, пропозиції педагогічних та інших працівників, спрямовані на поліпшення роботи дошкільного закладу;

– організувати підготовку необхідної кількості педагогічних кадрів, їх атестацію, правове і професійне навчання як у своєму навчальному закладі, так і відповідно до угод в інших навчальних закладах;

– доводити до відома педагогічних працівників наприкінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження та на наступний навчальний рік (під розпис);

– видавати заробітну плату педагогічним працівникам та іншим працівникам у встановлені строки. Надавати відпустки всім працівникам дошкільного закладу відповідно до графіка відпусток;

– забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов’язків;

– дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної трудової дисципліни;

– додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб працівників дошкільного закладу і вихованців, забезпечувати їм установлені пільги і привілеї;

– організувати харчування вихованців і працівників дошкільного закладу;

– своєчасно подавати органам державної виконавчої влади встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан навчально-виховного процесу у дошкільному закладі;

– забезпечити належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання, створювати належні умови для зберігання верхнього одягу працівників дошкільного закладу та вихованців.

V.Робочий час і його використання.

5.1. Тривалість робочого тижня встановлюється:

– для педагогічних працівників згідно тарифікації;

– інших працівників – 40 годин на тиждень.

5.2. Для працівників ДНЗ встановлюється п‘ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями: з тижневим навантаженням:

-для вихователів – 30,9год.;

-для муз. керівників –24 год.;

-для інструктора з фізкультури – 30 год.;

-для технічного персоналу – 40 год.

При п’ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи (зміни), час початку і закінчення роботи і обідньої перерви визначається цими правилами внутрішнього розпорядку або графіком змінності , які затверджує завідуюча ДНЗ за погодженням з профспілковим комітетом закладу з додержанням тривалості робочого тижня.

В межах робочого дня педагогічні працівники ДНЗ (ясел-садка) повинні вести всі види навчально-методичної та науково-дослідницької роботи відповідно до посади і навчального плану.

5.3. При відсутності педагога або іншого працівника дошкільного закладу завідуюча зобов’язана терміново вжити заходів щодо його заміни іншим педагогом або працівником.

5.4. Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні не допускається.

5.5. Завідуюча залучає педагогічних працівників до чергування в закладі. Графік чергування і його тривалість затверджує завідувач за погодженням з профспілковим комітетом.

Забороняється залучати до чергування у вихідні дні і святкові дні вагітних жінок і матерів, які мають дітей  до 3 років. Жінки, які мають дітей – інвалідів або дітей віком від 3 до 14 років, не можуть залучатись до чергування у вихідні і святкові дні без їх згоди.

5.6. Робота органів самоврядування ДНЗ регламентується Положенням про дошкільні заклади, затвердженими Кабінетом Міністрів України та  Статутом.

5.7. Графік надання щорічних відпустом погоджується з профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік до 5 січня.

Забороняється ненадання щорічної відпустки протягом 2 років поспіль, а також ненадання її протягом робочого року працівникам, молодше 18 років та працівникам, які мають право на додаткову відпустку у зв’язку зі шкідливими умовами праці. Щорічні відпустки працівникам віком до 18 років повної тривалості у перший рік надається за їх заявою до настання 6 місячного терміну безперервної роботи в даному закладі у зручний для них час.

5.8. Педагогічним працівникам забороняється:

а ) змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;

б ) продовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;

в) передоручати виконання трудових обов‘язків іншим особам.

5.9. Забороняється в робочий час:

а) відволікати педагогічних працівників від їх безпосередніх обов‘язків для участі в різних господарських роботах, заходах, не пов‘язаних з навчальним процесом;

б) відволікати працівників закладу від виконання професійних обов‘язків на роботу і здійснення заходів, не пов‘язаних з процесом навчання, за винятком випадків передбачених чинним законодавством.

VІ. Заохочення за успіхи в роботі

6.1. За зразкове виконання своїх обов‘язків і бездоганну роботу, новаторство в праці і за інші досягнення в роботі можуть застосовуватись заохочення, передбачені Правилами внутрішнього розпорядку закладу.

6.2. За досягнення високих результатів у навчанні й вихованні педагогічні працівники представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення.

6.3. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов‘язки, надаються в першу перевагу і соціальні пільги. Таким працівникам надається також перевага при просуванні по роботі.

Заохочення оголошуються в наказі, доводяться до відома всього колективу дошкільного закладу і заносяться до трудової книжки працівника.

VІІ. Стягнення за порушення трудової дисципліни

7.1. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких видів стягнення:

а) догана;

б) звільнення.

Звільнення у якості дисциплінарного стягнення може бути застосовано за систематичне невиконання без поважних причин обов’язків, якщо до працівника вже застосовувались види дисциплінарного стягнення, за прогул

( втому числі за відсутність на роботі більше 3-х годин протягом робочого дня) без поважних причин, а також за появлення на роботі у нетверезому стані. Прогулом вважається неявка на роботу без поважних причин протягом всього робочого дня. До прогульників відноситься також працівники, які були відсутні на роботі більше 3-х годин протягом робочого дня без поважної причини, до них застосовуються самі заходи відповідальності, які встановлені за прогул.

7.2. Для застосування дисциплінарного стягнення порушник трудової дисципліни повинен надати письмові пояснення. У випадку відмови працівником дати письмові пояснення складається відповідний акт. Дисциплінарне стягнення не може бути накладено пізніше 6 місяців з дня скоєння проступку.

За кожне дисциплінарне порушення накладається одне дисциплінарне                      стягнення.

7.3. Дисциплінарне стягнення оголошується у наказі та доводиться до відома співробітника під розпис у 3-х денний термін. Наказ у разі необхідності доводиться до відома всіх працівників.

7.4.Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення до працівника не буде застосовуватись нове дисциплінарне стягнення, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни та до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути знято до закінчення одного року. Протягом терміну дії дисциплінарного стягнення відзначення за успіхи не застосовується.

Департамент освітита науки

Івано-Франквськоїміської ради

Дошкільнийнавчальний заклад

(ясла-садок) № 36 «Віночок»

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Завідувач
дошкільногонавчального закладу (ясел-садка) № 36 «Віночок» ___________   О.О.Зелінська

         (підпис)

 

___________

           (дата)

 

План

комплекснихзаходів для забезпеченняпожежноїбезпеки

у дошкільномунавчальномузакладі № 36 “Віночок»

на 2019-2020навчальнийрік

 

№ з/п Назва заходу Термінвиконання Відповідальний Відмітка про виконання
 

Робота з персоналом

 

1 Посилити контроль за роботоюдобровільноїпожежноїдружини Постійно Завідувач  
2 Провести перевірку стану пожежноїбезпекинавчальних, підсобних та іншихприміщень, усунутивиявленінедоліки; зробитивідповідні записи у журналі оперативного контролю Щоквартально Завідувач  
3 Провести позаплановуперевірку стану пожежноїбезпекинавчальних, підсобних та іншихприміщень; під час перевіркиособливуувагузвернути на стан електромереж, електрообладнання та електроустаткування; виявленінедолікиусунути. Результатиперевіркиоформити актом До 02.09.2019 Завідувач  
4 Перевірити:

–     стан забезпеченняпожежнимигідрантами та їхсправність;

–     стан освітлювальноїелектромережі та електроустаткування;

–     наявність та справністьпервиннихзасобівпожежогасіння.

Результатиперевіркиоформити актом

До 02.09.2019 завгосп  
5 Провести технічнийоглядвнутрішніхпожежнихкранів, перевіритиїхсправність шляхом пуску води. Результатиперевірки внести  до журналу технічногообслуговування Двічі на рік

серпень.

квітень

завгосп  
6 Провести повторнийпротипожежнийінструктаж на робочомумісці (разом ізповторнимінструктажем з охоронипраці та безпекижиттєдіяльності) з усімапрацівниками та зробитивідповідні записи ужурналіреєстраціїінструктажів з питаньпожежноїбезпеки До 02.09.2019 Завідувач  
7 Посилити контроль за дотриманнямпротипожежного режиму в дошкільномузакладі; забезпечитисправністьприладівопалення, електроустановок, технологічногообладнання, внутрішнього та зовнішньогопротипожежнихводопроводів Постійно Відповідальні за дотриманняпротипожежного стану приміщень  
8 Провести практичнізаняттящодовідпрацювання з працівникамиевакуаційнихзаходів на випадоквиникненняпожежі   Завідувач  
9 Організуватичергуванняпрацівниківпід час проведення свят чиіншихмасовихзаходів Постійнопід час масовихзаходів Завідувач  
10 Перевірити стан евакуаційнихшляхів та систем оповіщення на випадокнадзвичайнихситуацій До 02.09.2019 Завідувач  
11 Забезпечитиприміщеннядошкільного закладу відповідними знаками безпекизгідно з ДСТУ ISO 6309:2007 До 02.09.2019 Завідувач  
12 На виднихмісцях  та білятелефоніввивісити таблички іззазначенням номеру телефону для викликупожежноїохорони — 101 До 02.09.2019 Завідувач  
13 Здійснитивибірковий ремонт системиосвітленнядошкільного закладу До 01.10.2019 Завідувач  
14 Забезпечитидверізапаснихевакуаційнихвиходів замками, щодаютьзмогувідмикатидверізсерединиприміщення До 01.10.2019 Завідувач  
 

Робота з дітьми

 

1 Розробитикомплексизанять з охоронижиття і здоров’ядітей для вихованцівусіхвіковихгруп вересень    
2 Організуватизустрічдошкільників з працівникамипожежноїохорони жовтень 2019 р.    
3 Провести Тижденьбезпекидитини листопад 2019 р.    
 

Робота з батьками

 

1 Провести з батьками бесіди та консультації з питаньпожежноїбезпеки жовтень    
2 Поновитиінформаційний стенд з питаньпожежноїбезпеки грудень    

 

 

 

ВИТЯГ

з протоколу засіданняпрофспілковогокомітету

ДНЗ №36 «Віночок»

 

 

02.04.2019р.

№2

 

Всьогочленів ПК5

Присутні 5

 

 

СЛУХАЛИ:

 

Про ініціюванняколективнихпереговорів з розробки та укладенняКолективного договору міжадміністрацією та профспілковимкомітетом ДНЗ № 36 «Віночок».

 

ПОСТАНОВИЛИ :

 

 1. Відповідно до ст. 10 Закону України «Про колективнідоговори і угоди» звернутися до адміністрації ДНЗ №36 «Віночок» з пропозицієюрозпочатиколективні переговори з розробки та укладенняколективного договору на 2019-2024 рр.
 2. Для веденняколективнихпереговорів з розробки проекту колективного договору делегувативідпрофспілковоїсторони до складу спільноїробочоїкомісіїтакихпредставників:
 3. Кирик Р.М. – голова ПК
 4. Садловська А.М. – член ПК
 5. Тимчук В.В. – член ПК

 

 

 

 

Голова ПК                  _____________                  Кирик Р.М.

 

 

Департамент освіти та науки

Івано-Франківської міської  ради

Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) №36 «Віночок»

 

 

 

Витяг з наказу

 

 

08.04.                                                                                            №35 к/тр

2019 р.

 

Про створення комісії

 

 

 

З метою проведення колективних переговорів з розробки та укладання колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом ДНЗ №36 «Віночок» на 2019-2023р.р.

 

                             Наказую:

 1. Створити робочу комісію у складі:
 2. Кирик Р.М.
 3. Cадловська А.М.
 4. Тимчук В.В.

від адміністрації:

 1. Зелінська О.О.
 2. Гупалюк О.К.
 3. Фещак Г.А.
 4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Завідувач ДНЗ                                                       Зелінська О.О.

 

 

 

ПРОТОКОЛ

загальнихзборів трудового колективу

ДНЗ №36 «Віночок»

 

 

 

«14»травня2019 р,

4

 

Всього78

Присутні64

Відсутні14

 

СЛУХАЛИ:

 

Про Колективнийдоговірміжадміністрацією та профспілковимкомітетом

ДНЗ № 36 «Віночок» на 2019- 2024 р. р.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

 

Схвалитиузгоджений проект Колективного договору міжадміністрацією

та профспілковимкомітетом ДНЗ № 36 «Віночок» і доручитиголовіпрофспілковоїорганізаціїКирикРусланіМиронівніпідписатийоговідімені трудового колективу у встановленийзаконодавствомтермін.

 

 

 

Голосували:

За_____

Проти_____

Утрималось_____

 

 

 

 

 

Голова комісії             _________              Зелінська О.О.

 

Секретар                      _________              Сенькович В.Д.

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України,

Міністерства охорони здоров’я України

06 лютого 2015 року № 104/52

             ПОРЯДОК комплектування інклюзивних групу дошкільних навчальних закладах

 

1. Цей Порядок розроблено з метою встановлення єдиних вимог до комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування та форми власності.

 

 1. Інклюзивні групи у дошкільних навчальних закладах створюються для забезпечення умов дітям з особливими освітніми потребами, у тому числі дітям з інвалідністю, для розвитку та навчання спільно зі своїми однолітками.

 

 1. Головна мета створення інклюзивних груп – задоволення соціальних та освітніх потреб, організація корекційно-розвиткової роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю.

 

 1. У своїй роботі дошкільні навчальні заклади, що мають інклюзивні групи, керуються Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України і Міністерства охорони здоров’я України, цим Порядком, власним статутом.

5. Прийом дітей до інклюзивних груп здійснюється керівником дошкільного навчального закладу протягом календарного року за наявності місць на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження. Для дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, копія медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років (наданої лікарсько-консультативною комісією) або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу, відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», копія індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда, направлення місцевого органу управління освітою.

 

 1. До інклюзивних груп зараховуються діти з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, які за висновком лікарсько- консультативної комісії можуть відвідувати дошкільні навчальні заклади.

 

7. Діти з тяжкими порушеннями опорно-рухового апарату, які
самостійно не пересуваються і потребують індивідуального догляду, зараховуються до інклюзивних груп при забезпеченні постійного супроводу асистентом дитини.

 

 1. Наповнюваність інклюзивної групи в дошкільному навчальному закладі становить до 15 осіб, з них – 1-3 дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю.

 

 1. Діти з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, можуть перебувати в інклюзивній групі дошкільного навчального закладу до 7 (8) років відповідно до висновку психолого-медико-педагогічної консультації залежно від рівня та ступеня порушення.

 

 1. Протипоказаннями для прийому дітей до інклюзивних груп дошкільних навчальних закладів є:

ІІІ і IV ступені порушень функцій організму, які не сумісні з перебуванням дитини в організованому колективі;

всі хвороби у гострому періоді, хронічні хвороби в стадії загострення, всі хвороби, які потребують стаціонарного лікування, гострі інфекційні захворювання до закінчення строку карантину.

 

 1. Якщо в період перебування в інклюзивній групі дошкільного навчального закладу у дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, буде проявлятись неконтрольована поведінка, що може загрожувати її життю і здоров’ю або членів дитячого колективу, то за рішенням педагогічної ради така дитина направляється для додаткового обстеження до психолого-медико-педагогічної консультації для вирішення питання щодо подальшого перебування в інклюзивній групі.

 

 1. Медичне обслуговування дітей в інклюзивній групі дошкільного навчального закладу забезпечується медичними працівниками цього закладу відповідно до затверджених штатних нормативів та посадових обов’язків.

 

 

 

Директор Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України  ___________________Ю. Кононенко Директор Департаменту медичної допомоги МОЗ України                                            

 

 

______________________С. Хотіна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент освіти та науки

Івано-Франківської міської ради

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №36 «Віночок»

 

Наказ

 

 

16.10.2020 року                                                               №52

 

Про організацію  діяльності

інклюзивної   групи

 

Відповідно до ст.19, ст.20 Закону України «Про освіту», ст.12, ст.19, ст.30 Закону України «Про дошкільну освіту»,Постанови Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. № 530 «Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти», наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 06.02.2015 р. № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»,наказу Міністерства освіти і науки України від 20.05.2016р. № 544 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010р. №1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів», листа Міністерства освіти та науки України від 13.11.18р. № 1/9-691 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти», наказу Департаменту освіти та науки №485 «Про організацію діяльності інклюзивної групи» від 13.10.2020 року реалізації права дітей з особливими освітніми потребами  на дошкільну освіту за місцем проживання, соціалізацію та інтеграцію в суспільство,

 

НАКАЗУЮ:

 1. Організувати діяльність інклюзивної групи (ІІ молодша) №6 «Дударик» в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 36 «Віночок»  з 12.10.2020р. для дитини Нейлюк Злати Ігорівни, 23.02.2017р.н.
 2. Вихователю-методисту, Кирик Р.М., розробити та затвердити індивідуальний план освітньої діяльності на основі чинних освітніх програм закладів з урахуванням висновків та рекомендацій інклюзивно-ресурсного центру.
 3. Організувати та призначити фахівців, рекомендованих висновком про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини ІРЦ, для проведення корекційно-розвиткових занять з дитиною (6 год на тиждень).
 4. Призначити асистента вихователя інклюзивної групи з тижневим навантаженням 36 год та здійснити доплату в розмірі 20% від посадового окладу.
 5. Призначити вихователів інклюзивної групи з тижневим навантаженням 25 год та здійснити їм доплату в розмірі 20% від посадового окладу.
 6. Призначити помічника вихователя інклюзивної групи з тижневим навантаженням 40год та здійснити доплату в розмірі 20% від посадового окладу.
 7. Розробити індивідуальну програму розвитку з обов’язковим залученням батьків або осіб, які їх замінюють, з метою визначення освітніх запитів до виховання дитини з особливими освітніми потребами.
 8. Залучати дитину з особливими освітніми потребами до свят та дозвіль з урахуванням їх інтересів, нахилів, здібностей, побажань, індивідуальних особливостей, навчально-пізнавальної діяльності та стану здоров’я.

 

Завідувач ДНЗ                                                            Зелінська О.О.

 

 

Департамент освіти та науки

Івано-Франківської міської  ради

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №36 «Віночок»

 

 

Наказ

 

 

16.10.2020  року № 53

 

Про створення команди

психолого-педагогічного

супроводу дитини з особливими потребами

 

 

Відповідно до статті 20 Закону України «Про освіту», наказу МОН України від 08.06.2018 року №609 «Про затвердження Примірного положенння про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти» та з метою створення оптимальних умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами з урахуванням їхніх індивідуальних потреб та можливостей, забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах,

НAКАЗУЮ:

 1. Затвердити положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в ДНЗ №36 «Віночок» (ДОДОТОК 2).
 2. Затвердити персональний склад Команди супроводу (ДОДАТОК 1)
 3. Членам Команди супроводу:

3.1. До 15.11.2020 року розробити та затвердити план заходів щодо сприяння організації роботи з дітьми з особливими освітніми потребами та дітьми з інвалідністю.

3.2. Скласти індивідуальну програму розвитку дитини з особливими освітніми потребами та узгодити з батьками вихованців (до 15.11.2020 р.).

3.3. Сформувати та узгодити з батьками розклад корекційно-розвивальних занять дитини з особливими освітніми потребами (до 15.11.2020 р.).

3.4. Проводити засідання Команди супроводу (раз в квартал).

3.5. Членам Команди супроводу дитини з особливими освітніми потребами забезпечити співпрацю з ІРЦ з питань надання корекційно-розвиткальних послуг та методичного забезпечення її діяльності (протягом року)

 1. Відповідальність за виконання наказу покласти на вихователя-методиста -Кирик Руслану Миронівну.
 2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Завідувач                                                 Зелінська О.О.

 

 

ДОДАТОК №1

до наказу від 16.10.2020 р. №53

 

Персональний склад Команди

супроводу дитини з особливими освітніми потребами

 

Постійні учасники:

 • Вихователь-методист –Кирик Р.М.
 • Асистенти вихователя: Кульчицька Н.Я., Хома Р.В., Гевка І.В., Дідик М.Р., Семчишин О.І., Лещинська С.Ю.
 • Практичний психолог: Яблонська С.П., Семчишин О.І
 • Логопед –Базавляк Г.В., Максимлюк М.І., Вінтонюк Т.С.
 • Вихователі: Ціцюра Н.М., Максимлюк М.І., Садловська А.М., Сенькович В.Д., Молоковічєва Т.В., Савчук Н.І., Павлюк Т.В., Томнікова О.В., Базавляк Г.В., Яцинович І.В., Клочанюк О.П., Свідрак З.І.
 • Батьки

Залучені фахівці:

 • Медична сестра –Новак Т.О., Колодійчук С.Я.
 • Сурдоперекладач –Лукинів Н.Я.

 

 

 

 

 

ЗавідувачЗелінська О.О.

 

 

ДОДАТОК №2

до наказу від 16.10.2020 р. №53

ПОЛОЖЕННЯ
про команду психолого-педагогічного супроводу дитини
з особливими освітніми потребами в закладі дошкільної освіти

І. Загальні положення

 1. Це Положення визначає основні принципи, завдання та функції, а також порядок організації діяльності команди психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами (далі – Команда супроводу), які здобувають освіту в умовах інклюзивного навчання в ДНЗ №36 «Віночок»
 2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
 • індивідуальна навчальна програма – документ (частина ІПР), який окреслює коло знань, умінь та навичок, що підлягають засвоєнню з кожного окремого навчального предмету у процесі навчання у закладі загальної середньої освіти з метою реалізації індивідуальної освітньої траєкторії дитини з особливими освітніми потребами (далі дитини з ООП). Містить перелік тем матеріалу, що вивчається, рекомендації щодо кількості годин на кожну тему, час, відведений на вивчення всього курсу;
 • індивідуальний освітній план – документ (частина ІПP), що визначає послідовність, форму і темп засвоєння дитиною з ООП у закладі дошкільної освіти компонентів освітньої програми з метою реалізації її індивідуальної освітньої траєкторії.

Інші терміни вживаю4ться у значеннях, наведених в Законі України “Про освіту”.

 1. Персональний склад Команди супроводу затверджується наказом завідувача ДНЗ №36 від 16.10.2020р «Про в якому здобувають освіту діти з ООП.
 2. Команда супроводу дитини з ООП співпрацює з ІРЦ з питань надання корекційно-розвиткових послуг та методичного забезпечення її діяльності.
 3. Заклад освіти на підставі Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти розробляє власне положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами.

ІІ. Склад учасників Команди супроводу

 1. Склад Команди супроводу визначається з урахуванням освітніх потреб дитини з ООП.
 2. До складу Команди супроводу дитини з ООП входять:

У ДНЗ №36 «Віночок»:

 • постійні учасники: директор або заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель початкових класів (класний керівник), вчителі, асистент вчителя, практичний психолог, соціальний педагог, вчитель-дефектолог (з урахуванням освітніх потреб дитини з ООП), вчитель-реабілітолог та батьки або законні представники (далі – батьки) дитини з ООП тощо;
 • залучені фахівці: медичний працівник закладу освіти, лікар, асистент дитини, спеціалісти системи соціального захисту населення, служби у справах дітей тощо.

У закладі дошкільної освіти:

 • постійні учасники: директор або вихователь-методист, вихователь, асистент вихователя, практичний психолог, соціальний педагог, вчитель-дефектолог (з урахуванням освітніх потреб дитини з ООП), вчитель-реабілітолог та батьки дитини з ООП тощо;
 • залучені фахівці: медичний працівник закладу освіти, лікар, асистент дитини, спеціалісти системи соціального захисту населення, служби у справах дітей тощо.

ІІІ. Принципи діяльності Команди супроводу

 1. Основними принципами діяльності Команци супроводу є:
 • повага до індивідуальних особливостей дитини з ООП;
 • дотримання інтересів дитини з OOH, недопущення дискримінації та порушення її прав;
 • командний підхід;
 • активна співпраця з батьками дитини з ООП, залучення їх до освітнього
 • процесу та розробки IПP;
 • конфіденційність та дотримання етичних принципів;
 • міжвідомча співпраця.
 1. Завдання Команди супроводу
 2. Команда супроводу виконує наступні завдання:
 • збір інформації про особливості розвитку дитини, її інтереси, труднощі, освітні потреби на етапах створення, реалізації та моніторингу виконання ІПP;
 • визначення напрямів психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, що можуть бути надані в межах закладу освіти на підставі висновку ІРЦ, та забезпечення надання цих послуг;
 • розроблення ІПР для кожної дитини з ООП та моніторинг її виконання з метою коригування та визначення динаміки розвитку дитини;
 • надання методичної підтримки педагогічним працівникам закладу освіти з організації інклюзивного навчання;
 • створення належних умов для інтеграції дітей з ООП в освітнє середовище;
 • проведення консультативної роботи з батьками дітей з ООП щодо особливостей їх розвитку, навчання та виховання;
 • проведення інформаційно-просвітницької роботи у закладі освіти серед педагогічних працівників; батьків і дітей з метою недопущення дискримінації та порушення прав дитини; формування дружнього та неупередженого ставлення до дітей з ООП.
 1. Основні функції учасників Команди супроводу

 Вихователь-методист:

 • формування складу Команди супроводу;
 • призначення відповідальної особи щодо координації розроблення ІПР;
 • організація роботи Команди супроводу;
 • контроль за виконанням висновку ІРЦ;
 • залучення фахівців (в тому числі фахівців ІРЦ) для надання психолого-
 • педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з ООП;
 • контроль за виконанням завдань учасниками Команди супроводу своїх функцій;
 • розроблення спільно з іншими учасниками Команди супроводу індивідуального навчального плану дитини з ООП;
 • залучення батьків дитини з ООП до розроблення і погодження ІПР;
 • оцінка діяльності педагогічних працівників, залучених до реалізації ІПР;
 • моніторинг виконання ІПР.

Практичний психолог:

 • вивчення та моніторинг психічного розвитку дитини з ООП;
 • психологічний супровід дитини з ООП;
 • надання корекційно-розвиткових послуг дитині з ООП згідно з IПP¹;
 • надання рекомендацій, консультацій та методичної допомоги педагогічним працівникам закладу освіти у роботі з дитиною з ООП;
 • консультативна робота з батьками дитини з ООП;
 • просвітницька робота щодо формування психологічної готовності в учасників освітнього процесу до взаємодії в інклюзивному середовищі.

¹Проведення корекційно-розвиткових занять практичним психологом, учителем-дифектологом здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Соціальний педагог:

 • соціально-педагогічний патронаж дитини з ООП та її батьків;
 • виявлення соціальних проблем, які потребують негайного вирішення, при потребі, направлення до відповідних фахівців з метою надання допомоги;
 • вивчення соціальних умов розвитку дитини з ООП;
 • соціалізація дитини з ООП, адаптація її у новому колективі;
 • інформування дитини з ООП та її батьків про мережу закладів позашкільної освіти, залучення дитини до участі в гуртках, секціях з урахуванням її можливостей;
 • надання рекомендацій учасникам освітнього процесу щодо шляхів ефективної інтеграції дитини з ООП в колектив однолітків, формування позитивного мікроклімату в дитячому колективі, подолання особистісних, міжособистісних конфліктів;
 • захист прав дитини з ООП, за відповідним дорученням представлення її інтересів у відповідних органах та службах.

Вчителі-дефектологи (логопсд, сурдопедагог), вчитель-реабілітолог:

 • надання корекційно-розвиткових послуг дитині з ООП, згідно ІПP;
 • моніторинг досягнень у відповідній сфері розвитку дитини, згідно ІПР;
 • надання рекомендацій педагогічним працівникам щодо особливостей організації освітнього процесу, реалізації корекційно-розвиткових цілей в процесі навчання, технології для досягнення кінцевих цілей навчання, визначених в ІПР та застосування адаптацій (модифікацій);
 • консультативна робота з батьками дитини з ООП;

Вихователь:

 • забезпечення освітнього процесу дитини з ООП з урахуванням особливостей її розвитку та ІПP;
 • підготовка інформації для учасників засідання Команди супроводу про особливості навчально-пізнавальної діяльності дитини з ООП, її сильні сторони та потреби; результати виконання дитиною навчальної програми/освітнього плану;
 • участь у підготовці індивідуального навчального плану дитини з ООП;
 • розробка індивідуальної навчальної програми в закладі загальної середньої освіти та індивідуального освітнього плану в закладі дошкільної освіти;
 • визначення спільно з іншими педагогічними працівниками рівня Досягнення кінцевих цілей навчання; передбачених ІПP;
 • створення належного мікроклімату в колективі;
 • надання інформації батькам про стан засвоєння навчальної програми/освітнього плану дитиною з ООП.

Асистент вихователя:

 • спостереження за дитиною з метою вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та потреб;
 • участь в організації освітнього процесу дитини з ООП;
 • участь у розробці ІПP;
 • участь у підготовці індивідуального навчального плану та індивідуальної навчальної програми/індивідуального освітнього плану (для закладів дошкільної освіти);
 • адаптація освітнього середовища; навчальних Матеріалів відповідно до потенційних можливостей та з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку дитини з ООП;
 • оцінка спільно з вчителем/вихователем рівня досягнення кінцевих цілей навчання, передбачених ІПР;
 • підготовка інформації для учасників засідання Команди супроводу за результатами спостереження за дитиною щодо її індивідуальних особливостей, інтересів та потреб;
 • надання інформації батькам, педагогічним працівникам щодо особливостей розвитку дитини з ООП.

Батьки дитини з ООП:

 • доведення інформації про дитину (стиль, спосіб навчання, успіхи, труднощі у виконанні домашніх завдань);
 • прийняття участі у роботі Команди супроводу, в тому числі залучення до складання ІПP;
 • створення умов для навчання, виховання та розвитку дитини.

Медичний працівник закладу:

 • інформування учасників Команди супроводу про стан здоров’я дитини та її психофізичні особливості;
 • за необхідністю, здійснює збір додаткової інформації від батьків, закладу охорони здоров’я щодо стану здоров’я дитини.
 1. Організація роботи Команди супроводу
 2. Загальне керівництво Командою супроводу дітей з ООП покладається на директора або заступника директора з навчально-виховної роботи/вихователя-методиста, який несе відповідальність за виконання покладених на Команду завдань та розподіл функцій між її учасниками.
 3. Робота Команди супроводу здійснюється в межах основного робочого часу працівників.
 4. Однією з організаційних форм діяльності Команди супроводу є засідання її учасників, яке проводиться не менше трьох разів протягом. навчального року.

За потреби скликаються позачергові засідання. Ініціювати позачергове засідання Команди супроводу може будь-хто з її учасників.

 1. Головою засідання Команди супроводу є завідувач, вихователь-методист в закладі дошкільної освіти.
 2. Рішення засідання Команди супроводу приймаються за результатами колегіального обговорення інформації кожного її учасника відкритим голосуванням (за умови присутності на засіданні не менше 2/3 від загального складу).
 3. Рішення засідання Команди супроводу оформляється протоколом, який веде секретар засідання. Протокол засідання підписується головою, секретарем та всіма учасниками засідання.
 4. Секретар призначається із числа складу постійних учасників Команди супроводу.

VII. Організація надання психолога-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дитині з особливими освітніми потребами

 1. Відповідно до висновку ІРЦ, індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності), результатів понятого-педагогічного вивчення дитини Команда супроводу складає індивідуальну програму розвитку дитини з ООП впродовж 2-х тижнів з моменту початку освітнього процесу.

ІПР погоджується батьками та затверджується керівником закладу освіти.

 1. Команда супроводу переглядає ІПР з метою її коригування та визначення прогресу розвитку дитини у закладі загальної середньої освіти двічі на рік (у разі потреби  частіше); у закладі дошкільної освіти – тричі на навчальний рік (у разі потреби частіше).
 2. Відповідно до особливостей розвитку дитини з ООП Команда супроводу розробляє індивідуальний навчальний план та індивідуальну навчальну програму в закладі загальної середньої освіти та індивідуальний освітній план з закладі дошкільної освіти.
 3. Команда супроводу визначає способи адаптації (у разі необхідності модифікації) освітнього середовища, навчальних матеріалів відповідно до потенційних можливостей та з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку дитини з ООП.
 4. Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг здійснюється шляхом проведення індивідуальних і групових занять.
 5. У разі виникнення труднощів у реалізації ІПР, Команда супроводу звертається до фахівців ІРЦ щодо надання методичної допомоги.
 6. Команда супроводу формує та узгоджує з батьками розклад корекційно-розвиткових занять дитини з ООП.
 7. Корекційно-розвиткові заняття згідно з ІПР проводяться педагогічними працівниками закладу освіти та (або) залученими фахівцями ІРЦ, інших установ/закладів, фізичними особами, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері освіти.

 

 

Завідувач                                               Зелінська О.О.

 

Департамент освіти та науки

Івано-Франківської міської  ради

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №36 «Віночок»

 

 

Наказ

 

 

16.10.2020  року № 54

 

Про діяльність

інклюзивних груп в ДНЗ

 

 

Відповідно до Порядку комплектування інклюзивних груп, затвердженого наказом міністерства освіти і науки України та міністерства охорони здоров’я України від 06.02. 2015 р. №104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах», витягів з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації та з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізацію та інтеграцію в суспільство,

НАКАЗУЮ:

 1. Забезпечити функціонування у 2020-2021 навчальному році інклюзивних груп: №11 «Калинка», №10 «Дзвіночок», №14 «Ромашка», №4 «Сонечко», №6 «Дударик», №2 «Колобок».
 2. Призначити вихователів інклюзивник груп:

№11 «Калинка»: МолоковічєваТ.В.,Савчук Н.І..;

№10 «Дзвіночок»: Ціцюра Н.М., Максимлюк М.І.;

№14 «Ромашка»: Свідрак З.І., Клочанюк О.П.;

№4 «Сонечко»: Базавляк Г.В., Яцинович І.В.;

№6 «Дударик»: Садловська А.М., Сенькович В.Д.;

№2 «Колобок»: Павлюк Т.В., Томнікова О.В.

 1. Асистентам вихователів:, Кульчицькій Н.Я., Хомі Р.В., Гевці І.В., Лещинській С.Ю., Дідик М.Р., Семчишин О.І., забезпечити:
 • Виконання посадових обов’язків асистента вихователя.
 • Соціально-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами (Постійно).
 • Розроблення спільно з Командою психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими потребами індивідуальні програми розвитку та їх реалізацію протягомнавчального року.
 1. Покласти відповідальність за збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами інклюзивних груп на асистентів вихователів та вихователів інклюзивних груп.
 2. Вихователям інклюзивної групи:
 • Забезпечити особистісно орієнтовний підхід до організації освітнього процесу, враховуючи особливі освітні потреби дітей (постійно).
 • Узгоджувати організацію освітнього процесу з асистентом вихователя, адаптувати засоби, методи й форми роботи з дітьми до умов інклюзії (постійно).
 1. Практичному психологу, Яблонськіій С.П., Семчишин О.І.:
 • Здійснювати психологічний супровід дитини з особливими освітніми потребами;
 • Надавати систематичну консультативну допомогу педагогічним працівникам, які працюють з дітьми інклюзивної групи, у створенні сприятливих умов адаптації дітей з особливими освітніми потребами, психологічно комфортного перебування в дитячих колективах, за планом роботи.
 • Вивчити стан адаптації дітей інклюзивної групи.
 • Брати участь у межах своєї компетенції в роботі групи фахівців індивідуального супроводу дітей з особливими освітніми потребами, за планом роботи.
 • Проводити індивідуальну роботу з дітьми інклюзивної групи, сприяти успішній адаптації та соціалізації дітей, постійно.
 • Консультувати батьків дітей інклюзивної групи з питань інклюзивної освіти, за планом.
 1. 7. Вихователю-методисту:
 • Контролювати організацію навчання, виховання й розвитку дітей з особливими освітніми потребами та роботу інклюзивної групи, постійно.
 • Аналізувати результативність освітнього процесу в інклюзивних групах не рідше раз на шість тижнів.
 1. 8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

ЗавідувачЗелінська О.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ освіти Сквирської районної державної адміністрації

Районний методичний кабінет

 

 

Рекомендації

зорганізації роботи інклюзивної групи у дошкільному закладі

 

 

 1. Нормативна база щодо створення інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах.
 2. Рішення «Про погодження створення інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах, навчально-виховних комплексах (об’єднаннях) району».

Наказ по відділу освіти Сквирської РДА «Про утворення інклюзивних групдля дошкільників».

 1. Зразок наказупо закладу освіти «Про організацію роботи інклюзивної групиу дошкільному закладі».
 2. Посадова інструкція асистента вихователяінклюзивної групи дошкільного навчального закладу.

 

 

 1. Нормативна база

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
06.02.2015  № 104/52
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 лютого 2015 р.

за № 224/26669

 

Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах

Відповідно до абзацу другого частини третьої статті 12 Закону України «Про дошкільну освіту», статті 62 Основ законодавства України про охорону здоров’я

НАКАЗУЄМО:

 1. Затвердити Порядок комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах, що додається.
 2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України (Кононенко Ю.Г.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників міністрів відповідно до розподілу обов’язків.
 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

освіти і науки України

 

С. Квіт

Міністр

охорони здоров’я України

 

О. Квіташвілі

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

освіти і науки України,Міністерстваохорони здоров’я України

06.02.2015  № 104/52

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 лютого 2015 р.

за № 224/26669

ПОРЯДОК

комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах

 1. Цей Порядок розроблено з метою встановлення єдиних вимог до комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування та форми власності.
 2. Інклюзивні групи у дошкільних навчальних закладах створюються для забезпечення умов дітям з особливими освітніми потребами, у тому числі дітям з інвалідністю, для розвитку та навчання спільно зі своїми однолітками.
 3. Головна мета створення інклюзивних груп – задоволення соціальних та освітніх потреб, організація корекційно-розвиткової роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю.
 4. У своїй роботі дошкільні навчальні заклади, що мають інклюзивні групи, керуються Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України і Міністерства охорони здоров’я України, цим Порядком, власним статутом.
 5. Прийом дітей до інклюзивних груп здійснюється керівником дошкільного навчального закладу протягом календарного року за наявності місць на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

Для дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, копія медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років (наданої лікарсько-консультативною комісією) або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу, відповідно до Закону України«Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», копія індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда, направлення місцевого органу управління освітою.

 1. До інклюзивних груп зараховуються діти з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, які за висновком лікарсько-консультативної комісії можуть відвідувати дошкільні навчальні заклади.
 2. Діти з тяжкими порушеннями опорно-рухового апарату, які самостійно не пересуваються і потребують індивідуального догляду, зараховуються до інклюзивних груп при забезпеченні постійного супроводу асистентом дитини.
 3. Наповнюваність інклюзивної групи в дошкільному навчальному закладі становить до 15 осіб, з них – 1-3 дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю.
 4. Діти з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, можуть перебувати в інклюзивній групі дошкільного навчального закладу до 7 (8) років відповідно до висновку психолого-медико-педагогічної консультації залежно від рівня та ступеня порушення.
 5. Протипоказаннями для прийому дітей до інклюзивних груп дошкільних навчальних закладів є:

ІІІ і IV ступені порушень функцій організму, які не сумісні з перебуванням дитини в організованому колективі;

всі хвороби у гострому періоді, хронічні хвороби в стадії загострення, всі хвороби, які потребують стаціонарного лікування, гострі інфекційні захворювання до закінчення строку карантину.

 1. Якщо в період перебування в інклюзивній групі дошкільного навчального закладу у дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, буде проявлятись неконтрольована поведінка, що може загрожувати її життю і здоров’ю або членів дитячого колективу, то за рішенням педагогічної ради така дитина направляється для додаткового обстеження до психолого-медико-педагогічної консультації для вирішення питання щодо подальшого перебування в інклюзивній групі.
 2. Медичне обслуговування дітей в інклюзивній групі дошкільного навчального закладу забезпечується медичними працівниками цього закладу відповідно до затверджених штатних нормативів та посадових обов’язків.

 

Директор Департаменту

загальної середньої

та дошкільної освіти

МОН України

Ю. Кононенко
Директор Департаменту

медичної допомоги

МОЗ України

С. Хотіна

 

Додаток до листа МОН

від 12.10.2015 року № 1/9-487

 

Інструктивно-методичні рекомендації

щодо організації діяльності інклюзивних груп

у дошкільних навчальних закладах

 

Інструктивно-методичні рекомендації розроблено з метою реалізації Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах та інших нормативно-правових актів, що регламентують розвиток інклюзивної освіти.

Інклюзивні групи можуть створюватися у дошкільних навчальних закладах України незалежно від підпорядкування та форми власності.

Особливістю організації інклюзивної групи в дошкільному навчальному закладі є забезпечення рівного доступу до дошкільної освіти дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю.

Навчально-виховний процес здійснюється на основі застосування особистісно-орієнтованих методів навчання з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей.

Рішення про утворення інклюзивної групи (груп) у дошкільному навчальному закладі, незалежно від підпорядкування та форми власності, приймається керівником дошкільного навчального закладу за погодженням із засновником (власником) на підставі заяви батьків дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, або особи, яка їх замінює.

Батьки або особи, які їх замінюють, мають право вибирати територіально найближчий до місця проживання дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю дошкільний навчальний заклад, в якому дитина буде здобувати дошкільну освіту.

До заяви батьків або осіб, які  їх замінюють, додаються: медична довідка про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтво про народження, висновок психолого-медико-педагогічної консультації, копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу, відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» або копія  медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років (виданого лікарсько-консультативною комісією), копія індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда.

Комплектуються інклюзивні групи відповідно до нормативів, визначених Положенням про дошкільний навчальний заклад та Порядком комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах з урахуванням вікових (одновікові, різновікові), сімейних ознак та особливих освітніх потреб дітей і побажань батьків або осіб, які їх замінюють.

Адміністрація дошкільного навчального закладу інформує батьків дітей, що відвідують заклад щодо особливостей інклюзивного навчання, цілей та завдань, переваг  інклюзії для всіх суб’єктів навчально-виховного процесу. Для батьків проводяться тематичні бесіди та надаються вичерпні роз’яснення щодо врахування особливостей розвитку дітей з особливими освітніми потребами, залучених в інклюзивні групи. Це сприятиме формуванню батьківської компетентності у спілкування з дітьми під час обговорення питань, що виникають унаслідок спілкування та групової взаємодії в дитячому колективі. Поінформованість всіх батьків сприятиме формуванню інклюзивних цінностей, що забезпечить дружню і позитивну атмосферу, сприятливу для всіх дітей.

Для забезпечення ефективності навчально-виховного процесу, наповнюваність інклюзивних груп має становити до 15 дітей, з них1 – 3 дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, в залежності від складності порушення.

Виховна робота з дітьми з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, має бути направлена на їх соціалізацію, формування позитивної самооцінки тощо.Особливістю навчально-виховного процесу інклюзивної групи є його індивідуалізація і диференціація. Здійснюється навчально-виховний процес в інклюзивних групах відповідно до Базового компонента дошкільної освіти за програмами та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку МОН, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю.

Відповідно до висновку та рекомендацій психолого-медико-педагогічної консультації, група фахівців дошкільного навчального закладу (група фахівців індивідуального супроводу дитини) (вихователь-методист, вихователі, асистент вихователя, практичний психолог, вчитель-дефектолог, медична сестра та інші) із обов’язковим залученнямбатьків дитини, або осіб, які їх замінюють, розробляють індивідуальну програму розвитку дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю та здійснюють відповідний психолого-медико-педагогічний супровід цих дітей.  Залучення батьків до написання програми забезпечить їх інформування про потенційні можливості дитини, динаміку її розвитку та врегулює низку суперечливих питань, які можуть виникати між батьками та педагогами в навчально-виховному процесі. Склад групи фахівців індивідуального супроводу дитини визначається керівником дошкільного закладу і затверджується відповідним наказом.

У разі необхідності на етапі вивчення дитини з особливими освітніми потребами та планування роботи з нею можуть залучатися інші фахівці інших навчальних закладів, навчально-реабілітаційних центрів, психолого-медико-педагогічних консультацій тощо.

Основні завдання команди фахівців індивідуального супроводу дитини:

 1. Збір інформації про особливості дитини, її інтереси, труднощі і обмеження, освітні потреби з метою визначення та реалізації належної підтримки, вжиття адекватних заходів, залучення додаткових фахівців.
 2. Всебічне обговорення особливостей (труднощів) розвитку дитини з урахуванням інформації різних фахівців з метою визначення характеру та причин відхилень в розвитку та поведінці; прийняття консолідованого рішення про специфіку змісту освіти і навчання з урахуванням рекомендацій психолого-медико-педагогічної консультації.
 3. З’ясування потенціалу розвитку дитини, актуалізація її позитивних особистісних якостей.
 4. Розробка та реалізація Індивідуальної програми розвитку дитини.
 5. Моніторинг динаміки загального психічного розвитку дитини, консультування і вирішення складних, конфліктних ситуацій.
 6. Ведення документації (щоденник спостережень), що відображає актуальний розвиток дитини, динаміку її стану, рівень шкільної успішності; збір портфоліо.

Індивідуальна програма розробляється на 3 місяці, на основі програм, у тому числі спеціальних, рекомендованими МОН України для дошкільних навчальних закладів, з відповідною їх адаптацією до особливих потреб дитини і затверджується керівником дошкільного навчального закладу. З метою її коригування та доповнення, індивідуальна програма переглядається щомісячно.

Невід’ємною складовою процесу розроблення індивідуальної програми розвитку є оцінка динаміки розвитку дитини з особливими освітніми потребами, збирання відомостей про її успіхи (дитячі роботи, результати спостережень педагогів тощо).

Оцінка динаміки розвитку дитини є індикатором ефективності навчально-виховного процесу та підґрунтям для подальшого планування цілей і завдань.

Відповідальність за реалізацію індивідуальної програми розвитку покладається на всіх членів групи фахівців (групи індивідуального супроводу дитини). Відстеження перебігу виконання цілей та завдань, окреслених в індивідуальній програмі розвитку, покладається на методиста дошкільного навчального закладу.

При складанні індивідуальної програми розвитку дитини педагоги в першу чергу аналізують відповідність вимог програми та методів, що використовуються на занятті, актуальним і потенційним можливостям дитини з особливими освітніми потребами.

Індивідуальна програма розвитку дитини містить такі розділи:

1.Загальна інформація про дитину: ім’я та прізвище, дата народження, телефони батьків, адреса проживання, проблема розвитку (інформація про особливі освітні потреби), дата зарахування дитини до дошкільного навчального закладу.

 1. Наявний рівень розвитку дитини (відповідно до висновку психолого-медико-педагогічною консультації). Група фахівців протягом 1-2 місяців (в залежності від складності порушення) вивчає можливості та потреби дитини, фіксує результати вивчення: її вміння, сильні якості та труднощі, у чому їй потрібна допомога; інформація щодо впливу порушень розвитку дитини на її здатність до навчання (відомості надані психолого-медико-педагогічною консультацією).

Вся інформація повинна бути максимально точною, оскільки вона є підґрунтям для подальшого розроблення завдань.

 1. Освітні послуги. В індивідуальній програмі розвитку дитини передбачається до 10 корекційно-розвиткових занять на тиждень в залежності від віку дитини та з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю. Фіксується розклад занять з відповідними фахівцями (вчителем-дефектологом, практичним психологом та іншими спеціалістами), вказується кількість і тривалість таких занять з дитиною.
 2. Адаптації/модифікації. При складанні індивідуальної програми розвитку необхідно проаналізувати, які адаптації та модифікації слід розробити для облаштування середовища, застосування належних методів, матеріалів, іграшок, обладнання, урахування сенсорних та інших потреб дитини.

Модифікація– трансформує характер подачі матеріалу шляхом зміни змісту або концептуальної складності навчального завдання. Наприклад, скорочення змісту навчального матеріалу; модифікація цілей і завдань, прийнятних для конкретної дитини, корекція завдань, визначення змісту, який необхідно засвоїти.

Адаптація–змінює характер подачі матеріалу, не змінюючи зміст або концептуальну складність навчального завдання. Зокрема, можуть використовуватись такі види адаптацій:

пристосування середовища (збільшення інтенсивності освітлення в групових кімнатах, де є діти з порушеннями зору; зменшення рівня шуму в групі, де навчається слабочуюча дитина, забезпечення її слуховим апаратом);

адаптація матеріалів (адаптація дидактичних посібників, ігрових, наочних та інших матеріалів тощо).

Для забезпечення особистісно-орієнтованого підходу та організації корекційно-розвиткової роботи в інклюзивній групі штатним розписом дошкільного навчального закладу передбачається 1 ставка асистента вихователя на 1 інклюзивну групу.

За письмовою заявою батьків, або осіб, які їх замінюють, адміністрація дошкільного навчального закладу може надати дозвіл щодо участі у навчально-виховному процесі асистента дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, волонтерів, фізичний та психічнийстан здоров’я яких дозволяє здійснювати зазначену функцію на громадських засадах або за рахунок коштів громадських організацій та інших джерел, не заборонених законодавством.

Крім того, батьки або особи, які їх замінюють, можуть самостійно виконувати функцію асистента дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, або визначати особу, фізичний та психічнийстан здоров’я якої дозволяє здійснювати зазначену функцію на волонтерських засадах.

Батьки, або інші особи, які здійснюють функцію асистента дитини з особливими потребами, у тому числі з інвалідністю, мають проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди, з оформленням  особової медичної книжки встановленого зразка. Особові медичні книжки повинні зберігатися у медичному кабінеті.

Засновник (власник) дошкільного навчального закладу забезпечує підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та атестацію педагогічних працівників відповідно до специфіки роботи інклюзивної групи, сприяє провадженню інноваційної діяльності.

 

 

Посада асистента вихователя в дошкільних інклюзивних групах

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання» Урядом упорядковано питання оплати праці асистента вихователя в інклюзивній групі дошкільного навчального закладу шляхомвнесення посади «Асистент вихователя дошкільного навчального закладу» до схеми тарифних розрядівпосад керівних, наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників бюджетних установ, закладів та організацій.

Реалізація нормативно-правового акта сприятиме вирішенню питань встановлення асистенту вихователя дошкільного навчального закладу в інклюзивній групі на основі Єдиної тарифної сітки посадового окладу та стане на захисті прав учасників навчально-виховного процесу.

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 серпня 2016 р. № 526Київ

Про внесення зміни у додаток 2 до

постанови Кабінету Міністрів України

від 30 серпня 2002 р. № 1298

Кабінет Міністрів Українипостановляє:

Внести зміну у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699, № 52, ст. 2389; 2005 р., № 40, ст. 2544; 2015 р., № 55, ст. 1806), доповнивши підрозділ 2 розділу I у графі «Посада» після слів «асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням «словами», асистент вихователя дошкільного навчального закладу в інклюзивній групі».

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

Постанова Кабінету Міністрів України №526 від 23.08.2016 року «Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298».

 

 

 

 

Постановою від23.08.2016 №526 Кабінет Міністрів України вніс зміни у додаток2 до постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від30.08.2002 № 1298.

Так, підрозділ 2 розділу I у графі «Посада» після слів «асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням» доповнено словами «асистент вихователя дошкільного навчального закладу в інклюзивній групі».

Отож посаду асистента вихователя дошкільного навчального закладу внесено до Схеми тарифних розрядів посад керівних, наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників бюджетних установ, закладів та організацій.

Відповідно, розмір оплати праці асистента вихователя дошкільного навчального закладу в інклюзивній групі визначено у діапазоні 8-10-го тарифних розрядів.

 

Міністерство освіти і науки України інформує, що постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 526 внесено зміни у додаток 2 Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298.

Зазначеними змінами асистенту вихователя дошкільного навчального закладу в інклюзивній групі може бути встановлено посадовий оклад відповідно з 8 по 10 тарифний розряд.

Із постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 526 «Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298» можна ознайомитись на офіційному сайті Міністерства в розділі «Дошкільна освіта».

Вихователь, який працює в інклюзивній групі, та асистент вихователя дошкільного навчального закладу отримали право на щорічну основну відпустку тривалістю 56 календарних днів.

Постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від14квітня 1997р. № 346 і від14червня 2000р. № 963» від29.07.2015 №531 доповнено Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників та додаток доПорядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам.

Зокрема, перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників доповнено посадою «асистент вихователя дошкільного навчального закладу».

Вихователь, який працює в інклюзивній групі, та асистент вихователя дошкільного навчального закладу отримали право на щорічну основну відпустку тривалістю 56 календарних днів.

 

 1. Рішення «Про погодження створення інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах, навчально-виховних комплексах (об’єднаннях) району»

 

 

СКВИРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про погодження створення інклюзивних груп

у дошкільних навчальних закладах, навчально-

виховних комплексах (об’єднаннях) району

 

Розглянувши клопотання відділу освіти Сквирської районної державної адміністрації щодо погодження створення інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах, навчально-виховних комплексах (об’єднаннях) району, відповідно до Закону України «Про охорону дитинства», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах, Інструктивно-методичних рекомендацій щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах та з метою забезпечення рівного доступу до дошкільної освіти дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій, керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Погодити створення інклюзивних груп для дітей дошкільного віку з 01.03.2017 року на базі:

– Сквирського навчально-виховного комплексу «ЗОНІ І-ІІІ ст.№4 – дитячий садок»;

– Сквирського дошкільного навчального закладу №6 «Ромашка»;

– Самгородоцького дошкільного навчального закладу;

– Кривошиїнського навчально-виховного об’єднання «ЗОШ І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад»;

– Горобіївського навчально-виховного комплексу «ЗОШ І-ІІІ. ст. – дитячий садок»;

– Дулицького навчально-виховного об’єднання «ЗОШ І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад».

 1. Погодити введення в штатні розписи посади асистентів вихователя з 01.04.2017 року у:

– Сквирський дошкільний навчальний заклад №6 «Ромашка» – 1 ставку;

– Горобіївський навчально-виховний комплекс «ЗОШ І-ІІІ. ст. – дитячий садок» – 1 ставку;

– Самгородоцький дошкільний навчальний заклад – 0,5 ставки.

 1. Управлінню фінансів Сквирської районної державної адміністрації передбачити додаткові кошти на фінансування з 01.04.2017 видатків по заробітній платі асистентам вихователя на 2016/17 н.р. у сумі 139555 грн.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів.

 

 

 

Голова ради                                                                                                                  В.В.Гриша

м. Сквира

23 лютого 2017 року

№ 16-13-07

 

 

 

 

СКВИРСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ  ОСВІТИ

Адреса: 09000 м.Сквира, Богачевського , 55. Тел. 268-5-25-75. e-mail:skvіravo@ukr.net

 НАКАЗ

 від      29.03.2017                                                                                                                            № 94

Про утворення інклюзивних груп

для дошкільників

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», ст. 62 Основ законодавства України про охорону здоров’я, спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах», Положення про дошкільний навчальний заклад, листа Міністерства освіти і науки України від 12.10.2015 № 1/9-487 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах», рішення сесії Сквирської районної ради від 23.02.2017 № 16-13-07  «Про погодження створення інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах, навчально-виховних комплексах (об’єднаннях) району» та з метою задоволення соціальних та освітніх потреб дітей з особливими освітніми потребами з  забезпечення рівного доступу до дошкільної освіти, у тому числі з інвалідністю, організації з ними корекційно-розвиткової роботи

НАКАЗУЮ:

 1. Керівникам дошкільних навчальних закладів:
  • Утворити з 01.04.2017 року по одній інклюзивній групі   для дітей дошкільного віку на базі таких закладів:

– Сквирський навчально-виховний комплекс «ЗОШ І-ІІІ ст. №4 – дитячий садок»;

– Сквирський  дошкільний навчальний  заклад №6 «Ромашка»;

– Самгородоцький  дошкільний навчальний заклад;

– Кривошиїнське навчально-виховне об’єднання «ЗОШ І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад»;

– Горобіївський навчально-виховний комплекс «ЗОШ І-ІІІ. ст. – дитячий садок»;

– Дулицьке навчально-виховне  об’єднання «ЗОШ І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад».

1.2. Комплектувати  інклюзивні дошкільні  групи відповідно до нормативів наповнюваності, висновку психолого-педагогічної консультації, згоди батьків на обробку персональних даних, інших документів дитини з особливими освітніми потребами,  санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних закладах з урахуванням вікових, сімейних ознак та особливих освітніх потреб і побажань батьків або осіб, які їх замінюють.

1.3. Призначити на посаду асистента вихователя інклюзивної групи особу з повною вищою освітою,  затвердити графік роботи та посадові обов’язки .

 • Забезпечити проведення корекційно-відновлювальної роботи з дітьми та просвітницької роботи з батьками, залучаючи батьків до розробки індивідуальної програми розвитку дитини.
 • Утворити з числа працівників закладу групу фахівців з психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами для координації діяльності всіх учасників освітнього процесу.

постійно

 1. Ввести з 01.04.2017 року посади асистентів вихователя інклюзивної групи в штатні розписи таких закладів:

– Сквирський дошкільний навчальний заклад №6 «Ромашка» – 1 ставка;

– Горобіївський навчально-виховний комплекс «ЗОШ І-ІІІ. ст. – дитячий садок» – 1 ставка;

– Самгородоцький дошкільний навчальний заклад – 0,5 ставки.

 1. Районному методичному кабінету (Корбут Л.А.) :

3.1. Надавати навчальним закладам методичну допомогу щодо  застосування сучасних методів, форм та прийомів роботи з дітьми з особливими потребами.

 

3.2. Проводити семінари, тренінги з учасниками навчально – виховного процесу щодо забезпечення  психолого-педагогічного  супроводу  дітей з особливими потребами.

 

 1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на головного спеціаліста відділу освіти Мазур Л.М.

 

Начальник відділу освіти                                                                 О.В.Заболотний

З наказом ознайомлені:                                          Керівники закладів:

Сквирський навчально-виховний комплекс «ЗОШ І-ІІІ ст. №4 – дитячий садок»;

 

Сквирський  дошкільний навчальний  заклад №6             «Ромашка»;

 

Самгородоцький  дошкільний навчальний заклад;

 

Кривошиїнське навчально-виховне об’єднання «ЗОШ І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад»;

 

Горобіївський навчально-виховний комплекс «ЗОШ І-ІІІ. ст. – дитячий садок»;

Дулицьке навчально-виховне  об’єднання «ЗОШ І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад».

 

 

 

 1. Зразок наказупо закладу освіти

ЗРАЗОК

 

 

 

СКВИРСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ  ОСВІТИ

Адреса: 09000 м.Сквира, Богачевського , 55. Тел. 268-5-25-75. e-mail:skvіravo@ukr.net

 НАКАЗ

 від                        року                                                                                                       №

Про утворення інклюзивної групи

 

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», ст. 62 Основ законодавства України про охорону здоров’я, спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах», Положення про дошкільний навчальний заклад, листа Міністерства освіти і науки України від 12.10.2015 № 1/9-487 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах», рішення сесії Сквирської районної ради від 23.02.2017 № 16-13-07  «Про погодження створення інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах, навчально-виховних комплексах (об’єднаннях) району», наказу по відділу освіти від 29.03.2017 № 94 «Про утворення інклюзивних груп для дошкільників» та з метою задоволення соціальних та освітніх потреб дітей з особливими освітніми потребами з  забезпечення рівного доступу до дошкільної освіти, в тому числі з інвалідністю, організації з ними корекційно-розвиткової роботи

НАКАЗУЮ:

 1. Утворити з 01.04.2017 року одну інклюзивну групу на базі середньої (________)  групи
 2. Зарахування дітей з особливими потребами до інклюзивної групи здійснювати відповідно до нормативів наповнюваності, висновку психолого-педагогічної консультації, згоди батьків на обробку персональних даних, інших документів дитини з особливими освітніми потребами, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних закладах з урахуванням вікових, сімейних ознак та особливих освітніх потреб і побажань батьків або осіб, які їх замінюють.
 3. Затвердити групу фахівців психолого-медико-педагогічного супроводу з координації діяльності всіх учасників освітнього процесу щодо навчання дітей з особливими освітніми потребами (додаток 1).
 4. Вихователю інклюзивної групи забезпечувати психолого-педагогічний супровід дітей з особливими потребами через психологічне забезпечення індивідуальних освітніх програм

 

5.Асистенту вихователя  ( П.І.Б.):

5.1.Проводити          корекційно-відновлювальну та соціально-реабілітаційну роботу з дітьми з особливими освітніми потребами.

 

5.2.Застосовувати індивідуальний  та диференційований підхід, спрямований на реалізацію Базового компоненту дошкільної освіти шляхом використання програм  розвитку дітей, навчально-методичних посібників, затверджених в установленому порядку Міністерством освіти і науки України.

 

5.3. Спрямовувати виховну роботу на соціалізацію дитини, формування позитивної самооцінки дітей з особливими освітніми потребами.

 

5.4. Проводити просвітницьку роботу, формуючи батьківську компетентність,  залучати батьків до розробки індивідуальної програми розвитку дитини.

 1.     Контроль за виконанням наказу залишаю за собою (покладаю на заступника ______).

 

Завідуючий ДНЗ                  печать                                            П.І.Б.

 

 

З наказом ознайомлений…….

 

 

 

Додаток 1

до наказу від __________№

«_________»

 

Список

групи фахівців психолого-медико-педагогічного супроводу (ПМПС) дітей з особливими освітніми потребами з координації діяльності всіх учасників освітнього процесу

 

 1. П.І.П., посада

2.

3.

 

 

 

 

 

Додаток 2

до наказу від __________№

«_________»

 

Посадова інструкція асистента вихователя

інклюзивної групи дошкільного навчального закладу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до наказу від __________№

 

Графік роботи

вихователя  інклюзивної групи дошкільного навчального закладу

 

 

ПОГОДЖЕНО                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова ПК ДНЗ №36 «Віночок»                           Завідувач ДНЗ №36 «Віночок»

_________ Кирик Р.М.                                           ____________Зелінська О.О.

 

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

асистента вихователя інклюзивної групи

Дошкільний навчальний заклад№36 «Віночок»

 

Структура тексту

Загальні положення

Функції

Службові обов’язки

Права

Відповідальність

Взаємовідносини (зв’язки за посадою)

Охорона праці

 

Реєстраційний № ______

1. Загальні положення

1.1.Асистента вихователя дошкільного закладу для роботи в інклюзивній групі призначає на посаду та звільняє з неї завідувач дошкільного закладу з дотриманням вимог законодавства.

1.2. Посаду асистента вихователя може обіймати особа з високими моральними якостями, яка має повну вищу педагогічну освіту та пройшла перепідготовку щодо роботи в умовах інклюзії, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дає змогу виконувати свої професійні обов’язки.

1.3. Основними напрямами діяльності асистента вихователя є адаптація змісту та методів навчання до можливостей і потреб дітей з особливими освітніми потребами; застосування під час освітнього процесу системи корекційних заходів, спрямованих на опанування дітьми програмового матеріалу, захист кожної дитини від будь-яких форм фізичного або психічного насильства.

1.4.Асистент вихователя підпорядковується безпосередньо вихователю-методисту.

1.5. У своїй діяльності асистент вихователя керується Конституцією України, указами Президента України, законами України, рішеннями Кабінету Міністрів України; наказами та іншими нормативно-правовими актами центрального і місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування та відділу освіти з питань, що стосуються дошкільної освіти, правилами і нормами з охорони праці, пожежної безпеки; статутом і правилами внутрішнього розпорядку дошкільного закладу; наказами завідувача дошкільного закладу; цією посадовою інструкцією.

 

2. Завдання та обов’язки

2.1.Разом із вихователем групи здійснює соціально-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами, зокрема:

– проводить навчальні, виховні, соціально-адаптаційні заходи, використовуючи різноманітні форми роботи та запроваджуючи ефективні форми їх проведення;

– допомагає дітям виконувати завдання;

– залучає дітей до різних видів діяльності;

– у складі групи фахівців бере участь у розробленні та виконанні індивідуальної програми розвитку дитини;

– адаптує навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дитини.

2.2. Допомагає в організації освітнього процесу в інклюзивній групі.

2.3. Надає допомогу дітям з особливими освітніми потребами в повсякденному житті.

2.4. Спостерігає за кожною дитиною з особливими освітніми потребами з метою вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та потреб.

2.5.Сприяє формуванню у дітей з особливими освітніми потребами саморегуляції та самоконтролю.

2.6. Співпрацює з фахівцями, які безпосередньо працюють з дитиною з особливими освітніми потребами та беруть участь у розробленні індивідуальної програми її розвитку.

2.7. Забезпечує разом з іншими працівниками дошкільного закладу здорові та безпечні умови навчання, виховання.

2.8. Веде встановлену документацію та належно зберігає її.

2.9. Сприяє розвитку дітей з особливими освітніми потребами, поліпшенню їхнього психоемоційного стану.

2.10. Стимулює розвиток соціальної активності дітей з особливими освітніми потребами, сприяє виявленню та розкриттю їхніх здібностей, талантів, залучаючи їх до участі в різних заходах.

2.11.Створює навчально-виховні ситуації, що сприяють вихованню в дітей з особливими освітніми потребами оптимізму та впевненості у своїх силах і майбутньому.

2.12. Разом із групою фахівців, які розробляють індивідуальну програму розвитку дитини з особливими освітніми потребами, вивчає особливості діяльності та розвитку кожної такої дитини, оцінює її досягнення, виконання нею індивідуальної програми розвитку, вивчає та аналізує динаміку її розвитку.

2.13.Постійно спілкується з батьками дітей, надає їм необхідну консультативну допомогу.

2.14. Інформує вихователя групи та батьків про досягнення дітей з особливими освітніми потребами.

2.15. Проходить обов’язкові профілактичні медичні огляди в установленому законодавством порядку.

2.16. Охайно одягається та перебуває у приміщеннях дошкільного закладу в змінному взутті.

2.17. Проходить навчання і перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності раз на три роки.

2.18. Не курить, не вживає алкогольні напої у приміщеннях та на території дошкільного закладу, не користується туалетами для дітей.

2.19. Не перебуває на робочому місці із симптомами інфекційних захворювань.

3. Права

3.1. Самостійно обирати форми, методи, способи організації освітньої роботи, не шкідливі для здоров’я дітей.

3.2. Брати участь у роботі методичних об’єднань , нарад, зборів дошкільного закладу та інших органів самоврядування, у заходах, пов’язаних з організацією освітньої роботи.

3.3. Обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

3.4. Отримувати від завідувача дошкільного закладу та інших працівників підтримку у виконанні обов’язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.

3.5. Вносити завідувачу дошкільного закладу, вихователю-методисту, вихователю пропозиції щодо поліпшення освітньої роботи.

3.6. Бути членом професійної спілки та інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

3.7. Порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

3.8. Захищати свої інтереси і права в усіх інстанціях, зокрема судових органах.

3.9. Відмовитися від виконання роботи, якщо виникла загроза життю та здоров’ю до моменту усунення небезпеки.

 

4. Відповідальність

Несе відповідальність за:

4.1. Життя і здоров’я дітей з особливими освітніми потребами та інших дітей, дотримання їхніх прав і свобод, визначених законодавством України.

4.2. Неналежне виконання або невизнання обов’язків, визначених цією посадовою інструкцією.

4.3. Порушення трудової дисципліни.

4.4. Вчинення проступків, несумісних з роботою на посаді педагогічного працівника.

4.5. Заподіяння матеріальної шкоди дошкільному закладу.

 

5. Повинен знати

5.1. Основи законодавства України про освіту, соціальний захист.

5.2. Міжнародні документи про права людини й дитини.

5.3. Державні стандарти освіти.

5.4.  Нормативні документи з питань навчання та виховання дітей.

5.5. Сучасні досягнення науки і практики у галузі педагогіки.

5.6.  Психолого-педагогічні дисципліни.

5.7. Особливості розвитку дітей з особливими освітніми потребами різного віку.

5.8. Методи, форми та прийоми роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

5.9. Рівні адаптації навчального та фізичного навантаження.

5.10. Основи роботи з громадськістю та сім’єю, етичні норми і правила організації навчання та виховання дітей; норми та правила ведення педагогічної документації.

5.11.Правила і норми охорони праці, безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, пожежної безпеки, санітарії та гігієни.

5.12. Порядок дій у надзвичайних ситуаціях.

5.13.Державну мову відповідно до законодавства про мови в Україні.

 

6. Кваліфікаційні вимоги

Повна вища педагогічна освіта, курсова перепідготовка щодо роботи в умовах інклюзивного навчання; володіння знаннями, уміннями і навичками, необхідними для виконання функцій на посаді, яку обіймає, високий рівень професіоналізму, ініціативність, творчість; досконале володіння ефективними формами, методами роботи з дітьми з особливими освітніми потребами; загальна культура, високі моральні якості. Має розвинені комунікативні та організаційні здібності, навички розв’язання конфліктних ситуацій.

7. Взаємовідносини  (зв’язки) за посадою

Для виконання своїх обов’язків взаємодіє з:

7.1.Завідувачем та вихователем-методистом дошкільного закладу.

7.2. Педагогічними працівниками дошкільного закладу.

7.3.Практичним психологом дошкільного закладу та працівниками психологічної служби району (міста).

7.4. Медичними працівниками дошкільного закладу та територіального закладу охорони здоров’я.

7.5. Психолого-медико-педагогічною консультацією.

7.6. Педагогічною радою та радою дошкільного закладу.

7.7. Батьківським комітетом дошкільного закладу.

7.8. Батьками дітей з особливими освітніми потребами.

7.9. Іншими працівниками дошкільного закладу з організаційних питань.

 

Посадову інструкцію отримали:

________       __________________________

________       __________________________

________       __________________________

________       __________________________

________       __________________________

________       __________________________

(підпис)                               (ПІП)

 

Дата ________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЄСТР

фахівців, які надають психолого-педагогічні, корекційно-розвиткові послуги дітям

з особливими освітніми потребами у ДНЗ №36 «Віночок»

СКАЧАТИ

Дошкільний Навчальний Заклад №7

 

УКРАЇНА

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) №36 «ВІНОЧОК»

 вул. Юліана Целевича, 16А, м. Івано-Франківськ, 76008,

тел. 0(342) 78-39-00, e-mail: zelinskaoo@gmail.com

Код ЄДРПОУ 20558939

Наказ

Від 28.02.23р.                                                 № 5/1

 

                                                                                              

Про призначення уповноваженої особи з питань запобігання та протидії булінгу (цькуванню)

в ЗДО №36 «Віночок» та затвердження Плану заходів щодо створення безпечного середовища та профілактики булінгу (цькуванню)

на 2023-2024 роки

 

         Відповідно до наказу Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради №34/1 від 26.01.2023р. та з метою створення безпечного середовища та профілактики булінгу у ЗДО №36 «Віночок»

НАКАЗУЮ:

 1. ПРИЗНАЧИТИ Кирик Руслану Миронівну, вихователя-методиста за посадою, уповноваженою особою з питань запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в ЗДО №36.
 2. Затвердити План заходів щодо створення безпечного середовища та профілактики булінгу (цькуванню) на 2023-2024 роки.

(до 15.02.2024р)

 

Директор  ЗДО №36                                                     О.О.Зелінська

З наказом ознайомлена:                                            Р.М. Кирик

 

                                                                                                                                   Додаток

до наказу директора

 ЗДО №36 «Віночок”

План заходів щодо створення безпечного середовища

та профілактики булінгу (цькуванню) у ЗДО №36 «Віночок»

на 2023-2024 роки

 

з/п

Заходи Терміни виконання Відповідальні
1. Ознайомлення та вивчення  законодавчих актів, нормативно-правової бази щодо запобігання та протидії булінгу (цькування) лютий 2024 директор ЗДО, 

вихователь-методист

2. Виступ для педагогів «Булінг в ЗДО – міф чи реальність» лютий 2024 вихователь-методист
3. Круглий стіл для педагогів «Безпечний дитсадок. Маркери булінгу» березень 2024 практичний психолог
4. Створення  безпечного  освітнього простору, позитивного мікроклімату та толерантності в міжособистісній взаємодії під час  спілкування, занять, прогулянок та ігрової діяльності постійно педагоги
5. Тиждень протидії булінгу «Хай завжди панує дружба й доброта» вересень 2023 директор ЗДО, 

вихователь-методист, педагоги

6. Заняття для дітей старшого дошкільного віку «Щоб щасливо жити – треба з усіма дружити» квітень 2024 вихователь старшої спеціалізованої групи
7. Заняття для дітей старшого дошкільного віку «Подорож до країни дружби» квітень 2024 вихователь старшої загальної групи
8. Заняття для дітей середнього дошкільного віку «Ми дружні хлопчики й дівчатка» травень 2024 практичний психолог
9. Флеш-моб «Ділимось любов’ю» червень 2024 педагоги, 

музкерівники

10. Перегляд мультфільмів «Жив собі чорний кіт», «Про пташок», «Вірте у любов, вірте у Різдво», «Курка, яка несла всяку всячину», «Гидке каченя» протягом року педагоги
11. Проведення консультацій психолога з питань взаємин батьків з дітьми протягом року практичний психолог, вихователя
12. Лекторій з елементами інтерактивних вправ «Відповідальне батьківство. Профілактика виникнення булінгу» 

 

жовтень 2024 практичний психолог
13. Консультації для батьків: «Правова освіта для маленької дитини», «Види та форми булінгу», «Як навчити дитину цивілізовано виражати гнів». 

 

протягом року практичний психолог
14. Професійна майстерня для вихователів «Толерантність як компонент професійної культури педагога» грудень 2023 директор ЗДО, 

практичний психолог

Увага! Булінг! (цькування) – форми роботи для виявлення та запобіганню в ЗДО №60 – Дитячий садок № 60. Кривий Ріг

 

Департамент освіти та науки

Івано-Франківської міської ради

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №36 «Віночок»

    

Наказ   

12.02.2021  року   № 4

Про затвердження Плану заходів щодо

створення безпечного середовища

та профілактики булінгу (цькуванню)

у ДНЗ №36 «Віночок» Івано-Франківської міської ради

на 2021-2022 роки

         На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», листа Міністерства освіти і науки України від 14.08.2020 № 1/9-436 «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)», враховуючи рекомендації листа Міністерства освіти і науки України  № 1/9-385 від 20 липня 2020 року «Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок», наказу департаменту освіти та науки №34/1 « Про затвердження Плану заходів щодо створення безпечного середовища та профілактики булінгу (цькуванню) у закладах освіти Івано-Франківської міської ради на 2021-2022 роки» від 26.01.2021 року та з метою створення безпечного освітнього середовища у ДНЗ,

НАКАЗУЮ:

Затвердити План заходів щодо створення безпечного середовища та профілактики булінгу (цькуванню) у закладі на 2021-2022 роки (додається).

 1. Кирик Руслану Миронівну призначити відповідальну з питань запобігання та протидії булінгу (цькування) у закладі ДНЗ №36 «Віночок.
 2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Завідувач                                                         Зелінська О.О.

 

Додаток до наказу №4

                                                                                               від 12.02.2021 року

ЗАХОДИ

Дошкільного навчального закладу №36 «Віночок»

Івано-Франківської міської ради щодо

запобігання та протидію булінгу

№ з/п Заходи Термін виконання Відповідальні
1 Оновлення та опрацювання  нормативно-правових документів, що забезпечують запобігання та протидію булінгу постійно Завідувач

Зелінська О.О.

2 Створення безпечного освітнього середовища в ЗДО вільного від насильства та булінгу (цькування) постійно Завідувач

Зелінська О.О.,вихователь-методист Кирик Р.М.,практичний психолог Яблонська С.П., педагоги

3 Надання психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу за запитом практичний психолог Яблонська С.П.
4 Проведення профілактичної роботи щодо запобіганню булінгу в ЗДО систематично Вихователь-методист Кирик Р.М., практичний психолог Яблонська С.П.,

громадський інспектор Остап’юк Т.М.

5 Групова консультація для педагогів: «Види та форми булінгу» Лютий 2021 практичний психолог Яблонська С.П.
6 Заняття для дітей «Стоп Булінг» Лютий 2021 Вихователі
7 Організація та проведення занять та бесід, що формують у дітей уявлення про толерантність по відношенню до різних людей, справедливість, порядність. Вересень-травень Вихователі ЗДО
8 Флеш-моб «Дитячий колектив без булінгу. Сім’я без насильства» Травень

Червень

Вихователі

старших груп

9 Консультації для батьків з питань взаємин батьків та дітей Постійно практичний психолог Яблонська С.П., вихователі
10 Розповсюдження інформації щодо профілактики булінгу та мобінгу»: пам’ятка, листівки , інформація на стенді практичного психолога постійно практичний психолог Яблонська С.П., вихователі